Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 2001-05-18 nr. 21:
Lov om gjennomføring av straff m.v.
(Straffegjennomføringsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring
§ 1 Anvendelsesområde
§ 2 Formål
§ 3 Innhold
§ 4 Forvaltningssamarbeid
Kapittel 2. Administrative bestemmelser
§ 5 Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling
§ 6 Myndighet til å treffe avgjørelser
§ 7 Saksbehandlingsregler
§ 7a Før det gis opplysninger som nevnt i annet ledd,
§ 8 Krav til tilsatte m.v.
§ 9 Tilsynsråd
Kapittel 3. Fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 10 Gjennomføringsformer
§ 11 Innsettelse i fengsel
§ 12 Gjennomføring av straff i institusjon
§ 13 Gjennomføring av straff i sykehus
§ 14 Overføring mellom gjennomføringsformer
§ 15 Overføring til mindre restriktivt fengsel
§ 16 Gjennomføring av straff utenfor fengsel
§ 17 Fellesskap med andre innsatte
§ 18 Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak
§ 19 Dagpenger
§ 20 Frigang
§ 21 Fritidsaktiviteter
§ 22 Lufting
§ 23 Religion og livssyn
§ 24 Reportasje og intervju
§ 25 Samarbeidsorganer
§ 26 Private eiendeler
§ 27 Undersøkelse av personer og gjenstander
§ 28 Undersøkelse av innsatte, rom og eiendeler
§ 29 Undersøkelser for å avdekke bruk av rusmidler m.v.
§ 30 Postsending
§ 31 Besøk
§ 32 Telefonsamtaler
§ 33 Permisjon fra fengsel
§ 34 Fremstilling
§ 35 Straffavbrudd
§ 36 Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd
§ 37 Utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak
§ 38 Bruk av tvangsmidler i fengsel
§ 39 Umiddelbar utelukkelse som følge av brudd ved gjennomføring av fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 40 Reaksjon på brudd ved gjennomføring av fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 41 Forberedelse til løslatelse
§ 42 Løslatelse fra fengselsstraff
§ 43 Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff
§ 44 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen
§ 45 Ny straffbar handling begått i prøvetiden
Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov
§ 46 Generelle bestemmelser
§ 47 Plassering av innsatte
§ 48 (Opphevet)
§ 49 Arbeid, opplæring, program og andre tiltak
§ 50 Adgang til å bruke egne penger
§ 51 Helsetjeneste
§ 52 Andre bestemmelser
Kapittel 5. Samfunnsstraff
§ 53 Innholdet i samfunnsstraffen
§ 54 Krav til den domfelte
§ 55 Forebyggende rusforbud
§ 56 Undersøkelser i forbindelse med fastsatte vilkår eller rusforbud, eller som følge av mistanke om at den domfelte møter påvirket
§ 57 Straffavbrudd
§ 58 Reaksjon på brudd
§ 59 Ny straffbar handling
§ 60 Ikrafttredelse
INNHOLD
Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring
§ 1. Anvendelsesområde
§ 2. Formål
§ 3. Innhold
§ 4. Forvaltningssamarbeid
Kapittel 2. Administrative bestemmelser
§ 5. Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling
§ 6. Myndighet til å treffe avgjørelser
§ 7. Saksbehandlingsregler
§ 7a. Før det gis opplysninger som nevnt i annet ledd,
§ 8. Krav til tilsatte m.v.
§ 9. Tilsynsråd
Kapittel 3. Fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 10. Gjennomføringsformer
§ 11. Innsettelse i fengsel
§ 12. Gjennomføring av straff i institusjon
§ 13. Gjennomføring av straff i sykehus
§ 14. Overføring mellom gjennomføringsformer
§ 15. Overføring til mindre restriktivt fengsel
§ 16. Gjennomføring av straff utenfor fengsel
§ 17. Fellesskap med andre innsatte
§ 18. Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak
§ 19. Dagpenger
§ 20. Frigang
§ 21. Fritidsaktiviteter
§ 22. Lufting
§ 23. Religion og livssyn
§ 24. Reportasje og intervju
§ 25. Samarbeidsorganer
§ 26. Private eiendeler
§ 27. Undersøkelse av personer og gjenstander
§ 28. Undersøkelse av innsatte, rom og eiendeler
§ 29. Undersøkelser for å avdekke bruk av rusmidler m.v.
§ 30. Postsending
§ 31. Besøk
§ 32. Telefonsamtaler
§ 33. Permisjon fra fengsel
§ 34. Fremstilling
§ 35. Straffavbrudd
§ 36. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd
§ 37. Utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak
§ 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel
§ 39. Umiddelbar utelukkelse som følge av brudd ved gjennomføring av fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 40. Reaksjon på brudd ved gjennomføring av fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner
§ 41. Forberedelse til løslatelse
§ 42. Løslatelse fra fengselsstraff
§ 43. Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff
§ 44. Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen
§ 45. Ny straffbar handling begått i prøvetiden
Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov
§ 46. Generelle bestemmelser
§ 47. Plassering av innsatte
§ 49. Arbeid, opplæring, program og andre tiltak
§ 50. Adgang til å bruke egne penger
§ 51. Helsetjeneste
§ 52. Andre bestemmelser
Kapittel 5. Samfunnsstraff
§ 53. Innholdet i samfunnsstraffen
§ 54. Krav til den domfelte
§ 55. Forebyggende rusforbud
§ 56. Undersøkelser i forbindelse med fastsatte vilkår eller rusforbud, eller som følge av mistanke om at den domfelte møter påvirket
§ 57. Straffavbrudd
§ 58. Reaksjon på brudd
§ 59. Ny straffbar handling
§ 60. Ikrafttredelse