Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1999-03-26 nr. 14:
Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittelinndeling
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1—1 Virkeområde
§ 1—2 Hvem som pålegger skatt
§ 1—3 Forbud mot særinnrømmelser
§ 1—4 Forholdet til Forvaltningsloven
Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang
Hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang
§ 2—1 Person bosatt i riket
§ 2—2 Selskap m.v. hjemmehørende i riket
§ 2—3 Person som ikke er bosatt og selskap m.v. som ikke er hjemmehørende i riket
§ 2—4 Eier av norsk-kontrollert selskap m.v. i lavskattland
§ 2—5 Fylkeskommune og kommune
Ektefeller og barn m.v.
§ 2—10 Ligning av ektefeller under ett
§ 2—11 Særskilt ligning av ektefellers inntekt
§ 2—12 Ligning av ektefeller hver for seg
§ 2—13 Fordeling av skatt mellom ektefeller
§ 2—14 Ligning av barns formue og inntekt
§ 2—15 Ligning etter dødsfall
§ 2—16 Meldepliktige samboere
Eierskifte
§ 2—20 Fordeling av inntekt ved eierskifte
Fritak for og begrensninger i skatteplikt
§ 2—30 Fritak for skatteplikt for visse personer og institusjoner
§ 2—31 Fritak for skatteplikt for visse anlegg, innretninger og virksomheter
§ 2—32 Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.
§ 2—33 Begrensning av skatteplikt for visse bo m.v.
§ 2—34 Begrensning av skatteplikt for utenlandsk eid skip under norsk drift
§ 2—35 Begrensning av skatteplikt etter denne lov ved skatteplikt etter andre lover
§ 2—36 Fritak for enkelte skatter
§ 2—37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning
§ 2—38 Skattefritak for visse selskaper m.v. for inntekt på aksjer og andre eierandeler
Kapittel 3. Skattested
§ 3—1 Personlig skattyter og dødsbo
§ 3—2 Upersonlig skattyter (aksjeselskap, allmennaksjeselskap m.v.)
§ 3—3 Stedbunden skattlegging av fast eiendom og virksomhet
§ 3—4 Utlending og utenlandsk selskap eller innretning
§ 3—5 (Opphevet)
§ 3—6 (Opphevet)
Kapittel 4. Formue
Fellesregler for formue
§ 4—1 Hovedregel om formue
§ 4—2 Eiendeler som ikke medregnes
§ 4—3 Forpliktelser som det ikke gis fradrag for
§ 4—4 Forpliktelse etter avtale om verdipapirlån
Særlige verdsettelsesregler
§ 4—10 Fast eiendom, herunder andel i boligselskap
§ 4—11 Jordbrukseiendom, skog og reinflokk
§ 4—12 Aksje, grunnfondsbevis og andel i verdipapirfond
§ 4—13 Aksje i nystiftet aksjeselskap og allmennaksjeselskap eller hvor aksjekapitalen er endret i året før ligningsåret
§ 4—14 Ihendehaverobligasjon, obligasjon registrert i et verdipapirregister og lignende verdipapir
§ 4—15 Pantobligasjon, gjeldsbrev, bankinnskudd og annet utestående krav
§ 4—16 Livsforsikringspolise
§ 4—17 Varebeholdning
§ 4—18 Utenlandsk forsikringsselskaps formue
Skattefri formue
§ 4—20 Fribeløp i kontanter og privat innbo m.v.
§ 4—21 Skattefrihet for innskuddskonti med småbeløp
§ 4—22 Skattefrihet for visse engangserstatningsutbetalinger til barn
Fordeling av gjeldsfradrag
§ 4—30 Fordeling av gjeldsfradrag mellom kommuner
§ 4—31 Fordeling av gjeldsfradrag mellom Norge og utlandet
Deltakerlignede selskaper
§ 4—40 Formuesligning av deltaker i deltakerlignet selskap
§ 4—41 Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere
Forskjellige bestemmelser
§ 4—50 Formuesligning av inntekts- eller bruksnyter
§ 4—51 Forsømmelse av meldeplikt ved realisasjon av aksje og grunnfondsbevis m.v.
§ 4—52 Fondsfradrag for forsikrings- og livrenteselskap
§ 4—53 Gjeldsfradrag for stat, fylkeskommune og kommune
Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter
Fellesregler for inntekt
§ 5—1 Hovedregel om inntekt
§ 5—2 Uttak
§ 5—3 Verdsettelse av inntektsposter
Arbeidsinntekt
§ 5—10 Fordel vunnet ved arbeid
§ 5—11 Utgiftsgodtgjørelse
§ 5—12 Naturalytelse
§ 5—13 Særlig om privat bruk av arbeidsgivers bil
§ 5—14 Særlig om aksjer og opsjoner m.v. i arbeidsforhold
§ 5—15 Skattefri arbeidsinntekt
Kapitalinntekt
§ 5—20 Fordel vunnet ved kapital
§ 5—21 Skattefri kapitalinntekt
§ 5—22 Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv.
Virksomhetsinntekt
§ 5—30 Fordel vunnet ved virksomhet
§ 5—31 Skattefri virksomhetsinntekt
Pensjon, periodiske ytelser m.v.
§ 5—40 Pensjon m.v.
§ 5—41 Livrente
§ 5—42 Understøttelser og trygdeytelser m.v.
§ 5—43 Skattefrie pensjoner, understøttelser og trygdeytelser m.v.
Tilfeldig inntekt
§ 5—50 Tilfeldig inntekt
Bestemmelser med tilknytning til flere inntektstyper
§ 5—60 Tilbakebetaling av skatt etter avregning
Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag
Fellesregler for fradrag
§ 6—1 Hovedregel om fradrag
§ 6—2 Tap
§ 6—3 Underskudd
Fradrag for kostnader til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt
§ 6—10 Avskrivning
§ 6—11 Vedlikehold og forsikring av hus, skip og annet driftsmiddel
§ 6—12 Bilhold
§ 6—13 Opphold utenfor hjemmet
§ 6—14 Elektronisk kommunikasjonskostnad
§ 6—15 Skatt og avgift på fast eiendom, virksomhet eller yrke m.v.
§ 6—16 Arveavgift
§ 6—17 Utnyttelse av naturforekomst
§ 6—18 Foreningskontingenter
§ 6—19 Kontingent til arbeidsgiverforening og til visse yrkes- og næringsorganisasjoner
§ 6—20 Fagforeningskontingent
§ 6—21 Representasjon
§ 6—22 Bestikkelse m.v.
§ 6—23 Utbyttekompensasjon
§ 6—24 Kostnader med tilknytning til skattefri aksjeinntekt mv.
§ 6—25 Kostnader til forskning og utvikling
Minstefradrag
§ 6—30 Hva minstefradraget omfatter
§ 6—31 Hvilke inntekter det gis minstefradrag i
§ 6—32 Beregning av minstefradrag
Særlige bestemmelser om fradrag
§ 6—40 Gjeldsrenter
§ 6—41 Leie-, bruks- eller forpaktningsavgift, understøttelse m.v.
§ 6—42 Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
§ 6—43 Trykt vitenskapelig arbeid for doktor- eller lisensiatgrad
§ 6—44 Reise mellom hjem og arbeidssted m.v.
§ 6—45 Sikring av pensjoner
§ 6—46 Arbeidsgivers tilskudd til foretakspensjonsordning og innskuddspensjonsordning
§ 6—47 Trygdedes tilskudd m.v. til forsikrings- og pensjonsordninger
§ 6—48 Foreldrefradrag
§ 6—49 Særskilt fradrag i barns inntekt
§ 6—50 Gaver til visse frivillige organisasjoner m.v.
Særskilte fradrag for bestemte yrkesgrupper
§ 6—60 Særskilte fradrag for fiskere og fangstfolk
§ 6—61 Særskilt fradrag for sjøfolk
Særlige bestemmelser om fradrag for utenlandske arbeidstakere og begrenset skattepliktige
§ 6—70 Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker
§ 6—71 Fradrag for personlig skattyter med begrenset skatteplikt
Særfradrag i alminnelig inntekt
§ 6—80 (Opphevet)
§ 6—81 Særfradrag for alder og uførhet m.v.
§ 6—82 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne
§ 6—83 Særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom
§ 6—84 Kombinasjon av særfradrag
§ 6—85 Begrensning av særfradrag ved bopel i riket en del av året
Fordeling og begrensning av fradrag
§ 6—90 Fordeling av fradrag mellom kommuner
§ 6—91 Fordeling av fradrag mellom Norge og utlandet
§ 6—92 Begrensning av fradrag ved bopel i riket en del av året
Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig
Skattefri fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig
§ 7—1 Skattefritak for egen bruk
§ 7—2 Utleieinntekt m.v.
§ 7—3 Andelshavere i boligselskaper
Forskjellige bestemmelser
§ 7—10 Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte
§ 7—11 Forskrift
Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer
Fastsettelse av inntekt i forskjellige næringer
§ 8—1 Jordbruk, fiske, oppdrett m.v.
§ 8—2 Skogsdrift
§ 8—3 Avviklings- og omstillingsfond for reineiere
§ 8—4 Bankvirksomhet
§ 8—5 Forsikringsvirksomhet
§ 8—6 Avsetning til fond for selvassuranse av skip
Skipsaksjeselskaper og skipsallmennaksjeselskaper
§ 8—10 Anvendelsesområde for særreglene for skipsaksjeselskaper og skipsallmennaksjeselskaper
§ 8—11 Krav til eiendeler i selskapet
§ 8—12 Forbud mot lån og sikkerhetsstillelse
§ 8—13 Krav til virksomhet i selskap innenfor ordningen
§ 8—14 Inntreden i ordningen
§ 8—15 Fastsettelse av skattepliktig inntekt for selskap innenfor ordningen
§ 8—16 Tonnasjeskatt
§ 8—17 Uttreden av ordningen
§ 8—18 Forholdet til andre regler
§ 8—19 (opphevet)
§ 8—20 Forskrift
Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v.
§ 9—1 Anvendelsesområde
§ 9—2 Hva realisasjon omfatter
§ 9—3 Skattefritak for visse realisasjonsgevinster
§ 9—4 Fradragsrett for tap
§ 9—5 Beregning av gevinst eller tap ved realisasjon av andel i boligselskap
§ 9—6 Inngangsverdi ved varig rettighetsstiftelse i formuesobjekt
§ 9—7 Inngangsverdi for formuesobjekt ervervet ved arv eller gave
§ 9—8 Oppregulering av inngangsverdi
§ 9—9 Valutagevinst
§ 9—10 Finansiell opsjon
§ 9—11 Lån av verdipapirer
§ 9—12 Realisasjon av verdipapir dekket ved lån (dekket shortsalg)
§ 9—13 Skattefritak ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk
Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak
Skattlegging av aksjeselskap og allmennaksjeselskap m.v.
§ 10—1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattlegging av aksjeselskap, allmennaksjeselskap m.v.
§ 10—2 Fradrag for konsernbidrag
§ 10—3 Skatteplikt for mottatt konsernbidrag
§ 10—4 Vilkår for rett til å yte og motta konsernbidrag
§ 10—5 Korreksjonsinntekt
§ 10—6 Fradrag for utdeling fra obligasjonsfond
Skattlegging av utbytte
§ 10—10 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattlegging av utbytte
§ 10—11 Skatteplikt for utbytte
§ 10—12 Fradrag i utlignet skatt for godtgjørelse
§ 10—13 Utenlandsk aksjonær
Aksjonærbidrag (Opphevet)
§ 10—20 (Opphevet)
§ 10—21 (Opphevet)
§ 10—22 (Opphevet)
§ 10—23 (Opphevet)
§ 10—24 (Opphevet)
§ 10—25 (Opphevet)
Gevinstbeskatning av aksjer m.v.
§ 10—30 Anvendelsesområde for bestemmelsene om gevinstbeskatning av aksjer m.v.
§ 10—31 Skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap
§ 10—32 Beregning av gevinst og tap
§ 10—33 Kostnader ved anskaffelse og realisasjon av aksjen
§ 10—34 Regulering av aksjens inngangsverdi med endring i selskapets skattlagte kapital
§ 10—35 Nedsetting av selskapets aksjekapital
§ 10—36 Først inn, først ut-prinsippet (FIFU)
§ 10—37 Likvidasjon og innløsning
Skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.
§ 10—40 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.
§ 10—41 Fastsettelse av alminnelig inntekt
§ 10—42 Fastsettelse av personinntekt
§ 10—43 Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere ved fastsettelse av alminnelig inntekt
§ 10—44 Gevinst og tap ved realisasjon av andel m.v.
§ 10—45 Disposisjoner mellom deltaker og selskap
§ 10—46 Skattemessig kontinuitet ved arv og gave av andel i deltakerlignet selskap
§ 10—47 Forskrift om utenlandsforhold
§ 10—48 Overgangsbestemmelse
Samvirkeforetak
§ 10—50 Samvirkeforetaks etterbetaling og avsetning til andelskapital
§ 10—51 (Opphevet)
Skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskattland
§ 10—60 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskattland
§ 10—61 Skatteplikt/fradragsrett for andel av selskapets eller innretningens resultat
§ 10—62 Norsk kontroll
§ 10—63 Lavskattland
§ 10—64 Begrensning i skatteplikten/fradragsretten som følge av skatteavtale eller EØS-avtalen
§ 10—65 Fastsettelse av alminnelig inntekt
§ 10—66 Fradragsbegrensning for underskudd
§ 10—67 Skattlegging av utdelt overskudd
§ 10—68 Gevinst og tap ved realisasjon av aksje
Skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved utflytting
§ 10—70 Skatteplikt for gevinst på aksjer og andeler mv. ved utflytting
§ 10—71 Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av SE-selskap og SCE-selskap
Fullmaktshjemmel
§ 10—80 Forskrift
Kapittel 11. Omdanning
Fusjon og fisjon av selskaper
§ 11—1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fusjon og fisjon av selskaper
§ 11—2 Skattefri fusjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v.
§ 11—3 Skattefri fusjon av deltakerlignede selskaper og sameier
§ 11—4 Skattefri fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v.
§ 11—5 Skattefri fisjon av deltakerlignet selskap og sameie
§ 11—6 Skatteplikt for annet vederlag enn aksjer og andeler
§ 11—7 Rett og plikt til skattemessig kontinuitet
§ 11—8 Fordeling ved skattefri fisjon
§ 11—9 Avvikling av overdragende selskap
§ 11—10 Virkningstidspunkt for fusjon og fisjon
§ 11—11 Fusjon mellom norsk og utenlandsk selskap
Annen omdanning
§ 11—20 Skattefri omdanning av virksomhet
§ 11—21 Skattefri overføring av eiendeler mellom selskaper
§ 11—22 Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet
Kapittel 12. Personinntekt
Fellesregler for personinntekt
§ 12—1 Anvendelsesområde
§ 12—2 Hva personinntekt omfatter
§ 12—3 Personinntekt for ektefeller
Beregnet personinntekt
§ 12—10 Vilkår for beregning av personinntekt
§ 12—11 Beregning av personinntekt
§ 12—12 Skjermingsfradrag
§ 12—13 Lønnsfradrag
§ 12—14 Fremføring av negativ beregnet personinntekt
§ 12—15 (Opphevet)
§ 12—16 (Opphevet)
§ 12—17 (Opphevet)
Fullmaktshjemmel
§ 12—20 Forskrift
Kapittel 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap
§ 13—1 Interessefellesskap
Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt
Inntektsperioder og alminnelige regler for tidfesting
§ 14—1 Inntektsperioder
§ 14—2 Hovedregel om tidfesting
§ 14—3 Tidfesting av arbeidsinntekt m.v.
§ 14—4 Tidfesting for regnskapspliktige
§ 14—5 Nærmere om tidfesting av varekostnad, opp- og nedskriving av fordringer m.v.
§ 14—6 Fremføring av underskudd
§ 14—7 Tilbakeføring av underskudd
§ 14—8 Tidfesting av inntekt ved uforklart formuesøkning
Særregler om tidfesting
§ 14—20 Gjeldsrenter
§ 14—21 Inntekt av sparedelen av livsforsikring
§ 14—22 Inntekt av pelsdyroppdrett
§ 14—23 Renteelement ved mengdegjeldsbrev
§ 14—24 Gevinst og tap ved realisasjon av verdipapir dekket ved lån
§ 14—25 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting
§ 14—26 Gevinst og tap på eiendeler og forpliktelser ved utflytting av SE-selskap og SCE-selskap
Fellesregler for avskrivning
§ 14—30 Tidspunkt for erverv av driftsmiddel
Saldoavskrivning
§ 14—40 Hvilke driftsmidler som kan saldoavskrives
§ 14—41 Avskrivningsgrupper (saldogrupper)
§ 14—42 Grunnlag for avskrivning og inntektsføring av negativ saldo
§ 14—43 Avskrivningssatser
§ 14—44 Gevinst og tap ved realisasjon m.v. av driftsmiddel som saldoavskrives
§ 14—45 Gevinst- og tapskonto
§ 14—46 Inntektsføring av negativ saldo
§ 14—47 Rest på saldo
§ 14—48 Oppgjør ved dødsfall eller ved oppløsning (likvidasjon) av selskap
Annen avskrivning
§ 14—50 Avskrivning av tidsbegrensede rettigheter
§ 14—51 Driftsmidler i bergverksvirksomhet
§ 14—52 Gevinst og tap ved realisasjon m.v. av driftsmidler som ikke kan saldoavskrives
Driftsmiddel som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde
§ 14—60 Anvendelsesområde for bestemmelsene om driftsmiddel som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde
§ 14—61 Fastsetting av inntaksverdi
§ 14—62 Lineær avskrivning
§ 14—63 Overgang til saldoavskrivning
§ 14—64 Inntektsoppgjør ved uttak fra norsk beskatningsområde
§ 14—65 Andel i deltakerlignet selskap
§ 14—66 Forskrift
Betinget skattefritak
§ 14—70 Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon
§ 14—71 Betinget skattefritak ved makeskifte med offentlig myndighet m.v.
§ 14—72 Betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt
Inntektsutjevning, gjennomsnittsligning
§ 14—80 Utjevning av åndsverksinntekt
§ 14—81 Gjennomsnittsligning av skogbruk
§ 14—82 Gjennomsnittsligning av reindrift
§ 14—83 Fordeling av fradrag for kostnad ved planering til jordbruksformål
Generelle skatteposisjoner og skattemotiverte transaksjoner
§ 14—90 Bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner
Kapittel 15. Skattesatser
§ 15—1 Satser for statsskatt
§ 15—2 Satser for kommunal og fylkeskommunal skatt
§ 15—3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak
§ 15—4 Personfradrag i alminnelig inntekt
§ 15—5 Særskilt fradrag i alminnelig inntekt i Finnmark og Nord-Troms
Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon
Fradrag i skatt for forsørgelse av barn (Opphevet)
§ 16—1 (Opphevet)
Fradrag i skatt ved visse spareformer
§ 16—10 Skattefradrag ved boligsparing for ungdom (BSU)
§ 16—11 Skattefradrag ved aksjesparing (AMS)
Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat
§ 16—20 Skattefradrag for skatt betalt i fremmed stat
§ 16—21 Begrensninger i fradragsretten - maksimalt kreditfradrag
§ 16—22 Fremføring av skattefradraget
§ 16—23 Bestemmelser om kilde
§ 16—24 Fradrag etter andre regler
§ 16—25 Frist for fremsetting av krav om skattefradrag
§ 16—26 Særskilt skatteordning i fremmed stat
§ 16—27 Skattefradrag i henhold til overenskomst med fremmed stat
§ 16—28 Inntektsføring av tidligere inntektsfradrag
§ 16—29 Forskrift
Fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap
§ 16—30 Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet av utbytte eller overskudd fra utenlandsk datterselskap
§ 16—31 Fremføring av skattefradrag etter § 16-30
§ 16—32 Frist for å fremsette krav om skattefradrag etter § 16-30
§ 16—33 Fradrag etter andre regler
Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling
§ 16—40 Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag)
Refusjon av toppskatt og trygdeavgift
§ 16—50 Refusjon av toppskatt og trygdeavgift for aktiv deltaker i selskap
Kapittel 17. Skattebegrensning
Begrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
§ 17—1 Begrensning ved lav alminnelig inntekt
§ 17—2 Særlig om begrensning ved lav alminnelig inntekt for ektefeller
§ 17—3 Særlig om begrensning ved lav alminnelig inntekt for dødsbo
§ 17—4 Begrensning ved liten skatteevne
§ 17—5 Forskrift
Begrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt
§ 17—10 Begrensning i samlede skatter
§ 17—11 Særlig om begrensning i samlede skatter for ektefeller
Kapittel 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak
§ 18—1 Anvendelsesområde
§ 18—2 Naturressursskatt til kommunen og fylkeskommunen
§ 18—3 Grunnrenteskatt til staten
§ 18—4 Skattlegging av kommunalt eide kraftforetak
§ 18—5 Verdsettelse av kraftanlegg
§ 18—6 Lineær avskrivning for særskilte driftsmidler i kraftanlegg
§ 18—7 Skattested
§ 18—8 Skattemessig inngangsverdi for avskrivbare fysiske driftsmidler som er særskilte for kraftforetak
Kapittel 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover
§ 19—1 Ikrafttredelse
§ 19—2 Overgangsbestemmelser
§ 19—3 Endringer i andre lover
                                         

 

INNHOLD
Kapittelinndeling
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang
Hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang
Ektefeller og barn m.v.
Eierskifte
Fritak for og begrensninger i skatteplikt
Kapittel 3. Skattested
Kapittel 4. Formue
Fellesregler for formue
Særlige verdsettelsesregler
Skattefri formue
Fordeling av gjeldsfradrag
Deltakerlignede selskaper
Forskjellige bestemmelser
Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter
Fellesregler for inntekt
Arbeidsinntekt
Kapitalinntekt
Virksomhetsinntekt
Pensjon, periodiske ytelser m.v.
Tilfeldig inntekt
Bestemmelser med tilknytning til flere inntektstyper
Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag
Fellesregler for fradrag
Fradrag for kostnader til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt
Minstefradrag
Særlige bestemmelser om fradrag
Særskilte fradrag for bestemte yrkesgrupper
Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker
Særfradrag i alminnelig inntekt
Fordeling og begrensning av fradrag
Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig
Skattefri fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig
Forskjellige bestemmelser
Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer
Fastsettelse av inntekt i forskjellige næringer
Skipsaksjeselskaper og skipsallmenn-aksjeselskaper
Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v.
Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak
Skattlegging av aksjeselskap og allmennaksjeselskap m.v.
Skattlegging av utbytte
Aksjonærbidrag (Opphevet)
Gevinstbeskatning av aksjer m.v.
Skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.
Samvirkeforetak
Skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskattland
Skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved utflytting
Fullmaktshjemmel
Kapittel 11. Omdanning
Fusjon og fisjon av selskaper
Annen omdanning
Kapittel 12. Personinntekt
Fellesregler for personinntekt
Beregnet personinntekt
Fullmaktshjemmel
Kapittel 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap
Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt
Inntektsperioder og alminnelige regler for tidfesting
Særregler om tidfesting
Fellesregler for avskrivning
Saldoavskrivning
Annen avskrivning
Driftsmiddel som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde
Betinget skattefritak
Inntektsutjevning, gjennomsnittsligning
Generelle skatteposisjoner og skattemotiverte transaksjoner
Kapittel 15. Skattesatser
Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon
Fradrag i skatt ved visse spareformer
Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat
Fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap
Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling
Refusjon av toppskatt og trygdeavgift
Kapittel 17. Skattebegrensning
Begrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
Begrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt
Kapittel 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak
Kapittel 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover