Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1958-07-18 nr. 02:
Lov om offentlige tjenestetvister
(Tjenestetvistloven)

§ 1
Denne lov gjelder arbeidstakere ansatt ...
§ 2
Staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede ...
§ 3
Hovedsammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner ...
§ 4
Melding som viser at vilkårene for ...
§ 5 For forhandlinger om de spørsmål som er nevnt ...
§ 6 Når en forhandlingsberettiget organisasjon ...
§ 7 Innen 14 dager etter at et krav om forhandling ...
§ 8 De nærmere bestemmelser om utøvelse av forhandlingsretten ...
§ 9 Uvedkommende har ikke adgang til
§ 10 (Opphevet)
§ 11
Ved tariffavtale forstår denne lov ...
§ 12
En tariffavtale skal inneholde bestemmelse om ...
§ 13
Hvis en lønns- og arbeidsavtale mellom en tjenestemann ...
§ 14
Fører forhandlinger om inngåelse av tariffavtale ...
§ 15
Megling etter § 14 ledes av riksmeglingsmannen ...
§ 16
Under meglingen får bestemmelsene i ...
§ 17
Er det gått 14 dager etter at meglingen er begynt ...
§ 18 Er det fremsatt meglingsforslag og svar skal gis ...
§ 19 Er enighet ikke oppnådd, får ...
§ 20
En tvist om en tariffavtales gyldighet ...
§ 21
Ved arbeidsnedleggelse (streik) forstås
§ 22
Er det varslet arbeidsnedleggelse, kan
§ 23
Har medlemmer av en hovedsammenslutning
§ 24
Arbeidsretten skal behandle de tvister som ...
§ 25
Når Arbeidsretten behandler tvister
§ 26
Blir en tvist som nevnt i § 20 nr. 2 ...
§ 26a
Har det vært foretatt megling i en tvist
§ 27
Tvist om opprettelse eller endring av særavtale ...
§ 27a Partene kan avtale at også tvister om andre ...
§ 28
Statens lønnsutvalg skal bestå av ..
§ 29
I tilfelle det under forhandlingene om avslutning ...
§ 30
Statens lønnsutvalg skal treffe sine avgjørelser ...
Kongen med Stortingets samtykke inngår ...
Kongen kan bestemme at organisasjoner ...
Fra den dag loven trer i kraft ...
INNHOLD
Første kapitel. Lovens omfang.
§ 1. Denne lov gjelder arbeidstakere ansatt ...
Annet kapitel. Forhandlingsretten.
§ 2. Staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede ...
§ 3. Hovedsammenslutning av tjenestemanns-organisasjoner ...
§ 4. Melding som viser at vilkårene for ...
§ 5. For forhandlinger om de spørsmål som er nevnt
§ 6. Når en forhandlingsberettiget organisasjon ...
§ 7. Innen 14 dager etter at et krav om forhandling ...
§ 8. De nærmere bestemmelser om utøvelse av forhandlingsretten ...
§ 9. Uvedkommende har ikke adgang til
Tredje kapitel. Tariffavtaler.
§ 11. Ved tariffavtale forstår denne lov ...
§ 12. En tariffavtale skal inneholde bestemmelse om
§ 13. Hvis en lønns- og arbeidsavtale mellom en tjenestemann ...
Fjerde kapitel. Megling.
§ 14. Fører forhandlinger om inngåelse av tariffavtale
§ 15. Megling etter § 14 ledes av riksmeglingsmannen ...
§ 16. Under meglingen får bestemmelsene i ...
§ 17. Er det gått 14 dager etter at meglingen er begynt ...
§ 18. Er det fremsatt meglingsforslag og svar skal gis ...
§ 19. Er enighet ikke oppnådd, får ...
Femte kapitel. Avtalebrudd. Arbeidsstans.
§ 20. En tvist om en tariffavtales gyldighet ...
§ 21. Ved arbeidsnedleggelse (streik) forstås
§ 22. Er det varslet arbeidsnedleggelse, kan
§ 23. Har medlemmer av en hovedsammenslutning
Sjette kapitel. Arbeidsretten og de alminnelige domstoler.
§ 24. Arbeidsretten skal behandle de tvister som ...
§ 25. Når Arbeidsretten behandler tvister
Syvende kapitel. Rikslønnsnemnda.
§ 26. Blir en tvist som nevnt i § 20 nr. 2 ...
§ 26a. Har det vært foretatt megling i en tvist
Åttende kapitel. Særskilt nemnd. Statens lønnsutvalg.
§ 27. Tvist om opprettelse eller endring av særavtale ...
§ 27a. Partene kan avtale at også tvister om andre ...
§ 28. Statens lønnsutvalg skal bestå av ..
§29. I tilfelle det under forhandlingene om avslutning ...
§ 30. Statens lønnsutvalg skal treffe sine avgjørelser
Niende kapitel. Om hvem som kan opptre på statens vegne.
§ 31. Kongen med Stortingets samtykke inngår ...
Tiende kapitel. Overgangsbestemmelse.
§ 32. Kongen kan bestemme at organisasjoner ...
Ellevte kapitel. Forskjellige bestemmelser.
§ 33. Fra den dag loven trer i kraft ...