Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Skatteloven

Tilføyelser
Lover §§
17. desember 1999 nr. 94 6-50, 19-2
21. desember 2001 nr. 113 16-40
31. mai 2002 nr. 16 18-8
6 juni 2003 nr. 36 4-4, 9-11, 9-12, 14-24
10. desember 2004 nr. 77 2-38, 7-2, 7-3, 14-90
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2004) 18-4,
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2005) 14-83
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2006) 10-47, 10-48,
9. desember 2005 nr. 113 (i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005) 6-24, 14-72
9. desember 2005 nr. 113 (i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006) 4-22, 6-14, 6-71, 14-72
9. desember 2005 nr. 116 6-25
15. desember 2006 nr. 81(i kraft 1. januar 2007) 10-70, 14-25
15. juni 2007 nr. 23 16-29
14. desember 2007 nr. 107 9-13, 10-71, 14-26

Endringer
Lover §§
3. desember 1999 nr. 81
10-40
17. desember 1999 nr. 94 kap 19
2-3, 2-5, 2-30, 2-35, 2-36, 2-37, 3-2, 3-4, 4-10, 4-13, 4-30, 4-53, 5-2, 5-14, 5-15, 5-43, 5-50, 6-13, 6-19, 6-20, 6-32, 6-40, 6-44, 6-47, 6-61, 6-81, 6-82, 6-83, 6-84, 6-90, 6-91, 8-4, 8-11, 8-15, 8-16, 9-4, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-34, 10-36, 10-40, 10-44, 10-50, 11-21, 12-11, 12-13, 14-1, 14-3, 14-4, 14-5, 14-43, 14-70, 15-2, 16-11, 16-28, 17-1, 17-10, 18-2, 18-5, 18-7, 19-3
22. desember 1999 nr. 103 2-30
24. mars 2000 nr. 16 5-30, 6-30, 6-45, 6-46, 6-47
14. april 2000 nr. 30 2-30, 4-2, 5-50, 6-32, 8-10, 8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-17, 8-18, 8-20
16. juni 2000 nr. 40 10-31
23. juni 2000 nr. 45 5-14, 5-15, 19-2
23. juni 2000 nr. 46 18-5
30. juni 2000 nr. 57 6-81
24. november 2000 nr. 81 5-30, 5-40, 6-46, 6-47, 10-30, 12-2
15. desember 2000 nr. 95 4-1, 5-14, 6-44, 6-46, 6-47, 8-1, 10-12, 10-30, 10-32, 10-34, 12-12, 12-13, 14-43, 19-2
21. desember 2000 nr. 107 6-46, 6-47
21. desember 2000 nr. 111 2-1, 2-2, 4-2, 4-31, 6-32, 6-40, 6-91, 12-2, 14-5
21. desember 2000 nr. 117 2-2, 5-14, 5-15, 6-32, 6-50, 10-10, 14-5, 18-2
15. juni 2001 nr. 37 5-43, 6-32
15. juni 2001 nr. 41  6-46, 6-47
15. juni 2001 nr. 44  14-43
15. juni 2001 nr. 46  2-5, 2-30, 10-32, 14-42, 19-2
15. juni 2001 nr. 59  6-50
15. juni 2001 nr. 93  2-30
21. desember 2001 nr. 112 2-30, 3-1, 4-12, 5-13, 5-31, 5-40, 6-12, 6-31, 6-32, 6-44, 10-11, 11-21, 11-22, 12-2, 14-41, 14-43, 14-44, 14-45, 16-11, 18-6
21. desember 2001 nr. 113 5-14, 6-81, 10-12, 10-32, 16-50, 19-2
21. desember 2001 nr. 117 14-48
7. juni 2002 nr. 17 2-30, 6-46
21. juni 2002 nr. 31 2-1, 16-28
21. juni 2002 nr. 32 4-12, 11-22
28. juni 2002 nr. 49 10-5, 10-11, 10-34, 11-21
5. juli 2002 nr. 64 4-14, 10-34
20. desember 2002 nr. 99 5-11, 5-12, 5-15, 6-10, 6-19, 6-20, 6-32, 6-50, 6-60, 6-61, 6-70, 8-1, 8-2, 8-11, 8-15, 14-43, 16-40
6. juni 2003 nr. 36
2-1, 5-15, 6-23, 6-40, 10-10, 10-11, 10-13, 14-40, 16-30, 17-10, 18-5
20. juni 2003 nr. 40 5-43
20. juni 2003 nr. 45 9-2
20. juni 2003 nr. 55 5-42, 6-81, 12-2, 17-1
27. juni 2003 nr. 63 6-19, 6-20, 6-40, 8-1, 8-15, 10-61, 10-66, 10-68, 12-12
4. juli 2003 nr. 80 5-42, 12-2
5. september 2003 nr. 91 5-2, 11-20, 12-10
12. desember 2003 nr. 104 18-2, 18-3
12. desember 2003 nr. 107 2-30, 5-12, 5-20, 5-21, 5-50, 6-19, 6-20, 6-50, 9-3, 10-34, 15-2, 16-10, 18-2, 18-3
19. desember 2003 nr. 121 5-30
19. desember 2003 nr. 130 2-30
25. juni 2004 nr. 42 2-11, 2-13, 2-14, 2-16, 2-30, 5-15, 5-20, 5-21, 6-3, 6-47, 6-48, 8-1
19. november 2004 nr. 73 (i kraft 1. januar 2006 iflg. vedtak 1. desember 2004 nr. 1531) 4-31, 6-91, 14-4, 14-5, 14-20, 14-23
10. desember 2004 nr. 77 kap 7
1-2, 2-30, 4-12, 5-1, 5-2, 5-13, 5-15, 6-3, 6-11, 6-12, 6-13, 6-15, 6-32, 6-44, 6-50, 6-83, 6-90, 7-1, 7-10, 7-11, 8-1, 8-3, 8-15, 8-17, 8-18, 9-3, 10-10, 10-12, 10-30, 10-31, 10-32, 10-33, 10-34, 10-50, 10-67, 10-68, 11-7, 11-8, 12-12, 14-6, 14-7, 14-81, 14-82, 15-2, 16-10, 16-30, 18-3
17. desember 2004 nr. 85 6-81
27. mai 2005 nr. 31 (i kraft 1. januar 2006 iflg. res. 27. mai 2005 nr. 487) 8-2
10. juni 2005 nr. 44 (I kraft 1. juli 2006 iflg. res. 30. juni 2006 nr. 776) 5-30, 6-40
10. juni 2005 nr. 45 (f.o. m inntektsåret 2005 iflg. res. 7. oktober 2005 nr. 1115) 6-47 6-47
17. juni 2005 nr. 62 (i kraft 1. januar 2006) 5-10
17. juni 2005 nr. 65 (i kraft 1. januar 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 614) 5-43
17. juni 2005 nr. 67 (i kraft 1. januar 2009 iflg. res. 21. desember 2007 nr. 1616) 1-3, 5-11, 5-12, 6-40, 15-3, 15-5
17. juni 2005 nr. 74 4-12, 4-13, 8-13
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2004) 10-34
17. juni 2005 nr. 74 (med virkning for utbytter som innvinnes fra og med inntektsåret 2004 og for gevinster og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004) 2-35
17. juni 2005 nr. 74 (med virkning for uttak foretatt i perioden 26. desember 2004 til 31. desember 2005) 5-2
17. juni 2005 nr. 74 (med virkning for inntektsåret 2005) 10-12
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2005) 5-15, 6-13, 6-81, 6-82, 6-83, 7-1, 7-3, 8-1, 8-3, 8-15, 9-3, 10-32, 14-6, 14-7, 14-81, 14-82
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2005. Kravene til EØS-registrering må være oppfylt fra og med 1. juli 2005) 8-11
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2006) 2-38, 5-2, 5-22, 9-7, 10-12, 10-13, 10-31, 10-33, 10-40, 10-41, 10-42, 10-43, 10-44, 10-45, 10-46, 12-2, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14
17. juni 2005 nr. 79 (i kraft 1. januar 2006) 3-3, 8-1, 14-70
9. desember 2005 nr. 113 (f.o.m. 26 mars 2004). 2-5, 2-9
9. desember 2005 nr. 113 2-30, 3-1, 4-10, 4-30, 6-90, 7-2, 7-10, 9-5, 10-1, 10-4, 14-81
9. desember 2005 nr. 113 (i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006) 2-3, 2-14, 2-35, 5-12, 5-13, 5-15, 6-70, 8-11, 8-13, 10-30, 11-7, 14-1, 14-6, 14-8, 14-70
9. desember 2005 nr. 116 (i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005) 6-10, 6-40, 8-15, 10-5, 14-2, 14-4, 14-5
9. desember 2005 nr. 116 4-12, 4-13, 5-2, 5-15, 6-19, 6-20, 6-32, 8-1, 9-2, 10-34, 10-42, 11-1, 11-3, 11-5, 11-7, 12-13
21. april 2006 nr 10 (i kraft 1. januar 2006 iflg res. 21. april 2006 nr.428) 5-10
16. juni 2006 nr. 29 2-30, 4-31, 5-15, 6-46, 6-81, 6-91, 8-1, 10-37, 10-41, 12-2, 14-4, 14-70
15. desember 2006 nr. 81 (i kraft 1. januar 2007) 2-1, 2-3, 4-2, 4-3, 4-10, 4-12, 4-13, 4-22, 5-12, 5-15, 5-40, 5-41, 6-19, 6-20, 6-32, 6-47, 7-2, 8-1, 8-2, 9-3, 10-50, 10-80, 12-2, 14-1, 14-3, 14-5, 14-25, 14-70, 14-72, 17-11, 8-3
16. mars 2007 nr. 11 (i kraft 16. mars 2007 iflg. res. 16. mars 2007 nr. 272) 6-46
15. juni 2007 nr. 23 5-15, 8-15, 8-17, 10-42, 16-20, 16-21, 16-22, 16-23, 16-24, 16-25, 16-26, 16-27, 16-28
29. juni 2007 nr. 60 2-1, 2-30, 5-15, 5-40, 6-32, 14-72
29. juni 2007 nr. 60 (I kraft 1. januar 2008 iflg. res 7. desember 2007 nr. 1370) 3-2, 3-4, 4-12, 6-50, 8-3, 8-17. 10-13, 10-34
29. juni 2007 nr. 72 13-1
29. juni 2007 nr. 74 (i kraft 1. november 2007 iflg. res. 29. juni 2006 nr. 749) 9-11
29. juni 2007 nr. 81 (i kraft 1. januar 2008 iflg. res. 23. november 2007 nr. 1287) 2-2, 2-30, 6-40, 10-2, 10-11, 10-50, 11-2, 11-4, 14-5, 16-10
26. oktober 2007 nr. 97 5-42, 12-2
14. desember 2007 nr. 107 2-30, 2-36, 2-38, 4-12, 4-13, 5-12, 5-15, 5-43, 6-19, 6-20, 6-45, 7-2, 7-10, 8-1, 8-11, 8-13, 8-14, 8-15, 8-17, 8-18, 9-3, 10-5, 10-12, 10-31, 10-64, 10-67, 10-68, 10-70, 12-2, 12-11, 14-3, 14-60, 14-80, 17-1, 17-10, 18-3, 18-5
14. mars 2008 nr. 6 6-46

Opphevelser
Lover §§
17. desember 1999 nr. 94 3-5, 3-6
15. desember 2000 nr. 95 16-1
15. juni 2001 nr. 46 6-14
12. desember 2003 nr. 107 18-4
17. juni 2005 nr. 74 (f.o.m. inntektsåret 2006) 12-15, 12-16, 12-17
10. desember 2004 nr. 77 6-80, 8-19, 10-20, 10-21, 10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-51
9. desember 2005 nr. 113 14-9
INNHOLD
Kapittelinndeling
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang
Hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang
Ektefeller og barn m.v.
Eierskifte
Fritak for og begrensninger i skatteplikt
Kapittel 3. Skattested
Kapittel 4. Formue
Fellesregler for formue
Særlige verdsettelsesregler
Skattefri formue
Fordeling av gjeldsfradrag
Deltakerlignede selskaper
Forskjellige bestemmelser
Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter
Fellesregler for inntekt
Arbeidsinntekt
Kapitalinntekt
Virksomhetsinntekt
Pensjon, periodiske ytelser m.v.
Tilfeldig inntekt
Bestemmelser med tilknytning til flere inntektstyper
Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag
Fellesregler for fradrag
Fradrag for kostnader til erverv, vedlikehold eller sikring av inntekt
Minstefradrag
Særlige bestemmelser om fradrag
Særskilte fradrag for bestemte yrkesgrupper
Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker
Særfradrag i alminnelig inntekt
Fordeling og begrensning av fradrag
Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig
Skattefri fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig
Forskjellige bestemmelser
Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer
Fastsettelse av inntekt i forskjellige næringer
Skipsaksjeselskaper og skipsallmenn-aksjeselskaper
Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v.
Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak
Skattlegging av aksjeselskap og allmennaksjeselskap m.v.
Skattlegging av utbytte
Aksjonærbidrag (Opphevet)
Gevinstbeskatning av aksjer m.v.
Skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v.
Samvirkeforetak
Skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskattland
Skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved utflytting
Fullmaktshjemmel
Kapittel 11. Omdanning
Fusjon og fisjon av selskaper
Annen omdanning
Kapittel 12. Personinntekt
Fellesregler for personinntekt
Beregnet personinntekt
Fullmaktshjemmel
Kapittel 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap
Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt
Inntektsperioder og alminnelige regler for tidfesting
Særregler om tidfesting
Fellesregler for avskrivning
Saldoavskrivning
Annen avskrivning
Driftsmiddel som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde
Betinget skattefritak
Inntektsutjevning, gjennomsnittsligning
Generelle skatteposisjoner og skattemotiverte transaksjoner
Kapittel 15. Skattesatser
Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon
Fradrag i skatt ved visse spareformer
Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat
Fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap
Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling
Refusjon av toppskatt og trygdeavgift
Kapittel 17. Skattebegrensning
Begrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
Begrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt
Kapittel 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak
Kapittel 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover