Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1902-05-22 nr. 10:
Almindelig borgerlig Straffelov
(Straffeloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Indledende Bestemmelser
§ 1.
Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet ...
§ 2.
De strafbare Handlinger, som omhandles ...
§ 3.
Har Straffelovgivningen undergaaet Forandring i ...
§ 4.
Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling ,..
§ 5.
Hvor denne Lov benytter Udtrykket nogens ...
§ 6.
Under Udtrykket Løsøregjenstand indbefattes ...
§ 7.
1. Ved offentligt Sted forstaaes i denne Lov ...
§ 8.
Hvad der i denne Lov er foreskrevet for Krigstid, ...
§ 9.
Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred ...
§ 10.
Under trykt Skrift henregnes ...
§ 11.
Ved 1 Maaned forstaaes ...
1ste Kapitel.
Den norske Strafferets Virkekreds
§ 12.
For så vidt ikke annet er særlig bestemt ...
§ 12a.
Når det overfor en person er avsagt endelig dom ...
§ 13.
I de i § 12 Nr. 4 bokstav a og b omhandlede Tilfælde ...
§ 14.
(Opphevet)
2det Kapitel.
Straff og andre rettsfølger
§ 15.
De alminnelige straffer er:...
§ 16.
(Opphevet)
§ 17.
Fængsel kan idømmes:...
§ 18.
(Opphevet)
§ 19.
(Opphevet)
§ 20.
(Opphevet)
§ 21.
Dømmes nogen, der udstaar Hefte, til Fængsel, bliver ...
§ 22.
Hefte kan idømmes fra 14 dager inntil 20 år.
§ 23.
Hefte kan etter domfeltes begjæring eller med ...
§ 24.
Hvor Fængsel er nævnt som eneste Frihedsstraf, kan...
§ 25.
Frihedsstraf indtil 4 Maaneder fastsættes i Dage,...
§ 26.
De nærmere reglene om gjennomføring av ...
§ 26a.
Sammen med frihetsstraff kan retten idømme ...
§ 27.
Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare...
§ 28.
I dom på bot fastsettes en fengselsstraff fra 1 dag ...
§ 28a.
Samfunnsstraff kan idømmes for handlinger som kan...
§ 28b.
Dersom den domfelte har brutt bestemmelsene gitt i...
§ 28c.
(Opphevet)
§ 29.
Den som kjennes skyldig i en straffbar handling, kan ...
§ 30.
(Opphevet)
§ 31.
(Opphevet)
§ 32.
(Opphevet)
§ 33.
Den som har begått en straffbar handling, kan ...
§ 33a.
Et rettighetstap trer i kraft fra
§ 34.
Utbytte av en straffbar handling skal inndras....
§ 34a.
Utvidet inndragning kan foretas når lovovertrederen...
§ 35.
Ting som er frambrakt ved eller har vært gjenstand ...
§ 36.
Inndragning etter § 35 kan foretas hos den skyldige ...
§ 37.
Rettighet som er rettsgyldig sikret i en ting som blir...
§ 37a.
Når utbytte eller ting som er nevnt i §§ 34 eller 35,...
§ 37b.
Selv om vilkårene etter §§ 34-36 ikke foreligger ...
§ 37c.
Når en beslaglagt ting kreves inndratt ...
§ 37d.
Inndragning skjer til fordel for statskassen når ...
§ 38.
Et trykt skrift av forbrytersk innhold kan ved dom...
§ 39.
Når det anses nødvendig for å verne samfunnet ...
§ 39a.
På samme vilkår som nevnt i § 39 kan en lovbryter ...
§ 39b.
Tvungent psykisk helsevern etter § 39 og tvungen ...
§ 39c.
Når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til...
§ 39d.
Før dom på forvaring avsies, skal det foretas...
§ 39e.
I dom på forvaring skal retten fastsette en tidsramme...
§ 39f.
Løslatelse før forvaringstidens utløp skjer på prøve...
§ 39g.
Ved prøveløslatelse av retten kan det settes vilkår ...
§ 39h.
Kongen kan gi forskrifter om gjennomføringen av...
3die Kapitel.
Betingelser for Strafbarhed
§ 40.
Paa den, der ei har handlet med Forsæt, kommer ...
§ 41.
I Tilfælde, hvor den overordnede ikke kan straffes ...
§ 42.
Har nogen ved Foretagelsen af en Handling befundet ...
§ 43.
Hvor Loven bestemmer en forhøiet Straf ...
§ 44.
Den som på handlingstiden var psykotisk eller ...
§ 45.
Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus...
§ 46.
Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte ...
§ 47.
Ingen kan straffes for Handling, som han har ...
§ 48.
Ingen kan straffes for Handling, som han har ...
Kapittel 3 a.
Straffansvar for foretak
§ 48a.
Når et straffebud er overtrådt av noen som har ...
§ 48b.
Ved avgjørelsen av om straff skal ilegges et foretak...
4de Kapitel.
Forsøg
§ 49.
Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ...
§ 50.
Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt ...
§ 51.
Forsøg straffes mildere end den fuldbyrdede ...
5te Kapitel.
Om betinget dom og om grunner til at straffen kan settes ned eller forhøyes
§ 52.
1. Retten kan bestemme i dommen ...
§ 53.
1. Utsettelse etter § 52 er betinget av ...
§ 54.
1. Når den domfeltes forhold gir grunn til det ...
§ 54a.
Når en betinget dom blir lest opp eller forkynt for...
§ 55.
For straffbare handlinger, forøvd før det fylte 18de ...
§ 56.
Retten kan sette ned straffen under det lavmål ...
§ 57.
For den, som ved Handlingens Foretagelse ...
§ 58.
Hvor flere har samvirket til et strafbart Øiemed, kan...
§ 59.
Det som er bestemt i § 58, gjelder også for ...
§ 60.
Har den dømte vært undergitt frihetsberøvelse ...
§ 60a.
Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i...
§ 61.
Begår en tidligere domfelt person på ny en straffbar...
§ 62.
Har noen i samme eller i forskjellige handlinger ...
§ 63.
Har nogen i samme eller i forskjellige Handlinger ...
§ 64.
Fældes nogen, som allerede er idømt Straf, for nogen...
§ 65.
Skal Bøder i Henhold til flere Domme afsones ,...
6te Kapitel.
Opphør av straff og andre rettsfølger
§ 66.
En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse ...
§ 67.
Fristen for foreldelse er:...
§ 68.
Fristen for foreldelse regnes fra den dag ...
§ 68a.
Foreldelsesfristen for overtredelse av §§ 281 til 287
§ 69.
Fristen for foreldelse avbrytes ved rettergangsskritt ...
§ 70.
For inndragning gjelder de foreldelsesfrister som er...
§ 71.
Idømt frihetsstraff faller bort ved foreldelse etter...
§ 72.
Foreldelsesfristen løper fra den dag dommen er ...
§ 73.
Fristen etter § 71 avbrytes ved at fullbyrding av...
§ 73a.
Idømt forvaring faller bort ved foreldelse etter de...
§ 73b.
Idømt samfunnsstraff faller bort ved foreldelse etter...
§ 74.
Ilagt bot foreldes 10 år etter at avgjørelsen ble...
§ 75.
Adgangen til å fullbyrde straff faller bort ved den...
§ 76.
Sak om mortifikasjon kan ikke fremmes etter at ...
7de Kapitel.
Paatalen
§ 77.
Strafbare Handlinger er offentlig Paatale undergivet,...
§ 78.
Er fornærmede under 18 år, begjæres påtale av ...
§ 79.
Er fornærmede et selskap, en forening eller ...
§ 80.
Begjæring om offentlig påtale må settes fram senest ...
§ 81.
Begjæringen om offentlig Paatale kan begrænses ...
§ 82.
Begjæringen kan ikke tages tilbage, efterat Tiltale ...

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed
§ 83.
Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke...
§ 84.
Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at...
§ 85.
Den, som overtræder nogen forskrift, som Kongen har...
§ 86.
Med fengsel fra 3 år inntil 21 år straffes den som i...
§ 86a.
Den som grovt uaktsomt forgår seg som nevnt i § 86...
§ 86b.
Den som, uten at forholdet går inn under § 86 ...
§ 87.
Med hefte eller fengsel inntil 4 år straffes den som i...
§ 88.
Den som i krigstid misligholder kontrakt ...
§ 89.
Med Hefte eller Fængsel i mindst 1 Aar straffes den ...
§ 90.
Den som rettsstridig bevirker eller medvirker til at noe...
§ 91.
Den, som retsstridig sætter sig eller andre ...
§ 91a.
Den som hemmelig eller ved ulovlige midler til fordel...
§ 92.
Den, som i Krigstid retsstridig giver offentlige...
§ 93.
Den, som bevirker eller medvirker til ...
§ 94.
Den som inngår forbund med en eller flere andre med...
§ 95.
Den som her i riket offentlig forhåner en fremmed ...
§ 96.
Med Hensyn til fremmed Statsoverhoved finder ...
§ 97.
Den som under påtvunget besettelse av norsk ...
§ 97a.
Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende ...
§ 97b.
Med fengsel inntil 2 år straffes den som mot bedre...
§ 97c.
For forbrytelser mot bestemmelsene i dette kapitel ...
9de Kapitel.
Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved
§ 98.
Den som søker å bevirke eller å medvirke til at rikets...
§ 99.
Den som ved vold, trusler eller andre ulovlige midler...
§ 99a.
Med hefte eller fengsel fra 5 år inntil 21 år straffes...
§ 100.
Den, som bevirker eller medvirker til, at Kongen eller...
§ 101.
Den, som bevirker eller medvirker til, at der mod...
§ 102.
I ethvert Tilfælde, hvor nogen i Kapitlerne 19, 20, 21,...
§ 103.
Paatalen af Ærekrenkelser i Henhold til ...
§ 104.
Handlinger av det i § 94 nevnte slag straffes med ...
§ 104a.
Den som danner eller deltar i en privat organisasjon...
10de Kapitel.
Forbrydelser med Hensyn til Udøvelsen af statsborgerlige Rettigheder
§ 105.
Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om ...
§ 106.
Den, som ved stemmegivning i offentligt Anliggende ...
§ 107.
Den, som ved usandfærdigt Foregivende uberettiget...
§ 108.
Den, som ved retsstridig Adfærd bevirker eller...
§ 109.
(Opphevet)
11te Kapitel.
Forbrydelser i den offentlige Tjeneste
§ 110.
En Dommer, et lagrettemedlem eller et Skjønnsmedlem, der...
§ 111.
Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv...
§ 112.
(Opphevet)
§ 113.
(Opphevet)
§ 114.
(Opphevet)
§ 115.
En offentlig Tjenestemand, som, for i en Straffesag at...
§ 116.
En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig...
§ 117.
Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige...
§ 117a.
Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil...
§ 118.
En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin...
§ 119.
En offentlig Tjenestemand, som ved pligtstridigt...
§ 120.
Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten...
§ 121.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker...
§ 122.
En offentlig Tjenestemand, der ulovlig aabner eller...
§ 123.
Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til...
§ 124.
En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter ...
§ 125.
En offentlig Tjenestemand, der forleder eller...
§ 126.
(Opphevet)
12te Kapitel.
Forbrydelser mod den offentlige Myndighed
§ 127.
Den, som ved Vold søger at formaa en offentlig...
§ 128.
Den, som ved Trusler søger at formaa en offentlig...
§ 129.
Den, som uhjemlet udøver nogen offentlig Myndighed...
§ 130.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil ...
§ 131.
Den, som bevirker eller medvirker til, at nogen ...
§ 132.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil ...
§ 132a.
For motarbeiding av rettsvesenet straffes den ...
§ 132b.
Den som handler i strid med pålegg om taushet...
§ 133.
Den, som uden Kongens Tilladelse hverver ...
§ 134.
Den, som, i hensigt at unddra sig sin vernepligt ...
13de Kapitel.
Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred
§ 135.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar...
§ 135a.
Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som...
§ 136.
Den, som bevirker, at der finder Opløb Sted i Hensigt...
§ 137.
Den, som er tilstede eller medvirker til, at nogen...
§ 138.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder ...
§ 139.
Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år...
§ 140.
Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til...
§ 141.
Den, som ved falske Forespeilinger eller anden...
§ 142.
Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller...
§ 143.
Med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som mishandler...
§ 144.
Prester i statskirken, prester eller forstandere i...
§ 145.
Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket...
§ 145a.
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den...
§ 145b.
Den som uberettiget gjør tilgjengelig for andre passord eller andre data...
§ 146.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den,...
§ 147.
Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg ...
14de Kapitel.
Almenfarlige Forbrydelser
§ 147a.
En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151...
§ 147b.
Med fengsel inntil 10 år straffes den som fremskaffer...
§ 148.
Den som volder ildebrann, sammenstyrtning ...
§ 149.
Med Fængsel i mindst 1 Aar straffes den, som under...
§ 150.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som framkaller...
§ 151.
Er sådan ildebrann, sammenstyrtning, sprengning,...
§ 151a.
Med fengsel fra 2 år inntil 21 år straffes den som om...
§ 151b.
Den som ved å ødelegge, skade eller sette ut av...
§ 152.
Med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, som retsstridig...
§ 152a.
Den som uten lovlig tillatelse mottar, besitter,...
§ 152b.
Med fengsel inntil 10 år straffes den som forsettlig...
§ 153.
Med Fængsel indtil 21 år straffes den, der tilsætter...
§ 153a.
Med fengsel inntil 10 år straffes den som utvikler,...
§ 154.
Den, som bevirker eller medvirker til, at en farlig...
§ 154a.
Den som forsettlig eller uaktsomt sprer uriktig eller...
§ 155.
Den som med skjellig grunn til å tro at han er...
§ 156.
Den, som vidende om, at han derved volder Fare for ...
§ 157.
Den, som vidende om, at han derved udsætter ...
§ 158.
Den, som ved Brud paa overtagne Forpligtelser ...
§ 159.
Den som i hensikt å bevirke eller medvirke til ...
§ 160.
Den, som offentlig giver eller tilbyder Veiledning i...
§ 161.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som i den hensikt...
§ 162.
Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver,...
§ 162a.
(Opphevet)
§ 162b.
Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører,...
§ 162c.
Den som inngår forbund med noen om å begå ...
15de Kapitel.
Falsk Forklaring
§ 163.
Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt...
§ 164.
(Opphevet)
§ 165.
Som i § 163 bestemt straffes også den som bevirker...
§ 166.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den,...
§ 167.
Straf efter §§ 163 og 166 kommer ikke til Anvendelse...
16de Kapitel.
Falsk Anklage
§ 168.
Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller ...
§ 169.
Er paa Grund af saadan Forbrydelse som i § 168 ...
§ 170.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar...
§ 171.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar...
§ 172.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den,...
§ 173.
I den Dom, hvorved nogen fældes efter §§ 168, 169 ...
17de Kapitel.
Pengefalsk
§ 174.
Med Fængsel i mindst 3 Aar straffes den ...
§ 175.
Med Fængsel indtil 8 Aar straffes den, som filer eller...
§ 176.
Den, som udgiver som ægte eller uforfalskede Penge ...
§ 177.
Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den, som til...
§ 178.
Hvad ovenfor er bestemt om Penge, gjælder ogsaa ...
18de Kapitel.
Dokumentfalsk
§ 179.
Ved Dokument forstaaes i denne Lov enhver ...
§ 180.
Lige med Dokumentfalsk straffes det, naar et Papir...
§ 181.
Som falsk ansees ogsaa det Dokument, der udstedes...
§ 182.
Den, der i retsstridig Hensigt benytter som ægte eller...
§ 183.
Med bøter eller med Fængsel indtil 5 Aar straffes den,...
§ 184.
Er det forfalskede Dokument, som i retsstridig ...
§ 185.
Den, som forfalsker en offentlig Protokol eller...
§ 186.
Den, som til Forberedelse af Dokumentfalsk ...
§ 187.
Den, som i retsstridig Hensigt fragaar sin Underskrift...
§ 188.
Med Fængsel indtil 5 Aar straffes den, som i...
§ 189.
Den, som i inden- eller udenlandske offentlige...
§ 190.
Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan ...
19de Kapitel.
Seksualforbrytelser
§ 191.
(Opphevet)
§ 192.
Den som...
§ 193.
Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ...
§ 194.
Den som har seksuell omgang med noen som er ...
§ 195.
Den som har seksuell omgang med barn under 14 år,...
§ 196.
Den som har seksuell omgang med barn under 16 år,...
§ 197.
Den som har seksuell omgang med slektning i ...
§ 198.
Den som har samleie med bror eller søster, straffes ...
§ 199.
Den som har seksuell omgang med fosterbarn ,...
§ 200.
Den som foretar seksuell handling med noen som ...
§ 201.
Den som i ord eller handling utviser seksuelt ...
§ 201a.
Med bøter eller fengsel inntil 1 år
§ 202.
Den som...
§ 203.
Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling...
§ 204.
Den som...
§ 204a.
Den som
§ 205.
Straffebud i dette kapittel rammer også den som...
§ 206.
Når bestemmelsene i dette kapittel bruker uttrykket...
§ 207.
Når noen kjennes skyldig i en straffbar handling etter...
§ 208.
Den som beskylder noen for å ha overtrådt §§ ...
§ 209.
(Opphevet)
§ 210.
(Opphevet)
§ 211.
(Opphevet)
§ 212.
(Opphevet)
§ 213.
(Opphevet)
§ 214.
(Opphevet)
20de Kapitel.
Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold
§ 215.
Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en...
§ 216.
Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller...
§ 217.
Er den i § 216 omhandlede forbrytelse forøvet ...
§ 218.
Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som...
§ 219.
Med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som udsætter...
§ 220.
Den som inngår ekteskap eller partnerskap med ...
§ 221.
(Opphevet)
21de Kapitel.
Forbrydelser mod den personlige Frihed
§ 222.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den,...
§ 223.
Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller...
§ 224.
Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar ...
§ 225.
Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden...
§ 226.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 3...
§ 227.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den,...
22de Kapitel.
Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred
§ 228.
Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa ...
§ 229.
Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred ...
§ 230.
(Opphevet)
§ 231.
Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden...
§ 232.
Er nogen i §§ 228-231 nævnt Forbrydelse forsætlig...
§ 233.
Den, som forvolder en andens Død, eller som ...
§ 233a.
Den som inngår forbund med noen om å begå en ...
§ 234.
Er forbrytelse som nevnt i § 233 forøvet av en mor ...
§ 235.
Straf efter §§ 228 og 229 kommer ikke til Anvendelse,...
§ 236.
Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv ...
§ 237.
Den, som ved Uagtsomhed forvolder saadan...
§ 238.
Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn..
§ 239.
Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn..
§ 240.
Med bøter eller fængsel indtil 2 aar straffes den ...
§ 241.
Med fengsel inntil 3 år straffes en mann som vet ...
§ 242.
Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand ...
§ 243.
Fremkaldtes ved nogen i § 242 omhandlet ...
§ 244.
En mor som innen et døgn etter fødselen forøver en...
§ 245.
Den som avbryter svangerskap eller medvirker hertil...
23de Kapitel.
Ærekrænkelser
§ 246.
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker ...
§ 247.
Den som i ord eller handling optrer på en måte som ...
§ 248.
Har den efter § 247 skyldige handlet mod bedre ...
§ 249.
1. Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke ...
§ 250.
Er ærekrenkelsen fremkalt av den fornærmede selv ...
§ 251.
Forbrytelser som omhandles i dette kapitel, påtales...
§ 252.
De handlinger som er betegnet som straffbare i §§ ...
§ 253.
1. Når det har vært adgang til å føre bevis for ...
§ 254.
Ansvaret for ærekrenkelse forøvd i blad eller...
24de Kapitel.
Underslag, Tjueri og ulovlig bruk
§ 255.
For underslag straffes den som i hensikt derved å...
§ 256.
Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år.
§ 257.
For tyveri straffes den som borttar eller medvirker til...
§ 258.
Grovt tyveri straffes med bøter eller med fengsel...
§ 259.
(Opphevet)
§ 260.
For brukstyveri av motorvogn straffes den som uten å...
§ 261.
Den som rettsstridig bruker eller forføyer over en...
§ 262.
Den som...
§ 263.
(Opphevet)
§ 264.
Underslag påtales ikke av det offentlige uten...
§ 265.
(Opphevet)
§ 265a.
(Opphevet)
25de Kapitel.
Udpresning og Ran
§ 266.
For utpresning straffes den som i hensikt derved å...
§ 267.
For ran straffes den som i hensikt derved å skaffe ...
§ 268.
Ran straffes med fengsel inntil 5 år.
§ 269.
Med Fengsel indtil 3 Aar straffes den, som...
26. Kapittel.
Bedrageri, utroskap og korrupsjon
§ 270.
For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg...
§ 271.
Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år.
§ 271a.
Den som ved grov uaktsomhet foretar bedrageri som...
§ 272.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ødelegger...
§ 273.
Den som sprer uriktige eller vill-ledende opplysninger...
§ 274.
Med fengsel inntil 4 år straffes den som i oppfordring...
§ 275.
For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg...
§ 276.
Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter...
§ 276a.
For korrupsjon straffes den som...
§ 276b.
Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år.
§ 276c.
For påvirkningshandel straffes den som...
§ 277.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 år eller med ...
§ 278.
Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder straffes...
§ 279.
(Opphevet)
§ 280.
Offentlig påtale etter §§ 270, 271, 275, 276 og 277...
27de Kapitel.
Forbrydelser i Gjeldsforhold m.m.
§ 281.
Med bøter eller fengsel inntil 3 år straffes en...
§ 282.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den...
§ 283.
Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder straffes...
§ 283a.
Den som ikke begjærer åpning av gjeldsforhandling...
§ 284.
Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes en...
§ 285.
Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som...
§ 286.
Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig...
§ 287.
Den som til fordel for eller på vegne av skyldneren...
§ 288.
Etter §§ 281-286 straffes også den som medvirker til...
§ 289.
(Opphevet)
§ 290.
(Opphevet)
28de Kapitel.
§ 291.
For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger,...
§ 292.
Grovt skadeverk straffes med bøter eller med fengsel...
§ 293.
(Opphevet)
§ 294.
Med Bøder eller Fængsel indtil 6 Maaneder straffes ...
29de Kapitel.
Aager og Lykkespil
§ 295.
For åger straffes den som ved rettshandel utnytter...
§ 296.
Åger straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år...
§ 297.
(Opphevet)
§ 298.
Den, som gjør sig en Næringsvei af Lykkespil, som ...
§ 299.
Som Lykkespil ansees alle Spil om Penge eller Penges...
§ 300.
Med Bøder straffes den, som ved Sagsanlæg eller ved...
30te Kapitel.
Forbrydelser i Sjøfartsforhold
§ 301.
Den som kommer ombord i et skip eller skjuler seg ...
§ 302.
(Opphevet)
§ 303.
(Opphevet)
§ 304.
Går fører av skip til sjøs med et sjøudyktig skip eller...
§ 305.
Den som bevirker eller medvirker til at en åpenbart...
§ 306.
Etterlates ved et skips avgang fra land noen ...
§ 307.
Et skips fører som nekter å skaffe noen medfarende ...
§ 308.
Fører av skip eller annen foresatt ombord straffes ...
§ 309.
(Opphevet)
§ 310.
Unnlater en underordnet å vise lydighet i...
§ 311.
Unnlater flere av mannskapet etter felles avtale ...
§ 312.
Forsøker flere medfarende på et skip i forening med...
§ 313.
Et skips fører som i havsnød eller annen fare oppgir...
§ 314.
Fører av skip eller vakthavende styrmann som ved...
§ 315.
Med fengsel i inntil 2 år straffes den som gjør eller...
§ 316.
De i §§ 301 og 305-308 nevnte forbrytelser ...
31te Kapitel.
Heleri
§ 317.
Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i...
§ 318.
(Opphevet)
§ 319.
(Opphevet)
§ 320.
(Opphevet)
§ 321.
(Opphevet)
32te Kapitel.
Forbrydelser i trykt Skrift (Opphevet)

33te Kapitel. Forseelser i den offentlige Tjeneste.
§ 324.
Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at ...
§ 325.
Med Bøder straffes den Embeds- eller ...
34te Kapitel.
Forseelser mod den offentlige Myndighed.
§ 326.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder ...
§ 327.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 4...
§ 328.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 329.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 330.
Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 3...
§ 331.
(Opphevet)
§ 332.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 333.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 334.
Med bøter straffes den, som undlater at føre lovbefalt...
§ 335.
Med Bøder straffes den, som gjør sig en Næringsvei ...
§ 336.
Med Bøder straffes Pantelaaner eller Bestyrer af...
§ 337.
Med bøter straffes den som for seg selv eller sine ...
§ 338.
Den som inngår ekteskap eller partnerskap etter lov ...
§ 339.
Med Bøder straffes den, som...
§ 340.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 341.
Med Bøder straffes den, som overtræder de ...
§ 342.
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge...
§ 343.
Med bøter eller med fengsel inntil 4 måneder straffes...
§ 344.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 345.
Den, som bevirker eller medvirker til, at opslaaede,...
§ 346.
Den, som ulovlig sætter sig i Forbindelse med nogen i...
35te Kapitel.
Forseelser mod den almindelige Orden og Fred.
§ 347.
Med Bøder straffes den overordnede, der forsætlig ...
§ 348.
(Opphevet)
§ 349.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 349a.
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den...
§ 350.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Maaneder ...
§ 351.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 352.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 352a.
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge...
§ 353.
Med Bøder straffes den, som begiver sig hen paa ...
§ 354.
Med bøter eller med fengsel inntil 4 måneder straffes...
§ 355.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 356.
Med Bøder straffes den, som uden Begjæring af ...
36te Kapitel.
Forseelser med Hensyn til den almindelige Sundhed.
§ 357.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 358.
(Opphevet)
§ 359.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 360.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 4 Maaneder ...
§ 361.
Med Bøder straffes den, som overtræder de her i ...
§ 362.
Med Bøder straffes den der forsætlig eller af...
§ 363.
Med Bøder straffes den, som falholder kunstig...
§ 364.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 365.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 366.
(Opphevet)
37te Kapitel.
Forseelser mod den almindelige Tillid.
§ 367.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 368.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 369.
Med Bøder straffes den, som blandt Almenheden ...
§ 370.
Med bøter straffes den, som med hensyn til ,...
§ 371.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder ...
§ 372.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 373.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 374.
(Opphevet)
§ 375.
Med bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder ...
38te Kapitel.
Forseelser mod Sædelighed..
§ 376.
(Opphevet)
§ 377.
(Opphevet)
§ 378.
(Opphevet)
(Opphevet)
§ 380.
(Opphevet)
§ 381.
(Opphevet)
§ 382.
Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller ...
§ 383.
Den, som paa offentligt Sted foranstalter eller yder...
39te Kapitel.
Forseelser mod person.
§ 384.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder ...
§ 385.
Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge...
§ 386.
(Opphevet)
§ 387.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 388.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 389.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 390.
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den...
§ 390a.
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller...
§ 390b.
(Opphevet)
§ 390c.
Tilføyes ved lov 4 juni 1999 nr. 37 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer).
40de Kapitel.
Forseelser mod Formuesrettigheder.
§ 391.
Den som øver eller medvirker til skadeverk som ...
§ 391a.
For naskeri straffes den som forøver eller medvirker...
§ 392.
Den, som retsstridig sætter sig eller andre i...
§ 393.
Med Bøder straffes den, som retsstridig bruger eller...
§ 394.
Den som ulovlig tilegner seg hittegods, straffes med...
§ 395.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 396.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 397.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 398.
(Opphevet)
§ 399.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 400.
Den, som paa uindhegnet Sted plukker vilde Nødder ...
§ 401.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 4 Maaneder ...
§ 402.
Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes...
§ 403.
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder ...
§ 404.
Har nogen, hvem Forvaltningen eller Opbevarelsen af...
§ 405.
Den, som i Tilfælde, hvor en Vares Pris eller...
§ 405a.
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den...
§ 405b.
(Opphevet)
§ 406.
Retsstridige Handlinger, hvorved nogen søger at...
§ 407.
Den, som krænker andens Ret ved at fiske, jage, ...
§ 408.
De forseelser som er omhandlet i §§ 391 a, 395, 396,...
41de Kapitel.
Forseelser med Hensyn til privat Tjenesteforhold.
§ 409.
Den, som uden lovlig eller antagelig Grund undlader ...
§ 410.
Den, som retsstridig negter at modtage nogen i eller...
§ 411.
Den, som retsstridig negter den til Tjeneste antagne...
§ 412.
Misligholder den til Tjeneste antagne ved ulovlig...
§ 413.
De i nærværende Kapitel nævnte Forseelser paatales ...
42de Kapitel.
Forseelser i Sjøfartsforhold.
§ 414.
Hvis noen overtrer det som i norsk lov eller med ...
§ 415.
Unnlater fører av skip eller vakthavende styrmann i...
§ 416.
Fører av skip eller reder som forser seg mot det som i...
§ 417.
Fører av norsk skip straffes med bøter eller fengsel...
§ 418.
Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt,...
§ 419.
Med bøter straffes den som...
§ 420.
Med bøter straffes den som ikke iakttar det som i ...
§ 421.
Den som forsettlig unnlater å tiltre eller forlater...
§ 422.
(Opphevet)
§ 423.
Fører av skip som uberettiget driver fraktfart mellom...
§ 424.
Den som uberettiget tjenestgjør på skip uten å ha de...
§ 425.
Fører av skip som uten skjellig grunn foretar eller...
§ 425a.
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den...
§ 426.
Med bøter eller under særdeles skjerpende...
§ 427.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrift...
43de Kapitel.
Forseelser, forøvede ved trykt Skrift.
§ 428.
Den, som undlader at angive sit Navn eller ...
§ 429.
Er det i et blad eller tidsskrift ikke angitt hvem som...
§ 430.
Med bøter straffes redaktøren av et blad eller...
§ 430a.
Med bøter straffes redaktøren når han, uaktet hans...
§ 431.
Redaktøren av et blad eller tidsskrift straffes med...
§ 432.
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den...
§ 433.
Den som opptrykker, falholder, frembyr til utleie eller...
§ 434.
Den, som undlader, saasnart Uddelingen eller...
§ 435.
I de tilfelle som er omhandlet i § 433, skal skriftet...
§ 436.
Ved redaktør av et blad eller tidsskrift forstås i...
Innhold
Første Del. Almindelige Bestemmelser
Indledende Bestemmelser
1ste Kapitel.
Den norske Strafferets Virkekreds
2det Kapitel.
Straff og andre rettsfølger
3die Kapitel.
Betingelser for Strafbarhed
Kapittel 3 a.
Straffansvar for foretak
4de Kapitel.
Forsøg
5te Kapitel.
Om betinget dom og om grunner til at straffen kan settes ned eller forhøyes
6te Kapitel.
Opphør av straff og andre rettsfølger
7de Kapitel.
Paatalen
Anden Del. Forbrydelser
8de Kapitel.
Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed
9de Kapitel.
Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved
10de Kapitel.
Forbrydelser med Hensyn til Udøvelsen af statsborgerlige Rettigheder
11te Kapitel.
Forbrydelser i den offentlige Tjeneste
12te Kapitel.
Forbrydelser mod den offentlige Myndighed
13de Kapitel.
Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred
14de Kapitel.
Almenfarlige Forbrydelser
15de Kapitel.
Falsk Forklaring
16de Kapitel.
Falsk Anklage
17de Kapitel.
Pengefalsk
18de Kapitel.
Dokumentfalsk
19de Kapitel.
Seksualforbrytelser
20de Kapitel.
Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold
21de Kapitel.
Forbrydelser mod den personlige Frihed
22de Kapitel.
Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred
23de Kapitel.
Ærekrænkelser
24de Kapitel.
Underslag, Tjueri og ulovlig bruk
25de Kapitel.
Udpresning og Ran
26. Kapittel.
Bedrageri, utroskap og korrupsjon
27de Kapitel.
Forbrydelser i Gjeldsforhold m.m.
28de Kapitel.
Skadeverk
29de Kapitel.
Aager og Lykkespil
30te Kapitel.
Forbrydelser i Sjøfartsforhold
31te Kapitel.
Heleri
32te Kapitel.
Forbrydelser i trykt Skrift. (Opphevet)
Tredje Del. Forseelser
33te Kapitel.
Forseelser i den offentlige Tjeneste
34te Kapitel.
Forseelser mod den offentlige Myndighed
35te Kapitel.
Forseelser mod den almindelige Orden og Fred
36te Kapitel.
Forseelser med Hensyn til den almindelige Sundhed
37te Kapitel.
Forseelser mod den almindelige Tillid
38te Kapitel.
Forseelser mod Sædelighed
39te Kapitel.
Forseelser mod person
40de Kapitel.
Forseelser mod Formuesrettigheder
41de Kapitel.
Forseelser med Hensyn til privat Tjenesteforhold
42de Kapitel.
Forseelser i Sjøfartsforhold
43de Kapitel.
Forseelser, forøvede ved trykt Skrift