Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1966-12-16 nr. 09:
Lov om anke til Trygderetten

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Saklig myndighetsområde
§ 1 Vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter...
§ 2 Trygderetten kan ikke prøve vedtak i den utstrekning dette...
Kap. II. Organisasjon
§ 3 Trygderetten skal ha en leder, nestleder, og så mange andre...
§ 4 Trygderetten skal ha så mange saksforberedere og...
§ 5 Trygderetten har sitt sete i Oslo.
§ 6 Trygderettens arbeid ledes av dens leder.
§ 6a (Opphevet)
§ 7 Retten settes som hovedregel med to medlemmer. Et juridisk...
§ 8 Reglene om ugildhet i Domstolslovens §§ 106-108 og § 113...
§ 9 Dersom et av Trygderettens faste medlemmer er ugild eller...
Kap. III. Anke og saksforberedelse
§ 10 Fristen for anke til Trygderetten er seks uker fra det...
§ 11 Anke til Trygderetten skal fremsettes skriftlig eller...
§ 12 Dersom et vedtak kan påklages til overordnet organ...
§ 13 Ankemotparten skal ta det påankede vedtaket opp til ny...
§ 14 Anken har ikke oppsettende virkning.
§ 14a (Opphevet)
§ 15 Retten skal sørge for at saken blir tilstrekkelig...
§ 16 Enhver plikter etter innkalling å møte som vitne for...
§ 17 En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens...
§ 17a Blir anmodning om å få gjøre seg kjent med et bestemt...
§ 18 En part har rett til å la seg bistå av prosessfullmektig...
Kap. IV. Ankebehandling
§ 19 Retten behandler tvisten på grunnlag av den skriftlige...
§ 20 Retten kan legge til grunn for sin avgjørelse forhold som...
§ 21 Rettens avgjørelse treffes ved alminnelig flertall i...
§ 22 Kjennelse skal avsies snarest mulig etter at...
Kap. V. Søksmål
§ 23 Domstolene kan prøve lovligheten av Trygderettens...
Kap. VI. Utgifter ved saksbehandlingen
§ 24 (Opphevet)
§ 25 Hvis Trygderettens kjennelse er til gunst for den ankende...
§ 26 Behandling ved Trygderetten er gebyrfri.
Kap. VII. Forskjellige bestemmelser
§ 27 Trygderettens melding til en part om fastsatte frister,...
§ 28 Trygderetten innkaller legmedlemmer og sakkyndige på den...
§ 29 Trygderetten innkaller vitner gjennom forkynnelse av...
§ 30 Til stedfortreder for fast medlem av Trygderetten og til...
§ 31 Enhver som i medfør av stilling eller verv etter loven...
§ 32 Hvis forholdet ikke går inn under strengere straffebud,...
§ 33 Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser om...
§ 33a Reglene i Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i...
Kap. VIII. Ikrafttreden. Overgangsbestemmelser
§ 34 Denne lov trer i kraft 1 januar 1967.
INNHOLD
Kap. I. Saklig myndighetsområde
§ 1. Vedtak om individuelle rettigheter og plikter etter...
§ 2. Trygderetten kan ikke prøve vedtak i den utstrekning dette...
Kap. II. Organisasjon
§ 3. Trygderetten skal ha en leder, nestleder, og så mange andre...
§ 4. Trygderetten skal ha så mange saksforberedere og...
§ 5. Trygderetten har sitt sete i Oslo.
§ 6. Trygderettens arbeid ledes av dens leder.
§ 7. Retten settes som hovedregel med to medlemmer. Et juridisk...
§ 8. Reglene om ugildhet i Domstolslovens §§ 106-108 og § 113...
§ 9. Dersom et av Trygderettens faste medlemmer er ugild eller...
Kap. III. Anke og saksforberedelse
§ 10. Fristen for anke til Trygderetten er seks uker fra det...
§ 11. Anke til Trygderetten skal fremsettes skriftlig eller...
§ 12. Dersom et vedtak kan påklages til overordnet organ...
§ 13. Ankemotparten skal ta det påankede vedtaket opp til ny...
§ 14. Anken har ikke oppsettende virkning.
(Opphevet)
§ 15. Retten skal sørge for at saken blir tilstrekkelig...
§ 16. Enhver plikter etter innkalling å møte som vitne for...
§ 17. En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens...
§ 17a. Blir anmodning om å få gjøre seg kjent med et bestemt...
§ 18. En part har rett til å la seg bistå av prosessfullmektig...
Kap. IV. Ankebehandling
§ 19. Retten behandler tvisten på grunnlag av den skriftlige...
§ 20. Retten kan legge til grunn for sin avgjørelse forhold som...
§ 21. Rettens avgjørelse treffes ved alminnelig flertall i...
§ 22. Kjennelse skal avsies snarest mulig etter at...
Kap. V. Søksmål
§ 23. Domstolene kan prøve lovligheten av Trygderettens...
Kap. VI. Utgifter ved saksbehandlingen
§ 25. Hvis Trygderettens kjennelse er til gunst for den ankende...
§ 26. Behandling ved Trygderetten er gebyrfri.
Kap. VII. Forskjellige bestemmelser
§ 27. Trygderettens melding til en part om fastsatte frister,...
§ 28. Trygderetten innkaller legmedlemmer og sakkyndige på den...
§ 29. Trygderetten innkaller vitner gjennom forkynnelse av...
§ 30. Til stedfortreder for fast medlem av Trygderetten og til...
§ 31. Enhver som i medfør av stilling eller verv etter loven...
§ 32. Hvis forholdet ikke går inn under strengere straffebud,...
§ 33. Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser om...
§ 33a. Reglene i Lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i...
Kap. VIII. Ikrafttreden. Overgangsbestemmelser
§ 34. Denne lov trer i kraft 1 januar 1967.