Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1962-06-22 nr. 12:
Lov om pensjonsordning for sykepleiere
(Sykepleierpensjonsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel I. Pensjonsordningens omfang
§ 1 Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet
§ 2 Sykepleier som er ansatt midlertidig eller på prøve
§ 3 Unntatt fra medlemskap er:
§ 4 (Opphevet)
Kapittel II. Pensjonsgivende tjenestetid
§ 5 Som pensjonsgivende tjenestetid ved beregning av pensjon
Kapittel III. Pensjonsalder
§ 6 Aldersgrensen er
Kapittel IV. Alderspensjon
§ 7 Et medlem får alderspensjon
§ 8 Grunnlaget for beregning av pensjon (pensjonsgrunnlaget)
§ 9 Det årlige beløp av en alderspensjon beregnes slik:
§ 10 Fratrer et medlem sin stilling med minst tre års pensjonsgivende tjenestetid,
§ 11 Alderspensjon etter § 7 løper
Kapittel V. Uførepensjon
§ 12 Et medlem kan få uførepensjon fra
§ 13 Uførepensjonens størrelse
§ 14 Rett til uførepensjon foreligger ikke
§ 15 Uførepensjonen beregnes og utbetales
§ 16 Krav om uførepensjon bør settes frem innen
§ 17 Så lenge det løper uførepensjon,
§ 18 En uførepensjonist som har nådd aldersgrensen for sin stilling,
Kapittel VI. Ektefellepensjon
§ 19 Gjenlevende ektefelle etter et medlem
§ 19a Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre
§ 19b Når gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950,
§ 20 Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 19 b
§ 21 Løpende ektefellepensjon opphører
§ 21a (Opphevet)
§ 22 Departementet kan gi forskrifter
Kapittel VII. Barnepensjon
§ 23 Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon.
§ 24 Full årlig barnepensjon skal utgjøre
§ 25 Departementet kan gi forskrifter
Kapittel VIII. Finansieringen
§ 26 Pensjonsordningen skal være forsikringsteknisk oppbygget
§ 27 Sykepleiere som omfattes av denne lov
§ 28 Innskott betales for den tid
§ 29 Den som utreder lønnen (arbeidsgiveren)
§ 30 Under pliktig militærtjeneste og under pliktig sivil tjeneste
§ 31 Arbeidsgiveren skal betale et tilskott til pensjonsordningen
Kapittel IX. Administrasjon
§ 32 Pensjonsordningen for sykepleiere skal ha
§ 33 Kongen treffer bestemmelse om
Kapittel X. Anke
§ 34 Vedtak om ytelser fra pensjonsordningen for sykepleiere
Kapittel XI. Forskjellige bestemmelser
§ 35 Ytelsene som gis i medhold av denne loven,
§ 36 Enhver arbeidsgiver plikter
§ 37 Med samtykke av departementet kan pensjonskassens styre
§ 38 Rettigheter og plikter etter denne lov kan endres ved seinere lov.
§ 39 Dersom medlemmene får sine regulativmessige lønninger forhøyet
§ 40 Denne lov trer i kraft 1. juli 1962.
Innhold
Kapittel I. Pensjonsordningens omfang
§ 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet
§ 2. Sykepleier som er ansatt midlertidig eller på prøve
§ 3. Unntatt fra medlemskap er:
Kapittel II. Pensjonsgivende tjenestetid
§ 5. Som pensjonsgivende tjenestetid ved beregning av pensjon
Kapittel III. Pensjonsalder
§ 6. Aldersgrensen er
Kapittel IV. Alderspensjon
§ 7. Et medlem får alderspensjon
§ 8. Grunnlaget for beregning av pensjon (pensjonsgrunnlaget)
§ 9. Det årlige beløp av en alderspensjon beregnes slik:
§ 10. Fratrer et medlem sin stilling med minst tre års pensjonsgivende tjenestetid,
§ 11. Alderspensjon etter § 7 løper
Kapittel V. Uførepensjon
§ 12. Et medlem kan få uførepensjon fra
§ 13. Uførepensjonens størrelse
§ 14. Rett til uførepensjon foreligger ikke
§ 15. Uførepensjonen beregnes og utbetales
§ 16. Krav om uførepensjon bør settes frem innen
§ 17. Så lenge det løper uførepensjon,
§ 18. En uførepensjonist som har nådd aldersgrensen for sin stilling,
Kapittel VI. Ektefellepensjon
§ 19. Gjenlevende ektefelle etter et medlem
§ 19a. Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre
§ 19b. Når gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950,
§ 20. Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 19b
§ 21. Løpende ektefellepensjon opphører
§ 22. Departementet kan gi forskrifter
Kapittel VII. Barnepensjon
§ 23. Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon.
§ 24. Full årlig barnepensjon skal utgjøre
§ 25. Departementet kan gi forskrifter
Kapittel VIII. Finansieringen
§ 26. Pensjonsordningen skal være forsikringsteknisk oppbygget
§ 27. Sykepleiere som omfattes av denne lov
§ 28. Innskott betales for den tid
§ 29. Den som utreder lønnen (arbeidsgiveren)
§ 30. Under pliktig militærtjeneste og under pliktig sivil tjeneste
§ 31. Arbeidsgiveren skal betale et tilskott til pensjonsordningen
Kapittel IX. Administrasjon
§ 32. Pensjonsordningen for sykepleiere skal ha
§ 33. Kongen treffer bestemmelse om
Kapittel X. Anke
§ 34. Vedtak om ytelser fra pensjonsordningen for sykepleiere
Kapittel XI. Forskjellige bestemmelser
§ 35. Ytelsene som gis i medhold av denne loven,
§ 36. Enhver arbeidsgiver plikter
§ 37. Med samtykke av departementet kan pensjonskassens styre
§ 38. Rettigheter og plikter etter denne lov kan endres ved seinere lov.
§ 39. Dersom medlemmene får sine regulativmessige lønninger forhøyet
§ 40. Denne lov trer i kraft 1. juli 1962.