Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1935-06-07 nr. 02:
Lov om tinglysing
(Tinglysingsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel 1. Tinglysingsmyndighetene
§ 1 Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom,
§ 2 Om habilitet gjelder reglene i Forvaltningsloven § 6
§ 3 Avgjørelser av registerføreren kan ankes
Kapitel 2. Fremgangsmåten ved tinglysing
§ 4 Registerføreren skal føre
§ 4a Kongen kan ved forskrift bestemme at kommunikasjon ved tinglysing
§ 5 Tinglysing foregår ved at et utdrag av dokumentet føres inn i dagboken,
§ 6 Den som forlanger noe tinglyst,
§ 7 Dokument som kreves tinglyst,
§ 8 Et dokument kan nektes tinglyst
§ 9 Blir et dokument nektet tinglyst,
§ 10 For den som har fått underretning etter § 9,
§ 10a Erklæres anke over at et dokument er nektet tinglyst
§ 10b Anke over at en pantobligasjon som følger reglene for omsetningsgjeldsbrev,
§ 10c (Opphevet)
§ 11 På ethvert dokument som er tinglyst,
Kapitel 3. Tinglysing som gjelder fast eiendom
§ 12 Såfremt ikke annet er bestemt ved lov,
§ 12a Når det etter lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom
§ 13 Gir dokumentet uttrykk for en rettshandel,
§ 14 Grunnbokshjemmel som eier har
§ 15 Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom,
§ 16 Er det mangler ved utstederens hjemmel,
§ 17 Skal et skjøte eller pantedokument som ikke er utstedt av offentlig myndighet,
§ 18 Dersom registerføreren blir opmerksom på
§ 19 Når et søksmål som er bragt inn for tingrett eller en høiere rett,
§ 20 Når et dokument er innført i dagboken,
§ 21 Et eldre rettserverv går uten hensyn til § 20 foran et yngre,
§ 22 Bestemmelsene i § 20 får ikke anvendelse:
§ 23 For at en rett som er stiftet ved avtale skal kunne stå seg overfor konkurs,
§ 24 Når et dokument som er innført i dagboken, senere nektes tinglyst,
§ 25 Dersom et dokument er anmerket i grunnboken på uriktig måte
§ 26 Blir det i grunnboken anmerket et dokument som ved en feil ikke først er dagbokført,
§ 27 Overfor den som har tinglyst en rett han har ervervet ved avtale
§ 28 Dersom en tinglyst heftelse ikke skal hvile på eiendommen for alltid,
§ 29 Lyder et dokument på en bestemt tid eller på nogens levetid,
§ 30 For panterett som er stiftet ved utleggsforretning,
§ 31 Når virkningen av tinglysingen er falt bort,
§ 32 En heftelse skal slettes av grunnboken
§ 32a Er det umulig eller forbundet med uforholdsmessige vanskeligheter
§ 32b Når utmål på Svalbard opphører,
Kapitel 4. Tinglysing som ikke gjelder fast eiendom
§ 33 (Opphevet)
§ 34 I Løsøreregisteret kan anmerkes dokumenter som ikke er nevnt i § 12,
§ 34a For utleggspant gir registrering i Løsøreregisteret
Kapitel 5. Forskjellige bestemmelser
§ 35 Når nogen lider uforskyldt tap på grunn av tinglysingsfeil,
§ 36 Ved pantedokument forståes i denne lov
§ 37 Om beregning av frister efter denne lov
§ 38 Departementet kan gi nærmere forskrifter
§ 38a Når en eiendom som er tildelt eget gårds- og bruksnummer
§ 38b Eiendom ervervet til veg- eller jernbaneformål
§ 39 Følgende overgangsbestemmelser skal gjelde:
§ 39a (Opphevet)
§ 40 Følgende lovbestemmelser opheves: - -
§ 41 Følgende endringer gjøres i andre lover:
§ 42 Når en lov henviser til en bestemmelse som opheves ved denne lov,
§ 43 Denne lov trer i kraft 1 januar 1936.
Innhold
Kapitel 1. Tinglysings-myndighetene
§ 1. Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom,
§ 2. Om habilitet gjelder reglene i Forvaltningsloven § 6
§ 3. Avgjørelser av registerføreren kan ankes
Kapitel 2. Fremgangsmåten ved tinglysing
§ 4. Registerføreren skal føre
§ 4a. Kongen kan ved forskrift bestemme at kommunikasjon ved tinglysing
§ 5. Tinglysing foregår ved at et utdrag av dokumentet føres inn i dagboken,
§ 6. Den som forlanger noe tinglyst,
§ 7. Dokument som kreves tinglyst,
§ 8. Et dokument kan nektes tinglyst
§ 9. Blir et dokument nektet tinglyst,
§ 10. For den som har fått underretning etter § 9,
§ 10a. Erklæres anke over at et dokument er nektet tinglyst
§ 10b. Anke over at en pantobligasjon som følger reglene for omsetningsgjeldsbrev,
§ 11. På ethvert dokument som er tinglyst,
Kapitel 3. Tinglysing som gjelder fast eiendom
§ 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov,
§ 12a. Når det etter lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom
§ 13. Gir dokumentet uttrykk for en rettshandel,
§ 14. Grunnbokshjemmel som eier har
§ 15. Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom,
§ 16. Er det mangler ved utstederens hjemmel,
§ 17. Skal et skjøte eller pantedokument som ikke er utstedt av offentlig myndighet,
§ 18. Dersom registerføreren blir opmerksom på
§ 19. Når et søksmål som er bragt inn for tingrett eller en høiere rett,
§ 20. Når et dokument er innført i dagboken,
§ 21. Et eldre rettserverv går uten hensyn til § 20 foran et yngre,
§ 22. Bestemmelsene i § 20 får ikke anvendelse:
§ 23. For at en rett som er stiftet ved avtale skal kunne stå seg overfor konkurs,
§ 24. Når et dokument som er innført i dagboken, senere nektes tinglyst,
§ 25. Dersom et dokument er anmerket i grunnboken på uriktig måte
§ 26. Blir det i grunnboken anmerket et dokument som ved en feil ikke først er dagbokført,
§ 27. Overfor den som har tinglyst en rett han har ervervet ved avtale
§ 28. Dersom en tinglyst heftelse ikke skal hvile på eiendommen for alltid,
§ 29. Lyder et dokument på en bestemt tid eller på nogens levetid,
§ 30. For panterett som er stiftet ved utleggsforretning,
§ 31. Når virkningen av tinglysingen er falt bort,
§ 32. En heftelse skal slettes av grunnboken
§ 32a. Er det umulig eller forbundet med uforholdsmessige vanskeligheter
§ 32b. Når utmål på Svalbard opphører,
Kapitel 4. Tinglysing som ikke gjelder fast eiendom
§ 34. I Løsøreregisteret kan anmerkes dokumenter som ikke er nevnt i § 12,
Kapitel 5. Forskjellige bestemmelser
§ 35. Når nogen lider uforskyldt tap på grunn av tinglysingsfeil,
§ 36. Ved pantedokument forståes i denne lov
§ 37. Om beregning av frister efter denne lov
§ 38. Departementet kan gi nærmere forskrifter
§ 38a. Når en eiendom som er tildelt eget gårds- og bruksnummer
§ 38b. Eiendom ervervet til veg- eller jernbaneformål
§ 39. Følgende overgangsbestemmelser skal gjelde:
§ 40. Følgende lovbestemmelser opheves
§ 41. Følgende endringer gjøres i andre lover:
§ 42. Når en lov henviser til en bestemmelse som opheves ved denne lov,
§ 43. Denne lov trer i kraft 1 januar 1936.