Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1981-05-22 nr. 25:
Lov om rettergangsmåten i straffesaker
(Straffeprosessloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første del. Domstolene og deres avgjørelser
Kap 1. Lovens virkekrets
§ 1 Saker om straff behandles etter reglene i denne lov når...
§ 2 Etter reglene i denne lov behandles også, uten hensyn til...
§ 3 Rettskrav som fornærmede eller andre skadelidte har mot...
§ 4 Lovens regler gjelder med de begrensninger som er anerkjent...
Kap 2. Domstolenes saklige virkekrets
§ 5 Ved tingrett behandles i første instans alle saker etter...
§ 6 Under lagmannsretten hører:...
§ 7 Under Høyesterett hører anke i saker som er behandlet ved...
§ 8 Med samtykke av Høyesteretts ankeutvalg kan en anke...
§ 9 (Opphevet)
Kap 3. Domstolenes stedlige virkekrets. Forening og utsettelse av straffesaker.
§ 10 Hovedforhandling holdes i den rettskrets der den...
§ 11 Er det her i riket ikke noe verneting etter § 10...
§ 12 Enkeltstående rettshandlinger foretas som regel ...
§ 13 Forfølging mot samme person for flere straffbare...
§ 14 Straffbare handlinger som påtales i én sak etter § 13...
§ 15 Med samtykke av den rett saken er brakt inn for, kan...
§ 16 Med siktedes samtykke kan vernetingsreglene fravikes
§ 17 Når straffbarheten av en handling beror på ...
Kap 4. Rettsbøker
§ 18 I ethvert rettsmøte føres det bok over forhandlingene
§ 19 I rettsboka føres inn fullstendig:...
§ 20 Utenfor hovedforhandling skal de forklaringer som parter,...
§ 21 Under hovedforhandling kan retten beslutte at...
§ 21a Når retten behandler en begjæring om anonym...
§ 22 Når det er grunn til å tro at en uttalelse vil kunne...
§ 23 Etter nærmere regler som Kongen gir, kan ...
§ 24 Når gransking foretas utenfor hovedforhandling, skal...
§ 25 Ved gransking under hovedforhandling kan retten bruke...
§ 26 Dersom noen av partene ber om det, skal rettsboka leses...
§ 27 Dokumenter som blir fremlagt i retten, skal ha påtegning...
§ 28 Utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en...
§ 29 Kongen kan gi nærmere regler om innretningen av...
Kap 5. Dommer, kjennelser og andre beslutninger av retten
§ 30 Dommer er de beslutninger av retten som domfeller eller...
§ 31 Har retten flere medlemmer, skal den holde rådslagning og...
§ 32 Lederen leder forhandlingene, stiller spørsmålene og...
§ 33 Over skyldspørsmålet blir det stemt særskilt. Til...
§ 34 En dommer som har stemt for frifinnelse i...
§ 35 Avgjørelse av skyldspørsmålet til ugunst for siktede...
§ 36 Er det flere enn to meninger når straff eller andre...
§ 37 Er det uenighet om hvordan spørsmålene skal stilles eller...
§ 38 Retten kan ikke gå utenfor det forhold tiltalen gjelder,...
§ 39 En dom skal inneholde:...
§ 40 Ved dommer av lagmannsrett skal, når en lagrettekjennelse...
§ 41 Domsgrunnene skal i alle tilfelle opplyse om dommen er...
§ 42 Dommen bør avsies umiddelbart etter at saken er tatt opp...
§ 43 Dommen avsies i rettsmøte. Tar flere dommere del i...
§ 44 Er det i dommen skrivefeil eller regnefeil eller andre...
§ 45 Er det ellers i domsgrunnene uriktigheter, motsigelser,...
§ 46 Rettinger etter §§ 44 og 45 foregår ved særskilt...
§ 47 Mot beslutninger etter §§ 44-46 kan anke bare...
§ 48 Er noe som skulle ha vært avgjort ved dommen, ikke tatt...
§ 49 Er noen ved forskjellige dommer idømt straff uten at...
§ 50 En dom er rettskraftig når den er vedtatt av partene...
§ 51 Reises ny sak om et krav som er avgjort ved rettskraftig...
§ 52 Kjennelser skal ha grunner. Dessuten får §§ 31-37, 41 og...
§ 53 På beslutninger av retten som ikke er dommer eller...
§ 54 Har retten flere medlemmer og de ikke er samlet til møte,...

Annen del. Partene
Kap 6. Påtalemyndigheten
§ 55 Påtalemyndighetens tjenestemenn er:...
§ 56 Riksadvokaten er embetsmann. Han må ha juridisk...
§ 57 Statsadvokatene er embetsmenn. De må ha juridisk...
§ 58 Politimestrene står som påtalemyndighet under...
§ 59 Overordnet påtalemyndighet kan helt eller delvis overta...
§ 59a Følgende vedtak av påtalemyndigheten kan med de...
§ 60 En tjenestemann som hører til påtalemyndigheten eller...
§ 61 Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Når en part...
§ 61a Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller...
§ 61b Taushetsplikt etter § 61 a er ikke til hinder for:...
§ 61c Taushetsplikt etter § 61 a er ikke til hinder for:...
§ 61d Vedkommende myndighet skal sørge for at taushetsplikten...
§ 61e Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig...
§ 62 Kongen i statsråd gir nærmere regler om ordningen av...
Kap 7. Påtalen
§ 63 Domstolene trer bare i virksomhet etter begjæring av en...
§ 64 Kongen i statsråd avgjør spørsmålet om tiltale når det...
§ 65 Hvis det ikke er Kongen i statsråd som skal gjøre...
§ 66 Statsadvokaten avgjør spørsmålet om tiltale i saker om...
§ 67 Politiet kan etterforske og reise siktelse i alle saker,...
§ 68 Den myndighet som har besluttet tiltale, gjør vedtak om...
§ 69 Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtale unnlates...
§ 70 Påtale kan unnlates når reglene for straffutmålingen ved...
§ 71 Dersom siktede hevder at han ikke er skyldig i en...
§ 71a Når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten...
§ 71b Har noen som ikke er fylt 15 år, begått en ellers...
§ 72 Inntil dom er falt i første instans, kan en forfølging...
§ 73 Frafalles saken etter at hovedforhandling er begynt,...
§ 74 Er forfølging mot en siktet innstilt på grunn av bevisets...
§ 75 En påbegynt forfølging kan frafalles av overordnet...
§ 76 Saker ved Høyesterett kan riksadvokaten føre selv eller...
§ 77 Til å føre saker i retten etter påtalemyndighetens...
§ 78 Når en sak blir ført ved Høyesterett av tjenestemann som...
§ 79 Når den som skal føre en sak for retten får forfall, kan...
§ 80 Forfølging av straffbare handlinger ved fornærmede kan...
§ 81 Retten prøver av eget tiltak om den som forfølger saken,...
Kap 8. Siktede
§ 82 Den mistenkte får stilling som siktet når...
§ 83 Er siktede under 18 år, har også hans verge...
§ 84 Dersom det er grunn til å anta at siktede er i en...
§ 84a Er den siktede et foretak, tilligger partsrettighetene...
§ 85 Siktede plikter etter lovlig innkalling å møte til...
§ 86 Siktede blir innkalt til rettsmøte ved forkynning av...
§ 87 Er siktedes fremmøte nødvendig etter loven, eller antas...
§ 88 Dersom en siktet som er stevnet i samsvar med § 42 ...
§ 89 Er det grunn til å anta at en siktet er ute av stand til...
§ 90 Første gang siktede møter for retten, skal han spørres om...
§ 91 Rettens leder spør siktede om han er villig til å...
§ 92 Avhøringen skal skje på en måte som er egnet til å få en...
§ 93 Under avhøringen må siktede ikke rådføre seg med sin...
Kap 9. Forsvareren
§ 94 Siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter...
§ 95 Som forsvarere ved Høyesterett brukes advokater med rett...
§ 96 Under hovedforhandling skal siktede ha forsvarer.
§ 97 Når siktede skal ha forsvarer under hovedforhandlingen,...
§ 98 Siktede skal såvidt mulig ha forsvarer i det rettsmøte...
§ 99 Når en sak er sendt retten til pådømmelse etter § 248 og...
§ 100 Når siktede skal ha forsvarer etter reglene i §§ 96-99,...
§ 100a Når retten behandler en sak etter §§ 200 a, 202 c,...
§ 100b Når en sak om besøksforbud i eget hjem, jf. § 222 a...
§ 101 Til å gjøre tjeneste som faste offentlige forsvarere...
§ 102 Forsvarer for den enkelte sak eller det enkelte...
§ 103 Har siktede ikke valgt forsvarer, oppnevnes en av de...
§ 104 Den som gjør tjeneste som offentlig forsvarer, fratrer...
§ 105 Retten kan oppnevne en annen som offentlig forsvarer i...
§ 106 Som offentlig forsvarer kan ingen gjøre tjeneste når...
§ 107 Offentlig forsvarer skal ha godtgjørelse av staten...
Kap 9a. Rett til advokat for den fornærmede m.v.
§ 107a I saker om overtredelse av straffeloven §§ 192 - 197,...
§ 107b Advokat for fornærmede oppnevnes av retten...
§ 107c Fornærmedes advokat skal vareta fornærmedes...
§ 107d Godtgjørelsen fra staten til fornærmedes advokat...

Tredje del. Bevis
Kap 10. Vitner
§ 108 Enhver plikter etter innkalling å møte som vitne og...
§ 109 Plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett...
§ 109a Lagmannsrettene og tingrettene kan avhøre vitner ved...
§ 110 Vitne innkalles ved forkynning av stevning. Stevningen...
§ 111 Person som er til stede på rettsstedet eller i...
§ 112 Vitne som antar at det har gyldig fraværsgrunn, skal...
§ 113 Unødig tidsspille og ulempe for vitnene skal søkes...
§ 114 Innkalles et mannskap som gjør tjeneste ved oppsatt...
§ 115 Retten kan bestemme at et vitne som uteblir eller...
§ 116 Retten kan pålegge et vitne å ta med seg dokumenter...
§ 117 Retten må ikke ta imot vitneforklaring om noe som...
§ 118 Uten samtykke fra departementet må retten ikke ta imot...
§ 119 Uten samtykke av den som har krav på hemmelighold, må...
§ 120 Uten samtykke av den som har krav på hemmelighold, må...
§ 121 Selv om forholdet ikke går inn under § 119, kan retten...
§ 122 Siktedes ektefelle, slektninger i rett opp- eller...
§ 123 Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når svaret vil...
§ 124 Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når det ikke kan...
§ 125 Redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på...
§ 126 Når forklaring bare ønskes om spørsmål som vitnet ikke...
§ 127 Antar retten at et vitne som blir kalt fram, ikke har...
§ 128 Før avhøringen skal rettens leder formane vitnene til...
§ 129 Vitnene avhøres enkeltvis. De bør som regel ikke høre...
§ 130 Rettens leder spør vitnet om navn, fødselsdato,...
§ 130a I saker om overtredelse av Straffeloven §§ 132 a, 151...
§ 131 Før forklaring avgis, spør rettens leder vitnet:...
§ 132 Forsikring avgis ikke av:...
§ 133 Vitnene skal forklare seg muntlig. Vitnet oppfordres...
§ 134 Bevisførsel om et vitnes vandel eller for å svekke...
§ 135 Hver part avhører de vitner som er innkalt ...
§ 136 Retten våker over at avhøringen skjer på en måte som er...
§ 137 Nekter et vitne å gi forklaring etter at dette er...
Kap 11. Sakkyndige
§ 138 Enhver som retten oppnevner til å gjøre tjeneste som...
§ 139 Det oppnevnes én sakkyndig, med mindre retten finner at...
§ 140 Kongen kan anta faste sakkyndige til å gjøre tjeneste...
§ 141 Før retten oppnevner sakkyndige, skal den gi partene...
§ 142 Når det kan unngås, bør det som sakkyndig ikke...
§ 143 Ønsker de sakkyndige bistand til å få opplysninger fra...
§ 144 De sakkyndige avhøres etter de regler som gjelder for...
§ 145 Før en sakkyndig gir forklaring i retten, skal han...
§ 146 Det skal for hele riket være en rettsmedisinsk...
§ 147 Enhver som tjenestgjør som sakkyndig i rettsmedisinske...
§ 147a I saker der det kan bli lagt ned påstand om dom på...
§ 148 Påtalemyndigheten kan til bruk for etterforskingen søke...
§ 149 Personer som partene fremstiller for retten til...
§ 149a For fjernavhør av sakkyndige gjelder § 109 a første...
Kap 12. Gransking
§ 150 Når gransking skal finne sted utenfor hovedforhandling,...
§ 151 Retten kan oppnevne sakkyndige til å bistå under...
§ 152 Når granskingens art gjør det hensiktsmessig, kan...
§ 153 Er en gransking overlatt til sakkyndige, går de fram på...
§ 154 Når det kan skje uten vesentlig ulempe eller...
§ 155 Når gransking foretas ved sakkyndige som...
§ 156 Gransking av hus eller annet privat område kan foretas...
§ 157 Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 158 (Opphevet)
§ 159 Gransking foretas så hensynsfullt som mulig overfor dem...
§ 160 Uten hensyn til reglene foran kan det, etter nærmere...
§ 160a Kongen kan beslutte at det skal opprettes et sentralt...
Kap 13. Personundersøkelse og rettspsykiatrisk undersøkelse
§ 161 Når det antas å ha betydning for avgjørelsen om straff...
§ 162 Påtalemyndigheten kan gjøre vedtak om...
§ 163 Personundersøkelse utføres av en skikket person som...
§ 164 Personundersøkeren avgir som regel skriftlig erklæring
§ 165 Dersom retten finner det nødvendig for avgjørelsen av...
§ 166 Er siktede i fengsel, kan undersøkelsen foretas under...
§ 167 Er det nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand,...
§ 168 I den utstrekning det ikke strider mot taushetsplikt,...
§ 169 Personundersøkelse og rettspsykiatrisk undersøkelse...
§ 170 Personundersøker eller sakkyndig må ikke overfor...

Fjerde del. Tvangsmidler
Kap 13a. Generelt
§ 170a Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er...
Kap 14. Pågripelse og fengsling
§ 171 Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere...
§ 172 Når noen mistenkes for...
§ 173 Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra...
§ 174 Personer under 18 år bør ikke pågripes
§ 175 Pågripelse besluttes av påtalemyndigheten
§ 176 Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta...
§ 177 Den som blir pågrepet, skal gis opplysning om det...
§ 178 Pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater.
§ 179 Når noen er pågrepet uten beslutning av retten eller av...
§ 180 Den som er pågrepet, skal snarest mulig gis adgang til...
§ 181 Påtalemyndigheten kan unnlate pågripelse eller løslate...
§ 182 Når pågripelse er foretatt, skal påtalemyndigheten...
§ 183 Vil påtalemyndigheten beholde den pågrepne, må den...
§ 184 Den tingrett som den pågrepne fremstilles for, avgjør...
§ 184a Før fengslingsspørsmålet avgjøres, skal retten sørge...
§ 185 Beslutter retten å fengsle den siktede, fastsetter den...
§ 186 Den som er pågrepet eller fengslet, har rett til...
§ 186a Retten kan ved kjennelse beslutte at den fengslede...
§ 187 Er siktede i varetektsfengsel når det avsies ubetinget...
§ 187a Den som er fengslet, skal løslates så snart retten...
§ 188 I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om...
§ 189 Den som stiller sikkerhet etter § 188, skal underskrive...
§ 190 Sikkerhet som ikke er forbrutt, og andre forholdsregler...
§ 191 (Opphevet)
Kap. 15. Ransaking
§ 192 Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 193 Uten hensyn til om vilkårene etter § 192 foreligger,...
§ 194 Gjelder mistanken en handling som etter loven kan...
§ 195 Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 196 Ransaking etter foranstående bestemmelser kan foretas...
§ 197 Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking...
§ 198 Uten beslutning som nevnt i § 197 kan politimann foreta...
§ 199 Ransakingen settes i verk av politiet så vidt mulig i...
§ 199a Ved ransaking av et datasystem kan politiet pålegge...
§ 200 Før ransaking settes i verk, skal beslutningen leses...
§ 200a Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 201 Ransakingen foretas så skånsomt som forholdene...
§ 202 Undersøkelser i etterforskingsøyemed på sted av annen...
Kap 15a. Skjult fjernsynsovervåkning og teknisk sporing
§ 202a Når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en...
§ 202b Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 202c Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
Kapittel 15 b. Båndlegging av formuesgoder
§ 202d Når noen med skjellig grunn mistenkes for...
§ 202e Påtalemyndigheten skal snarest mulig og senest innen...
§ 202f Dersom retten beslutter å båndlegge formuesgoder...
§ 202g Påtalemyndigheten kan pålegge andre enn dem som er...
Kap 16. Beslag og utleveringspålegg
§ 203 Ting som antas å ha betydning som bevis, kan...
§ 204 Det kan ikke tas beslag i dokumenter eller annet hvis...
§ 205 Beslag av ting som besitteren ikke vil utlevere...
§ 206 Uten beslutning av påtalemyndigheten kan politimann ta...
§ 207 Beslaglagte ting skal opptegnes nøyaktig og merkes på...
§ 208 Enhver som rammes av beslaget, kan straks eller senere...
§ 208a Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 209 Beslag kan unnlates mot at det blir gitt løfte om eller...
§ 210 Ting som antas å ha betydning som bevis, kan retten...
§ 210a Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 210b Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 210c Retten kan ved kjennelse beslutte at underretning til...
§ 211 Brev, telegram eller annen sending som besittes av en...
§ 212 Post eller telegram som er beslaglagt etter reglene i §...
§ 213 Viser det seg innen saken er endelig avgjort, at det...
§ 214 Ting som er fravendt noen ved en straffbar handling,...
§ 215 Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av...
§ 215a Påtalemyndigheten kan som ledd i etterforskning gi...
§ 216 For å sikre bevis kan påtalemyndigheten, eller i...
Kap 16a. Avlytting og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg (kommunikasjonskontroll)
§ 216a Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å...
§ 216b Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å...
§ 216c Tillatelse til kommunikasjonskontroll kan bare gis...
§ 216d Dersom det ved opphold er stor fare for at...
§ 216e Saken bringes inn for tingretten på det sted hvor det...
§ 216f Tillatelse til kommunikasjonskontroll gis for et...
§ 216g Påtalemyndigheten skal sørge for at opptak eller...
§ 216h Kontrollutvalget skal føre kontroll med politiets og...
§ 216i Alle skal bevare taushet om at det er begjært eller...
§ 216j Enhver skal på begjæring gis underretning om hvorvidt...
§ 216k Kongen kan gi forskrifter til utfylling og...
Kap 16b. Annen avlytting av samtaler ved tekniske midler
§ 216l Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling...
§ 216m Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta annen hemmelig avlytting
Kap 17. Heftelse. Forvaltning av siktedes formue.
§ 217 For å sikre betaling av bot, inndragning,...
§ 218 Beslutningen settes i verk av politiet eller...
§ 219 Ved iverksetting av heftelse gjelder...
§ 220 Når den som er dømt til høyere straff enn fengsel i 6...
§ 221 Fra kjennelsen mister siktede retten til å rå over...
§ 222 Retten oppnevner en tilsynsmann til å forvalte formuen...
Kap 17a. Besøksforbud, oppholdsforbud m.v.
§ 222a Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom...
§ 222b Ved fare for voldsutøvelse som ledd i et gjensidig...
§ 222c Påtalemyndigheten kan forby en person under 15 år å...
Kap. 17 b. Bruk av tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet
§ 222d Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til

Femte del. Saksbehandlingens enkelte ledd
Kap 18. Etterforsking
§ 223 Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet
§ 224 Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse...
§ 225 Etterforsking iverksettes og utføres av politiet
§ 226 Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de...
§ 227 Den som har plikt til å melde et dødsfall, skal straks...
§ 228 Sakkyndig likundersøkelse skal foretas når det er grunn...
§ 229 Når påtalemyndigheten antar at det er foretatt en...
§ 230 Politiet kan la oppta forklaring av mistenkte, vitner...
§ 231 Etter begjæring fra påtalemyndigheten kan norske...
§ 232 Før det foretas avhør av mistenkte, skal han gjøres...
§ 232a Når etterforskning settes i gang mot barn under 18 år...
§ 233 Innrømmer mistenkte å ha foretatt den handling...
§ 234 Når det foretas avhør av vitner, gjelder reglene i §§...
§ 234a Når vilkårene i § 130 a første og annet ledd er...
§ 235 Er et vitne fritatt for vitneplikt etter § 122 første...
§ 236 Første gang fornærmede blir avhørt, skal han spørres om...
§ 237 Påtalemyndigheten kan begjære rettslig avhør, rettslig...
§ 238 Forklaringer under etterforsking av forbrytelser og...
§ 239 Ved avhør av et vitne under 14 år eller et vitne med...
§ 240 (Opphevet)
§ 241 En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos...
§ 242 Mistenkte, hans forsvarer, fornærmede og den som hadde...
§ 242a Etter begjæring fra statsadvokaten kan tingretten som...
§ 243 Til rettsmøter under etterforskingen skal siktede...
§ 244 Påtalemyndigheten, siktede og forsvareren har rett til...
§ 245 Retten kan beslutte at siktede skal forlate rettssalen...
§ 246 Når retten har foretatt det begjærte rettergangsskritt,...
§ 247 Når særlige grunner tilsier det, kan retten etter...
§ 248 Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes...
Kap 19. Tiltalebeslutning
§ 249 Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er...
§ 250 Finner påtalemyndigheten at det er grunn til å reise...
§ 251 Er det grunn til å anta at siktede er i en tilstand som...
§ 252 Tiltalebeslutningen skal være underskrevet og datert og...
§ 253 Vil påtalemyndigheten før hovedforhandlingen utvide...
§ 254 Under hovedforhandlingen kan aktor frafalle enkelte...
Kap 20. Forelegg
§ 255 Finner påtalemyndigheten at en sak bør avgjøres med bot...
§ 256 Forelegget skal være undertegnet og datert og...
§ 257 Vedtakelsen gis ved siktedes påtegning på forelegget.
§ 258 Til gunst for siktede kan et vedtatt forelegg oppheves...
§ 259 Vedtakelse av forelegg kan påankes av partene
§ 260 Ankefristen regnes for den siktede fra vedtakelsen
§ 261 Begjæring om gjenopptakelse av sak som er avgjort ved...
Kap 21. Forberedelse til hovedforhandling
§ 262 Når påtalemyndigheten har besluttet å reise tiltale,...
§ 263 Påtalemyndigheten lar tiltalebeslutningen snarest mulig...
§ 264 Samtidig med at tiltalebeslutningen går til forkynning...
§ 264a Påtalemyndigheten underretter fornærmede om at det er...
§ 265 Forsvareren skal uten unødig opphold ta kontakt med...
§ 266 Avslår påtalemyndigheten en begjæring som nevnt i §...
§ 267 Har tiltalte ikke forsvarer, skal han ved forkynning av...
§ 268 Har forelegg vært utferdiget, kan dette tre i stedet...
§ 269 Når en part i stedet for å innkalle et vitne til...
§ 270 Bevisopptak forut for hovedforhandlingen kan holdes når...
§ 271 Når bevisopptak blir begjært etter § 270, skal samtidig...
§ 272 Retten kan beslutte at det skal holdes rettsmøte under...
§ 272a Begjæring fra statsadvokaten om at den siktede og...
§ 273 I sak om ærekrenkelse skal retten under...
§ 274 Ved avgjørelsen av spørsmål som nevnt i §§ 272 og 273...
§ 275 Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for...
Kap 22. Hovedforhandling for tingrett
§ 276 Ved hovedforhandling settes retten med en fagdommer og...
§ 277 I saker hvor det er behov for det, kan retten...
§ 278 Hovedforhandlingen er muntlig. Opplesing kan ikke tre...
§ 279 Uteblir aktor, skal saken utsettes når ikke en annen...
§ 280 Tiltalte skal være til stede under forhandlingen inntil...
§ 281 I sak om straffbar handling hvor påtalemyndigheten ikke...
§ 282 Den som er domfelt når hovedforhandling er fremmet...
§ 283 Når hovedforhandlingen må utsettes, kan retten likevel...
§ 284 Retten kan beslutte at en tiltalt skal forlate...
§ 285 Oppstår spørsmål om avvising, kan forhandlingen...
§ 286 Dersom det blir reist spørsmål om frifinnelse fordi det...
§ 287 I en sak som gjelder flere straffbare handlinger eller...
§ 288 Når det er tvil om tiltaltes sinnstilstand eller andre...
§ 289 Forhandlingen om selve det forhold tiltalen gjelder,...
§ 290 Gjengivelse i rettsbok eller politirapport av...
§ 291 Bevisførsel finner sted først fra aktors og deretter...
§ 292 Gir tiltalte en fullstendig tilståelse, bestemmer...
§ 292a Etter begjæring fra aktor kan tingretten som er...
§ 293 Retten kan nekte å utsette forhandlingene av hensyn til...
§ 294 Retten skal på embets vegne våke over at saken blir...
§ 295 I sak om ærekrenkelse kan ikke føres bevis om noe som...
§ 296 Vitner som kan gi forklaring som kan antas å være av...
§ 297 Når et vitne ikke er til stede under...
§ 298 I sak om forbrytelse eller forseelse mot sedelighet...
§ 299 Skriftlig erklæring fra oppnevnt sakkyndig som ikke er...
§ 300 Lydopptak av en forklaring som tidligere er avgitt i...
§ 301 Når det fra forsvarets side føres bevis for tiltaltes...
§ 302 Skriftlig bevis leses opp av den som fører beviset, når...
§ 303 Etter avhør av hvert enkelt vitne og etter opplesing av...
§ 304 Når bevisførselen er ferdig, får først aktor og så...
§ 305 Ved avgjørelsen av hva som anses bevist, tas bare i...

Sjette del. Rettsmidler
Kap 23. Anke over dommer
§ 306 Dommer av tingrett eller lagmannsrett kan påankes av...
§ 307 Den som er frifunnet, kan ikke anke med mindre retten...
§ 308 Er siktede død, kan hans ektefelle, slektninger i rett...
§ 309 Påtalemyndigheten kan anke til gunst for siktede
§ 310 Fristen for anke er to uker fra den dag dommen er...
§ 311 Har en part anket, kan den annen part erklære motanke...
§ 312 Siktedes anke fremsettes skriftlig eller muntlig for...
§ 313 Har siktede offentlig forsvarer, skal denne etter...
§ 314 I ankeerklæringen må nevnes:...
§ 315 Prosessledende avgjørelser kan ikke brukes som...
§ 316 Påtalemyndigheten skal uten opphold sende...
§ 317 Ankedomstolen prøver om anken er erklært i tide og for...
§ 318 En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt,...
§ 319 En anke skal også avvises når den ikke fyller kravene...
§ 320 Ved anke til Høyesterett treffer Høyesteretts...
§ 321 Anke til lagmannsretten om forhold hvor...
§ 322 Anke over dom av tingrett kan avgjøres uten...
§ 323 Anke til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke av...
§ 324 Avgjørelser etter §§ 318-323 treffes uten...
§ 325 Blir anken ikke avgjort etter foranstående regler, skal...
§ 326 Er det for samme forhold anket av samme eller ulike...
§ 327 Ankeforhandling forberedes og gjennomføres etter de...
§ 328 Når en anke er henvist, skal det straks oppnevnes...
§ 329 Skal bevisene under skyldspørsmålet prøves...
§ 330 Når anken ikke gjelder bevisbedømmelsen under...
§ 331 Skal ankeforhandling ved lagmannsrett omfatte...
§ 332 Ved ankeforhandling som omfatter bevisbedømmelsen under...
§ 333 Når anke til lagmannsretten ikke gjelder...
§ 334 Skal lagmannsretten bare prøve saksbehandlingen eller...
§ 335 Når lagmannsretten etter anke fra siktede skal prøve...
§ 336 Er siktede stevnet i samsvar med § 335 første punktum...
§ 337 Kjennelse om avvisning etter § 336 første ledd ...
§ 338 Når en part i sak for Høyesterett finner det nødvendig...
§ 339 Ved ankeforhandling som ikke gjelder bevisbedømmelsen...
§ 340 Bevisførsel i Høyesterett skjer ved opplesing fra...
§ 341 Den ankende part kan ta anken tilbake inntil...
§ 342 Når ankedomstolen ikke skal prøve bevisbedømmelsen...
§ 343 Feil ved saksbehandlingen kommer bare i betraktning når...
§ 344 Blir lovanvendelsen opprettholdt, skal retten ikke...
§ 345 Når forhandlingen gjelder bevisbedømmelsen under...
§ 346 (Opphevet)
§ 347 Når en dom blir opphevd, skal også hovedforhandlingen...
§ 348 Er siktede ved den påankede dom dømt for flere...
§ 349 Når anken er avgjort, sendes saksdokumentene med...
§ 350 Blir saken behandlet på ny etter at dommen er opphevd,...
§ 351 Anke fra påtalemyndigheten til gunst for siktede kan...
Kap 24. Ankeforhandling med lagrette
§ 352 Lagmannsretten skal under ankeforhandlingen settes med...
§ 353 En ankesak kan omfatte flere forhold som forenes etter...
§ 354 I saker som skal behandles med lagrette, gjelder...
§ 355 Lagretten skal ha 10 medlemmer.
§ 356 Partene har rett til å skyte ut så mange...
§ 357 Er det flere tiltalte i samme sak, utøver de...
§ 358 Med partenes samtykke kan den lagrette som har gjort...
§ 359 Rettens leder gjør lagrettens medlemmer kjent med...
§ 360 Deretter spør rettens leder lagrettens medlemmer:...
§ 361 Under ledelse av rettens leder velger lagretten ved...
§ 362 Frifinnelsesdom etter § 286 kan avsis av retten uten...
§ 363 Etter at bevisførselen om skyldspørsmålet er slutt,...
§ 364 Gjenstand for spørsmålene er det forhold som tiltalen...
§ 365 Alle spørsmål skal stilles slik at lagretten kan svare...
§ 366 Et hovedspørsmål skal, med mindre det gjelder forhold...
§ 367 Skal lagretten avgjøre om det foreligger slike særlige...
§ 368 Når spørsmålene er fastsatt, leser rettens leder dem...
§ 369 Lagretten trekker seg deretter tilbake i enerom for...
§ 370 Rådslagningen ledes av lagrettens ordfører.
§ 371 Når rådslagningen er slutt, stemmer lagretten under...
§ 372 Til et svar som er til ugunst for tiltalte, kreves...
§ 373 Etter avstemningen vender lagrettens medlemmer tilbake...
§ 374 Finner retten at lagrettens kjennelse ikke er...
§ 375 Så lenge dom ikke er avsagt, kan retten beslutte å...
§ 376 Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er...
§ 376a Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er...
§ 376b Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte er...
§ 376c Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte er...
§ 376d Når ny behandling er besluttet etter § 376 c...
§ 376e Har lagretten erklært tiltalte skyldig...
§ 376f Deretter får først aktor og så forsvareren ordet...
Kap 25. (Opphevet)
Kap 26. Anke over kjennelser og beslutninger
§ 377 Kjennelse eller beslutning kan ankes etter dette kapittel ...
§ 378 Kjennelser og beslutninger under hovedforhandlingen kan...
§ 379 Ankefristen er to uker, når ikke annet er bestemt.
§ 380 Anke erklæres skriftlig eller muntlig for den...
§ 381 Finner retten anken grunnet, skal den forandre sin...
§ 382 Anke har ikke oppsettende virkning uten når loven...
§ 383 Den ankende og andre som anken har betydning for ...
§ 384 Ankedomstolen kan innhente ytterligere opplysninger...
§ 385 Anken avgjøres ved kjennelse uten muntlig...
§ 386 Når anken er avgjort, sendes saksdokumentene med...
§ 387 Når særlige grunner taler for det, kan retten beslutte...
§ 387a Dersom ankeutvalget enstemmig finner det klart...
§ 388 Lagmannsrettens avgjørelse av en anke over en kjennelse kan ikke...
Kap 27. Gjenåpning
§ 389 En sak som er avgjort ved rettskraftig dom, kan etter...
§ 390 Gjenåpning kan kreves når en dommer eller et...
§ 391 Til gunst for siktede kan gjenåpning kreves:...
§ 392 Selv om vilkårene i §§ 390 eller 391 ikke er til stede,...
§ 393 Til skade for siktede kan påtalemyndigheten kreve...
§ 394 Begjæringen settes frem for kommisjonen for...
§ 395 Kommisjonen skal ha fem faste medlemmer og tre...
§ 396 Kommisjonens medlemmer og andre som handler på vegne av...
§ 397 Kommisjonen har plikt til å veilede den som begjærer...
§ 398 Kommisjonen skal av eget tiltak sørge for at saken er...
§ 398a Kommisjonen kan innkalle siktede til avhør etter...
§ 398b Kommisjonen kan begjære bevisopptak etter reglene i...
§ 399 Reglene om kjennelse gjelder for kommisjonens...
§ 400 Er gjenåpning besluttet, skal saken henvises til ny...
§ 401 Overfor kjennelse som avviser en sak, eller som avviser...

Sjuende del. Private straffesaker og sivile krav
Kap 28. Private straffesaker
§ 402 Etter reglene i dette kapittel kan fornærmede ved...
§ 403 Sak etter § 402 første ledd nr. 1 eller 2 må reises...
§ 404 Er det besluttet offentlig påtale i sak som nevnt i §...
§ 405 Når begjæring om offentlig påtale i sak som nevnt i §...
§ 406 Har påtalemyndigheten besluttet å frafalle en reist...
§ 407 Frafaller påtalemyndigheten sak om ærekrenkelse etter...
§ 408 Er det flere fornærmede, kan enhver av dem utøve...
§ 409 I privat straffesak får reglene om påtalemyndigheten i...
§ 410 I lagmannsrettssaker må saksøkeren anta en advokat til...
§ 411 Retten kan pålegge saksøkeren å møte personlig.
§ 412 Privat straffesak reises ved stevning, med mindre...
§ 413 Etter begjæring av saksøkte kan retten bestemme som...
§ 414 Når fornærmede overtar en forfølging etter at...
§ 415 I sak etter § 402 første ledd nr. 2 som reises av eller...
§ 416 Dersom retten etter at rettsmøte under...
§ 417 Retten kaller inn parter, vitner og sakkyndige.
§ 418 Som vilkår for å kalle inn vitner, oppnevne sakkyndige...
§ 419 Om megling og forlik i retten gjelder Tvisteloven...
§ 420 Er saken hevet etter reglene i § 419 tredje ledd, kan...
§ 421 Vil saksøkeren anke dommen til lagmannsrett ...
§ 422 Møter ingen advokat for saksøkeren ved sakens...
§ 423 Når saksøkte anker i sak som ikke gjelder ærekrenkelse,...
§ 424 Når saksøkte anker dommen i sak om ærekrenkelse, gjelder...
§ 425 Når en anke over dom er avvist etter § 422 eller § 424 ...
Kap 29. Sivile krav
§ 426 Første gang fornærmede møter for retten, skal han...
§ 427 I offentlig sak kan påtalemyndigheten på begjæring...
§ 428 Den som har et sivilt krav som nevnt i § 3, kan selv...
§ 429 I private straffesaker kan saksøkeren gjøre sivile ...
§ 430 Etter begjæring av fylkesmannen kan påtalemyndigheten...
§ 431 Retten kan bestemme at forhandlingen om et sivilt krav ...
§ 432 Finner retten at opplysningene i saken er...
§ 433 Etter at hovedforhandling er begynt, kan begjæring om...
§ 434 Ved anke over dom i straffesaken kan partene kreve ny behandling...
§ 435 Særskilt anke mot avgjørelsen av sivile krav finner...

Åttende del. Saksomkostninger og erstatning i anledning av forfølging
Kap 30. Saksomkostninger
§ 436 Blir siktede dømt eller mortifikasjon gitt i offentlig...
§ 437 Ved fastsetting av saksomkostninger etter § 436 regnes...
§ 438 Ender en offentlig forfølging med frifinnelse, eller...
§ 439 Når fornærmede under en offentlig forfølging selv...
§ 440 I privat sak etter denne lov gjelder bestemmelsene om...
§ 441 Avgjørelse om erstatning for saksomkostninger tas i...
§ 442 Påankes dommen, prøver ankedomstolen spørsmålet om...
§ 443 Siktedes forsvarer anses bemyndiget til å motta...
Kap 31. Erstatning i anledning av forfølging
§ 444 Med mindre noe annet følger av § 446, har en siktet...
§ 445 Selv om vilkårene for erstatning etter § 444 ikke er...
§ 446 Erstatningen etter §§ 444 til 445 skal settes ned eller...
§ 447 En siktet har rett til oppreisning etter satser...
§ 448 For skade eller annen ulempe som andre enn siktede er...
§ 449 Krav om erstatning eller oppreisning etter...
§ 450 I sak om erstatning eller oppreisning etter...
§ 451 Departementet kan kreve tilbakebetalt erstatning som er...

Niende del. Fullbyrding
Kap 32. Fullbyrding
§ 452 En dom skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, når...
§ 453 Fullbyrdingen av en dom kan påbegynnes før denne er...
§ 454 Krav som er fastslått i et forelegg, er forfalt straks...
§ 455 Statsadvokaten gjør vedtak om fullbyrding av dom i sak...
§ 456 Bøter og andre pengekrav som er tilkjent i en offentlig...
§ 457 Kongen gir nærmere regler om inndriving av bøter og...
§ 458 Straff som den dømmende rett eller påtalemyndigheten...
§ 459 Fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal...
§ 460 Ved fullbyrding av frihetsstraff medregnes hele den tid...
§ 461 Skal en domfelt som er på frifot, utholde frihetsstraff...
§ 462 Oppstår det uenighet mellom påtalemyndigheten og...

Tiende del. Rettergangsmåten i militære straffesaker
Kap 33. Alminnelige bestemmelser
§ 463 Etter reglene i denne del behandles alle saker om...
§ 464 Etter reglene i denne del behandles i krigstid også...
§ 465 Når vilkårene er til stede etter § 13 for å forene...
Kap 34. Domstolens sammensetning
§ 466 Militære straffesaker behandles i fred og i krig ved de...
§ 467 Som militære meddommere kan bare tjenestegjøre...
§ 468 Lister over militære meddommere utarbeides for den...
§ 469 Ved behandlingen av en sak mot en korporal eller menig...
§ 470 Rettens leder eller en dommer skal i tilstrekkelig...
Kap 35. Påtalemyndigheten
§ 471 Påtalemyndighetens tjenestemenn ved forfølgning av...
§ 472 Generaladvokaten er embetsmann og utnevnes av Kongen.
§ 473 De tjenestemenn som er nevnt i § 471 nr 3 og 4, står...
§ 474 I fredstid avgjør statsadvokaten spørsmålet om tiltale...
§ 475 Den militære sjef som Kongen bestemmer, skal i krigstid...
§ 476 Saker ved Høyesterett kan riksadvokaten føre selv eller...
§ 477 Kongen i statsråd gir nærmere regler om ordningen av...
Kap 36. Andre bestemmelser
§ 478 Ved etterforsking og bruk av tvangsmidler likestilles...
§ 479 Som foreleggsstraff kan det foruten straffene nevnt...
§ 480 I saker som gjelder forbrytelse mot militær straffelov...
§ 481 Forhøyelse av strafferammen i krigstid er uten...
 
Ellevte del. Lovens ikrafttredelse m m.
Kap 37. Lovens ikrafttredelse og oppheving av lover
§ 482 Denne lov trer i kraft fra den tid som bestemmes ved...
§ 483 Når denne lov trer i kraft oppheves:...
 Innhold
Første del.
Domstolene og deres avgjørelser
Kap 1. Lovens virkekrets
Kap 2. Domstolenes saklige virkekrets
Kap 3. Domstolenes stedlige virkekrets. Forening og utsettelse av straffesaker.
Kap 4. Rettsbøker
Kap 5. Dommer, kjennelser og andre beslutninger av retten
Annen del.
Partene
Kap 6. Påtalemyndigheten
Kap 7. Påtalen
Kap 8. Siktede
Kap 9. Forsvareren
Kap 9a. Rett til advokat for den fornærmede m.v.
Tredje del.
Bevis
Kap 10. Vitner
Kap 11. Sakkyndige
Kap 12. Gransking
Kap 13. Personundersøkelse og rettspsykiatrisk undersøkelse
Fjerde del.
Tvangsmidler
Kap 13a. Generelt
Kap 14. Pågripelse og fengsling
Kap. 15. Ransaking
Kap 15a. Skjult fjernsynsovervåkning og teknisk sporing
Kapittel 15 b. Båndlegging av formuesgoder
Kap 16. Beslag og utleveringspålegg
Kap 16a. Avlytting og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg (kommunikasjonskontroll)
Kap 16b. Annen avlytting av samtaler ved tekniske midler
Kap 17. Heftelse. Forvaltning av siktedes formue.
Kap 17a. Besøksforbud, oppholdsforbud m.v.
Femte del.
Saksbehandlingens enkelte ledd
Kap 18. Etterforsking
Kap 19. Tiltalebeslutning
Kap 20. Forelegg
Kap 21. Forberedelse til hovedforhandling
Kap 22. Hovedforhandling for tingrett
Sjette del.
Rettsmidler
Kap 23. Anke over dommer
Kap 24. Ankeforhandling med lagrette
Kap 25. (Opphevet)
Kap 26. Anke over kjennelser og beslutninger
Kap 27. Gjenåpning
Sjuende del.
Private straffesaker og sivile krav
Kap 28. Private straffesaker
Kap 29. Sivile krav
Åttende del.
Saksomkostninger og erstatning i anledning av forfølging
Kap 30. Saksomkostninger
Kap 31. Erstatning i anledning av forfølging
Niende del.
Fullbyrding
Kap 32. Fullbyrding
Tiende del.
Rettergangsmåten i militære straffesaker
Kap 33. Alminnelige bestemmelser
Kap 34. Domstolens sammensetning
Kap 35. Påtalemyndigheten
Kap 36. Andre bestemmelser
Ellevte del.
Lovens ikrafttredelse m m.
Kap 37. Lovens ikrafttredelse og oppheving av lover