Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV-1930-02-21 nr. 00:
Lov om skifte
(Skifteloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første del. Almindelige regler om offentlig skifte
1ste kapitel. Skiftemyndighetene
§ 1 Offentlig skifte- og arvebehandling hører under tingretten.
§ 2 Registrering og forsegling foretas av tingretten eller av...
§ 3 Ved registreringsforretning kan det tilkalles vitne dersom...
§ 4 Ingen kan være dommer i skiftesak når han selv er loddeier...
§ 5 Bestemmelsene i § 4 første og annet ledd får tilsvarende...
§ 6 Ingen kan være rettsvidne ved møter i retten, når han selv...
§ 7 Kongen kan gi regler om innberetning fra dommerne til...
2net kapitel. Tingrettens virkekrets
§ 8 Offentlig skifte av felleseie mellom ektefeller foretas av...
§ 9 Under tingrettens avgjørelse hører spørsmålet om offentlig...
§ 10 En tvist kan ikke avgjøres av tingretten etter reglene i...
§ 11 Krav som ikke angår arv, legat eller boslodd, kan bare...
§ 12 Er sak, før offentlig skiftebehandling ble åpnet, anlagt...
3dje kapitel. Skiftebehandlingen
§ 12a Om dødsfall skal den dødes nærmeste slektninger,...
§ 13 I dødsboer skal retten, hvis ikke annet følger av denne...
§ 14 I fornødent fall skal retten uten ophold la boets...
§ 15 Retten har å dra omsorg for at boets eiendeler under...
§ 16 Når det ikke oppnevnes bobestyrer, kan retten anta...
§ 17 Før retten treffer nogen avgjørelse av betydning med...
§ 18 Til skiftesamlinger skal loddeierne eller deres verger så...
§ 18a Hvor arbeidsforholdene gjør det hensiktsmessig, kan...
§ 19 Med hensyn til forvaltningen av boets eiendeler er retten...
§ 20 Når sak anlegges ved en annen domstol eller etter andre...
§ 21 Retten drar omsorg for at massekrav dekkes.
4de kapitel. Skiftetvister og tingrettens avgjørelser
§ 22 Bestemmelsene i Tvistelovens første, annen, fjerde...
§ 23 Rettens avgjørelser er dommer...
§ 24 Før retten avsier en dom efter § 23 første punktum...
§ 25 Retten avgjør om en avgjørelse som er avsagt under...
§ 26 (Opphevet)
§ 27 (Opphevet)
§ 28 Fristen for anke overfor en avgjørelse som ikke skal...
§ 29 Bestemmelsene i § 20 får tilsvarende anvendelse når...
§ 30 En skiftetvist, som hører under tingretten, kan bringes...
§ 31 Skal en tvist behandles som søksmål, fastsetter retten...
5te kapitel. Tilbakelevering og innstilling
§ 32 Et bo kan kreves tilbakelevert fra retten, når den grunn...
§ 33 Er en tvist påbegynt ved tingretten, blir den uten hensyn...
§ 33a Viser det seg at det i boet ikke er tilstrekkelige...
§ 34 Tilbakelevering og innstilling besluttes ved kjennelse.
6te kapitel. Utlodning
§ 35 Boets deling foretas ved utlodning ...
§ 36 Utenfor det i § 109 nevnte tilfelle skal alle kreditorer...
§ 37 Gis der utlegg med pant, skal følgende prioritetsorden...
§ 38 Utlegges på skifte fast gods til eiendom eller gis utlegg...
§ 39 Om utlodningen skal skifteforvalteren uopholdelig...
§ 40 Fristen for å anke over kjennelse om utlodning er ...
§ 41 Er en kreditor forbigått ved utlodningen av et bo hvori...
§ 42 Er loddeier urettelig forbigått ved utloddingen i et...
§ 43 Legatarer som ved testament er tillagt eiendomsrett eller...
 
Annen del. Felleseieskifte mellem ektefeller
7de kapitel. (Opphevet)
8de kapitel. Offentlig skifte
§ 53 Skiftet foretas av tingretten...
§ 54 Tingrettens behandling omfatter de eiendeler som er...
§ 55 Forfalt gjeld som en ektefelle er ansvarlig for, kan...
§ 56 Går et krav ut på bestemte ting som en eller begge...
§ 57 Når det er åpnet offentlig skifte, treffer den tingrett...
§ 58 (Opphevet)
§ 59 (Opphevet)
 
Tredje del. Dødsboskifte
Første avsnitt. Almindelige bestemmelser
9de kapitel. Retten til å kreve skifte
§ 60 En loddeier kan når som helst kreve et dødsbo skiftet,...
10de kapitel. Avdødes formue
§ 61 Enhver loddeier kan kreve at boets eiendeler blir solgt,...
§ 62 Den odels- eller åsætesberettigede loddeier kan kreve sig...
§ 63 Når det ikke vil være åpenbart urimelig etter forholda,...
§ 64 (Opphevet)
§ 65 Den som overtar eiendeler etter §§ 61, 62 eller 63 som...
§ 66 Når den gjenlevende ektefellen beholder egne eiendeler...
11te kapitel. Avdødes gjeld
§ 67 Har arvingene overtatt avdødes gjeld, kan enhver av dem...
§ 68 Ektefelle eller arving som har overtatt avdødes gjeld,...
12te kapitel. Proklama og andre innkallelser
§ 69 Før der skiftes mellem loddeierne, skal avdødes...
§ 70 Behandles boet av tingretten, utferdiges proklamaet av...
§ 71 Proklama skal inneholde:...
§ 72 Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst...
§ 73 Proklamafristen er 6 uker regnet fra siste kunngjøring.
§ 74 Proklamaet rammer kun de forpliktelser som påhvilte...
§ 75 Oversittes fristen, bortfaller fordringen, hvis ikke...
§ 76 Samme virkning som anmeldelse overensstemmende med...
§ 77 Retten skal uoppholdelig varsle testamentsarvinger og...
Annet avsnitt. Privat eller offentlig skifte
13de kapittel. Om når et dødsbo skiftes privat eller offentlig
§ 78 Skal boet bli skiftet privat, må en eller flere av de...
§ 79 Er noen av loddeierne umyndige, må vergen skriftlig...
§ 80 Hvis boets midler må antas å gi intet eller bare et...
§ 81 Erklæring som nevnt i § 78 og samtykke som nevnt i § 79...
§ 81a (Opphevet)
§ 82 Den eller de som er legitimert ved skifteattest, forestår...
§ 83 Retten skal som hovedregel skifte boet av eget tiltak...
§ 84 Enhver som kan kreve skifte etter § 60, kan forlange at...
§ 85 Når det er gått mer enn 3 år siden arvelateren døde,...
§ 86 Den som krever offentlig skifte, må stille sikkerhet for...
§ 87 Boet skal skiftes offentlig hvis det er bestemt av...
§ 87a Arvelater kan ved testament utpeke en bestemt, navngitt...
§ 88 Oppstår det tvil om hvem som er rette arvinger i et...
§ 88a (Opphevet)
§ 89 Reglene i dette kapittel gjelder tilsvarende hvor...
§ 90 Under offentlig skiftebehandling av et fellesbo inndras...
Kapittel 13 A. Om bobestyrere ved offentlig skifte
§ 91 Retten skal som regel oppnevne en bobestyrer til å...
§ 91a Som bobestyrer oppnevnes en advokat. Andre kan...
§ 91b Bobestyreren fører protokoll over forhandlingene i boet...
§ 91c Bobestyreren eller et flertall av loddeierne kan kreve...
§ 91d Når et bo er ferdig til slutning, utarbeider...
§ 91e Retten kan tilbakekalle det oppdrag en bobestyrer har...
§ 91f Hvis boet er insolvent, eller hvis loddeierne ikke...
14de kapitel. Offentlig skiftebehandling, hvor avdødes gjeld er overtatt av arvingene eller av gjenlevende ektefelle
§ 92 Er avdødes gjeld overtatt i medhold av § 78 eller...
§ 93 Er det felleseie som skiftes, kan retten efter begjæring...
§ 94 Bestemmelsen i § 56 får tilsvarende anvendelse.
§ 95 Loddeierne kan kreve tingrettens avgjørelse av anmeldte...
§ 96 For fordringer som er fastslått ved dom eller annet...
§ 97 Retten drar omsorg for at legater efter avdøde blir...
§ 98 Offentlig skifte mellom gjenlevende ektefelle og avdødes...
15de kapitel. Offentlig skiftebehandling, hvor avdødes gjeld ikke er overtatt
§ 99 Er avdødes gjeld ikke overtatt, skal med den begrensning...
§ 100 (Opphevet)
§ 101 Av forfaldne fordringer som ikke er rentebærende...
§ 102 Betales en ikke rentebærende fordring før forfallsdag,...
§ 103 Er boet solvent, bør de godkjente fordringer snarest...
§ 104 Bestrides en anmeldt fordring eller en påstått tinglig...
§ 105 Er boet insolvent, kan utlegg ikke tas i boets...
§ 106 Hvis boet er insolvent, får de regler som gjelder i...
§ 107 Ved anvendelsen av foranstående regler på felleseie...
§ 108 Bestemmelsene i § 55 første ledd og § 56 får...
§ 109 Med den av § 62 følgende undtagelse skal boets...
§ 110 Er der noget igjen efterat kreditorene har fått...
§ 110a Hvis boet er insolvent, kan arvingene etter at...
§ 110b Akkordforslaget, som må være i samsvar med Lov om...
§ 110c Når avstemning er foretatt, avgjør retten ved...
Tredje avsnitt
16de kapitel. (Opphevet)
 
Fjerde del
17de kapitel. Forskjellige bestemmelser
§ 123 Med hensyn til vergemål under offentlig skifte for...
§ 124 Med loddeier forståes i denne lov enhver der i egenskap...
§ 125 Er det ved skifte av dødsbo eller oppgjør etter...
§ 126 Denne lov trer i kraft 1 januar 1931.
§ 127 De hittil gjeldende skifteregler kommer fremdeles til...
§ 128 Ved overenskomst med fremmed stat kan det vedtas at...
INNHOLD
Første del.
Almindelige regler om offentlig skifte
1ste kapitel.
Skiftemyndighetene
2net kapitel.
Tingrettens virkekrets
3dje kapitel.
Skiftebehandlingen
4de kapitel.
Skiftetvister og tingrettens avgjørelser
5te kapitel.
Tilbakelevering og innstilling
6te kapitel.
Utlodning
Annen del.
Felleseieskifte mellem ektefeller
7de kapitel. (Opphevet)
8de kapitel.
Offentlig skifte
Tredje del. Dødsboskifte
Første avsnitt.
Almindelige bestemmelser
9de kapitel.
Retten til å kreve skifte
10de kapitel.
Avdødes formue
11te kapitel.
Avdødes gjeld
12te kapitel.
Proklama og andre innkallelser
Annet avsnitt.
Privat eller offentlig skifte
13de kapittel.
Om når et dødsbo skiftes privat eller offentlig
Kapittel 13 A.
Om bobestyrere ved offentlig skifte
14de kapitel.
Offentlig skiftebehandling, hvor avdødes gjeld er overtatt av arvingene eller av gjenlevende ektefelle
15de kapitel.
Offentlig skiftebehandling, hvor avdødes gjeld ikke er overtatt
Tredje avsnitt
16de kapitel. (Opphevet)
Fjerde del
17de kapitel.
Forskjellige bestemmelser