Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 2001-06-15 nr. 59:
Lov om stiftelser
(Stiftelsesloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1 Virkeområde
§ 2 Definisjon
§ 3 Rådighet over formuesverdien
§ 4 Alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser
§ 5 Nærstående
§ 6 Unntak fra lovens virkeområde
§ 7 Stiftelsestilsynet
§ 8 Stiftelsesregisteret
Kapittel 2. Opprettelse av stiftelser
§ 9 Stiftelsesdokument
§ 10 Vedtekter
§ 11 Melding til Stiftelsesregisteret
§ 12 Vedlegg til melding etter § 11
§ 13 Melding til Foretaksregisteret av næringsdrivende stiftelser
Kapittel 3. Kapital
I. Alminnelige regler
§ 14 Grunnkapital
§ 15 Grunnkapital i andre eiendeler enn penger
§ 16 Forhøyelse av grunnkapitalen
§ 17 Nedsetting av grunnkapitalen
§ 18 Forvaltning av stiftelsens kapital
§ 19 Utdeling
§ 20 Lån og sikkerhet
§ 21 Separasjonsplikt
II. Særregler for næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a og b
§ 22 Særlige krav til grunnkapitalen
§ 23 Krav til egenkapitalen ved overgang fra alminnelig stiftelse
§ 24 Bundet egenkapital
§ 25 Tap av stiftelsens egenkapital
Kapittel 4. Stiftelsers organisasjon
I. Styret
§ 26 Styret
§ 27 Krav til styrets sammensetning
§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av styret
§ 28 Styremedlemmers tjenestetid
§ 29 Stiftelsestilsynets myndighet til å oppnevne og avsette styremedlem
§ 30 Styrets myndighet og ansvar
§ 31 Styrets saksbehandling
§ 32 Vedtaksførhet
§ 33 Flertallskrav
II. Daglig leder
§ 34 Daglig leder
§ 35 Daglig leders myndighet og ansvar
III. Andre organer
§ 36 Vedtektsbestemmelser om at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder
IV. Inhabilitet, representasjon utad, mv.
§ 37 Inhabilitet
§ 38 Representasjon utad
§ 39 Overskridelse av representasjonsrett
§ 40 Godtgjørelse
V. Ansattes representasjon i næringsdrivende stiftelser
§ 41 Ansattes representasjonsrett i styret
§ 42 Ansattes representasjonsrett i konserner og grupper av foretak
Kapittel 5. Revisor
§ 43 Valg av revisor mv.
§ 44 Revisors plikter
Kapittel 6. Omdanning
§ 45 Omdanning
§ 46 Vilkår for omdanning
§ 47 Innholdet av omdanningsvedtaket
§ 48 Hvem som kan foreta omdanning
§ 49 Saksbehandling ved omdanning
§ 50 Stiftelsestilsynets omdanningsmyndighet
§ 51 Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtak
§ 52 Opphevelse av stiftelser
§ 53 Sammenslåing av to eller flere stiftelser
§ 54 Deling av stiftelserDeling av stiftelser
§ 55 Omdanning av annet enn stiftelser
Kapittel 7. Erstatningsansvar og straffansvar. Gransking
§ 56 Erstatningsansvar
§ 57 Beslutning om å fremme krav på vegne av stiftelsen
§ 58 Straff
§ 59 Gransking
Kapittel 8. Ikrafttredelses- og overgangsregler. Endringer i andre lover
§ 60 Ikrafttredelse
§ 61 Overgangsregler
§ 62 Endringer i andre lover
Innhold
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Virkeområde
§ 2. Definisjon
§ 3. Rådighet over formuesverdien
§ 4. Alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser
§ 5. Nærstående
§ 6. Unntak fra lovens virkeområde
§ 7. Stiftelsestilsynet
§ 8. Stiftelsesregisteret
Kapittel 2. Opprettelse av stiftelser
§ 9. Stiftelsesdokument
§ 10. Vedtekter
§ 11. Melding til Stiftelsesregisteret
§ 12. Vedlegg til melding etter § 11
§ 13. Melding til Foretaksregisteret av næringsdrivende stiftelser
Kapittel 3. Kapital
Alminnelige regler
§ 14. Grunnkapital
§ 15. Grunnkapital i andre eiendeler enn penger
§ 16. Forhøyelse av grunnkapitalen
§ 17. Nedsetting av grunnkapitalen
§ 18. Forvaltning av stiftelsens kapital
§ 19. Utdeling
§ 20. Lån og sikkerhet
§ 21. Separasjonsplikt
Særregler for næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a og b
§ 22. Særlige krav til grunnkapitalen
§ 23. Krav til egenkapitalen ved overgang fra alminnelig stiftelse
§ 24. Bundet egenkapital
§ 25. Tap av stiftelsens egenkapital
Kapittel 4. Stiftelsers organisasjon
Styret
§ 26. Styret
§ 27. Krav til styrets sammensetning
§ 27a. Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av styret
§ 28. Styremedlemmers tjenestetid
§ 29. Stiftelsestilsynets myndighet til å oppnevne og avsette styremedlem
§ 30. Styrets myndighet og ansvar
§ 31. Styrets saksbehandling
§ 32. Vedtaksførhet
§ 33. Flertallskrav
Daglig leder
§ 34. Daglig leder
§ 35. Daglig leders myndighet og ansvar
Andre organer
§ 36. Vedtektsbestemmelser om at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder
Inhabilitet, representasjon utad, mv.
§ 37. Inhabilitet
§ 38. Representasjon utad
§ 39. Overskridelse av representasjonsrett
§ 40. Godtgjørelse
Ansattes representasjon i næringsdrivende stiftelser
§ 41. Ansattes representasjonsrett i styret
§ 42. Ansattes representasjonsrett i konserner og grupper av foretak
Kapittel 5. Revisor
§ 43. Valg av revisor mv.
§ 44. Revisors plikter
Kapittel 6. Omdanning
§ 45. Omdanning
§ 46. Vilkår for omdanning
§ 47. Innholdet av omdanningsvedtaket
§ 48. Hvem som kan foreta omdanning
§ 49. Saksbehandling ved omdanning
§ 50. Stiftelsestilsynets omdanningsmyndighet
§ 51. Stiftelsestilsynets prøving av omdanningsvedtak
§ 52. Opphevelse av stiftelser
§ 53. Sammenslåing av to eller flere stiftelser
§ 54. Deling av stiftelserDeling av stiftelser
§ 55. Omdanning av annet enn stiftelser
Kapittel 7. Erstatningsansvar og straffansvar. Gransking
§ 56. Erstatningsansvar
§ 57. Beslutning om å fremme krav på vegne av stiftelsen
§ 58. Straff
§ 59. Gransking
Kapittel 8. Ikrafttredelses- og overgangsregler. Endringer i andre lover
§ 60. Ikrafttredelse
§ 61. Overgangsregler
§ 62. Endringer i andre lover