Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1992-06-26 nr. 86:
Lov om tvangsfullbyrdelse
(Tvangsfullbyrdelsesloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første del. Innledning
Kapittel 1. Område, definisjoner m.m.
§ 1—1 Saklig virkeområde
§ 1—2 Krav mot staten, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskaper, regionale helseforetak og helseforetak.
§ 1—3 Ufravikelighet
§ 1—4 Forholdet til folkeretten
§ 1—5 Utenlandske skip
§ 1—6 Særskilt om utenlandske statsskip
§ 1—7 Utenlandske statlige luftfartøyer
§ 1—8 Definisjoner
§ 1—9 Hvor visse formuesgoder skal anses for å være
Kapittel 2. Namsmyndighetene
§ 2—1 Namsmyndighetene
§ 2—2 Namsmannen
§ 2—3 Namsmannens stedlige kompetanse
§ 2—4 Rettsvitne i saker for namsmannen
§ 2—5 Namsmannens habilitet
§ 2—6 Taushetsplikt i saker for namsmannen
§ 2—7 Frister i saker for namsmannen
§ 2—8 Tingretten
§ 2—9 Bemyndigelse av funksjonærer
§ 2—10 Medhjelper ved tvangssalg
§ 2—11 Utelukkelse fra å kjøpe ved tvangssalg
§ 2—12 Høyere rettsinstanser m.m.
§ 2—13 Bruk av elektronisk kommunikasjon
Kapittel 3. Sakskostnader, erstatning og sikkerhetsstillelse
§ 3—1 Saksøktes alminnelige kostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse
§ 3—2 Saksøkerens ansvar for sakskostnader i særlige tilfeller
§ 3—3 Sakskostnader ved klage m.v.
§ 3—4 Sikkerhetsstillelse
§ 3—5 Bortfall av stilt sikkerhet
Annen del. Tvangsfullbyrdelse
Kapittel 4. Tvangsgrunnlagene og deres tvangskraft
I. Tvangsgrunnlagene
§ 4—1 Alminnelige og særlige tvangsgrunnlag
II. Innvendinger mot tvangsgrunnlaget m.m.
§ 4—2 Innvendinger mot tvangsgrunnlaget
§ 4—3 Motregning
III. Materielle vilkår for tvangskraft
§ 4—4 Forfall m.m.
§ 4—5 Sikkerhetsstillelse
IV. Personlige vilkår for tvangskraft
§ 4—6 Hvem som kan begjære tvangsfullbyrdelse
§ 4—7 Hvem begjæring om tvangsfullbyrdelse kan rettes mot - hovedregelen
§ 4—8 Tvangsfullbyrdelse overfor arving og gjenlevende ektefelle
§ 4—9 Tvangsfullbyrdelse under konkurs
§ 4—10 Tvangsfullbyrdelse i selskapsforhold og eierseksjonssameier
§ 4—11 Tvangsfullbyrdelse av tinglige krav overfor erverver
V. Formelle vilkår for tvangskraft
§ 4—12 Dom
§ 4—13 Kjennelse
§ 4—14 Forelegg i straffesak
§ 4—15 Voldgiftsdom
§ 4—16 Rettsforlik m.m.
§ 4—17 Utenlandsk tvangsgrunnlag
§ 4—18 Særlige tvangsgrunnlag
§ 4—19 Varslingsplikt i særlige tilfeller
Kapittel 5. Alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen
§ 5—1 Prosessdyktighet og prosessfullmektig
§ 5—2 Begjæring om tvangsfullbyrdelse
§ 5—3 Namsmannens ansvar for opplysning av saken
§ 5—4 Foreløpig prøving av begjæringen
§ 5—5 Overføring av sak
§ 5—6 Innvendinger og begjæringer
§ 5—7 Bevisførsel
§ 5—8 Partenes møteplikt, rett til å være til stede
§ 5—9 Saksøktes opplysningsplikt m.m.
§ 5—10 Bruk av makt og plikt til varsomhet under fullbyrdelsen
§ 5—11 Utsettelse
§ 5—12 Utsettelse ved betalingsvansker
§ 5—13 Når avgjørelser skal grunngis og meddeles
§ 5—14 Adgang til å unnlate å gi meddelelse, fullbyrdelse mot ukjent eier
§ 5—15 Omgjøring
§ 5—16 Klage
§ 5—17 Heving av sak
§ 5—18 Overgang av kravet under saken
§ 5—19 Namsboken, innsyn m.m.
Kapittel 6. Saksbehandlingen i saker for tingretten
§ 6—1 Forholdet til andre regler
§ 6—2 Prosessfullmektig
§ 6—3 Tingrettens avgjørelser
§ 6—4 Omgjøring
§ 6—5 Utsettelse og sikkerhetsstillelse ved innvendinger mot fullbyrdelsen
§ 6—6 Behandling av tvister ved allmennprosess
Kapittel 7. Utlegg
I. Begjæring om utlegg
§ 7—1 Innledning
§ 7—2 Tvangsgrunnlag
§ 7—3 Kompetent namsmyndighet
§ 7—4 Kumulasjon
§ 7—5 Begjæringens innhold
§ 7—6 Foreleggelse av begjæringen
§ 7—7 Beslutning om å holde utleggsforretning. Behandling i forliksrådet m.m.
§ 7—8 Flere begjæringer mot samme saksøkt
II. Gjennomføring av utleggsforretning
§ 7—9 Stedet for utleggsforretningen
§ 7—10 Varsel om utleggsforretningen
§ 7—11 Innledning av utleggsforretningen
§ 7—12 Tredjepersons opplysningsplikt
§ 7—13 Formuesgoder hos saksøkte som påstås eiet av en tredjeperson
§ 7—14 Formuesgoder hos en tredjeperson
§ 7—15 Utlegg i usikre krav og i deler av formuesgoder m.m.
§ 7—16 Utlegg i formuesgoder saksøkeren har panterett eller tilbakeholdsrett i
§ 7—17 Utleggspant umiddelbart i forbindelse med utbetaling av lønn m.v.
§ 7—18 Beslutning om utleggspant
§ 7—19 Underretning om utleggspant
§ 7—20 Avslutning av forretning for utleggspant
§ 7—21 Beslutning og underretning om utleggstrekk
§ 7—22 Den trekkpliktiges oppgaver ved utleggstrekk
§ 7—23 Endring av utleggstrekk og skifte av arbeidsgiver eller alminnelig verneting
§ 7—24 Endring av utleggstrekk som følge av senere trekkpålegg
§ 7—25 Avslutning av en sak der det ikke blir tatt utlegg
III. Klage, bortfall og opphevelse av utlegg
§ 7—26 Klage
§ 7—27 Erklæring om bortfall
§ 7—28 Beslutning om opphevelse av utlegg
§ 7—29 Beslutning om opphør av registreringer av «intet til utlegg»
Kapittel 8. Tvangsdekning i løsøre
I. Begjæring om tvangssalg
§ 8—1 Innledning.
§ 8—2 Tvangsgrunnlag
§ 8—3 Kompetent namsmyndighet
§ 8—4 Hvem begjæringen skal rettes mot
§ 8—5 Kumulasjon
§ 8—6 Begjæringens innhold
§ 8—7 Foreleggelse av begjæringen for saksøkte
§ 8—8 Foreleggelse av begjæringen for andre
§ 8—9 Beslutning om tvangssalg
§ 8—10 Tvangssalgets omfang ved pant i ideelle andeler
§ 8—11 Flere gjenstander
II. Gjennomføring av tvangssalget
§ 8—12 Salgsmåte
§ 8—13 Særskilt om salg ved medhjelper
§ 8—14 Avhenting av løsøret
§ 8—15 Salgsvilkår
§ 8—16 Forholdet til bedre prioriterte rettighetshavere
§ 8—17 Virkningen av salget
§ 8—18 Mislighold fra kjøperen
§ 8—19 Avslutningen av salget
§ 8—20 Mangler
§ 8—21 Rettsmangler
§ 8—22 Uriktig utbetaling av kjøpesummen
III. Særregler for auksjoner holdt av namsmannen
§ 8—23 Stedet for auksjonen m.m.
§ 8—24 Varsel og kunngjøring
§ 8—25 Auksjonsmøtet
Kapittel 9. Tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver
I. Begjæring om tilbakelevering
§ 9—1 Innledning
§ 9—2 Tvangsgrunnlag
§ 9—3 Namsmyndighet, begjæring, foreleggelse, beslutning om tilbakelevering
II. Gjennomføring av tilbakeleveringen
§ 9—4 Forberedelse
§ 9—5 Stedet for og varsel om forretningen
§ 9—6 Innledning av forretningen
§ 9—7 Verdsetting
§ 9—8 Tilbakeleveringen
§ 9—9 Underretning
§ 9—10 Virkningen av tilbakeleveringen
§ 9—11 Utbetaling av innbetaling fra saksøkeren
§ 9—12 Særregler for klage
§ 9—13 Begrensning i ankeadgangen
Kapittel 10. Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m.
I. Begjæring om tvangsdekning
§ 10—1 Innledning
§ 10—2 Tvangsgrunnlag
§ 10—3 Namsmyndighet, begjæring, foreleggelse, beslutning om tvangsdekning
II. Tvangsdekning i finansielle instrumenter
§ 10—4 Dekningsmåte
§ 10—5 Forberedelse av salget
§ 10—6 Nærmere om salget
III. Tvangsdekning i pengekrav
§ 10—7 Dekningsmåte
§ 10—8 Underretning om anvisningen m.m.
§ 10—9 Virkningen av anvisningen
§ 10—10 Saksøkerens ansvar
§ 10—11 Opphevelse av anvisningen
IV. Tvangsdekning i penger
§ 10—12 Dekningsmåte
V. Tvangsdekning i andre formuesgoder
§ 10—13 Dekningsmåte
Kapittel 11. Tvangsdekning i realregistrerte formuesgoder
I. Begjæring om tvangsdekning
§ 11—1 Innledning
§ 11—2 Tvangsgrunnlag
§ 11—3 Kompetent namsmyndighet
§ 11—4 Hvem begjæringen skal rettes mot
§ 11—5 Kumulasjon
§ 11—6 Begjæringens innhold
§ 11—7 Foreleggelse av begjæringen for saksøkte
§ 11—8 Foreleggelse av begjæringen for andre
§ 11—9 Beslutning om å gjennomføre tvangsdekning
§ 11—10 Hvor skip og luftfartøy skal være under tvangssalg
§ 11—11 Flere begjæringer
II. Gjennomføring av tvangssalg
§ 11—12 Salgsmåte
§ 11—13 Nærmere om salg ved medhjelper
§ 11—14 Fravikelse av fast eiendom
§ 11—15 Omsorg for formuesgodet
§ 11—16 Varsling av parter og rettighetshavere
§ 11—17 Innhenting av opplysninger
§ 11—18 Salg av tilbehør, ideell del m.m.
§ 11—19 Salg av flere formuesgoder
§ 11—20 Forholdet til bedre prioriterte heftelser
§ 11—21 Forholdet til heftelser med samme eller dårligere prioritet
§ 11—22 Det personlige ansvar for heftelsene
§ 11—23 Utøvelse av forkjøpsrett
§ 11—24 Salgsoppgave
§ 11—25 Avertering, visning og sikkerhet for bud
§ 11—26 Budenes bindende virkning
§ 11—27 Betalingsfrist og oppgjørsdag
§ 11—28 Saksøkerens begjæring om stadfestelse av bud
§ 11—29 Foreleggelse av bud m.m. for rettighetshaverne og tingretten
§ 11—30 Tingrettens stadfestelse
§ 11—31 Virkningen av stadfestelsen
§ 11—32 Mislighold fra kjøper
§ 11—33 Utstedelse av skjøte
§ 11—34 Rettsmiddel mot stadfestelsen
§ 11—35 Oppgjøret ved opphevelse av stadfestelsen
§ 11—36 Fordelingen av kjøpesummen
§ 11—37 Rettsmiddel mot fordelingen
§ 11—38 Utbetaling av kjøpesummen
§ 11—39 Mangler
§ 11—40 Rettsmangel
§ 11—41 Partiell rettsmangel
§ 11—42 Saksøkerens ansvar for feil
III. Auksjonssalg
§ 11—43 Vilkår for auksjonssalg
§ 11—44 Forberedelse av auksjonsmøtet, salgets omfang og forholdet til andre heftelser m.m.
§ 11—45 Utarbeidelse av auksjonsvilkår
§ 11—46 Stedet for auksjonen, varsel og kunngjøring
§ 11—47 Alminnelige regler om auksjonsmøtet
§ 11—48 Innledningen av auksjonsmøtet
§ 11—49 Budgivningen
§ 11—50 Avslutning av auksjonsmøtet
§ 11—51 Stadfestelse, virkningen av stadfestelse, rettsmiddel mot stadfestelse m.m.
§ 11—52 Fordelingen av kjøpesummen, rettsmiddel mot fordelingen og utbetalingen
§ 11—53 Mangler, rettsmangel og saksøkerens ansvar for feil
§ 11—54 Ny auksjon, heving av saken
IV. Gjennomføring av tvangsbruk
§ 11—55 Tvangsbrukens gjenstand og varighet
§ 11—56 Bestyrer
§ 11—57 Formålstjenlig drift
§ 11—58 Tilsidesettelse av andre heftelser enn pengeheftelser
§ 11—59 Fordeling av inntektene m.m.
§ 11—60 Regnskapsplikt
§ 11—61 Opphør når saksøkerens krav er dekket, eller når saksøkeren begjærer saken hevet
§ 11—62 Opphør m.v. ved uforsvarlig utøving av tvangsbruken
§ 11—63 Opphør av andre grunner
Kapittel 12. Tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
I. Begjæring om tvangssalg
§ 12—1 Innledning
§ 12—2 Tvangsgrunnlag
§ 12—3 Kompetent namsmyndighet
§ 12—4 Begjæringens innhold
§ 12—5 Foreleggelse, avgjørelse om tvangssalg m.m.
II. Gjennomføring av tvangssalget
§ 12—6 Salgsmåte
§ 12—7 Tredjepersons eiendomsrett, mangler ved salgsgjenstanden og forbigått rettighetshaver
Kapittel 13. Tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger
I. Begjæring om tvangsfullbyrdelse
§ 13—1 Innledning
§ 13—2 Tvangsgrunnlag
§ 13—3 Kompetent namsmyndighet
§ 13—4 Hvem begjæringen skal rettes mot
§ 13—5 Kumulasjon
§ 13—6 Foreleggelse av begjæringen
§ 13—7 Beslutning om tvangsfullbyrdelse
II. Utlevering av løsøre og verdipapirer
§ 13—8 Fullbyrdelsesmåte
§ 13—9 Tredjepersons eiendomsrett
§ 13—10 Varsel om forretningen
III. Fravikelse av fast eiendom
§ 13—11 Fullbyrdelsesmåte
§ 13—12 Varsel om forretning
IV. Sikkerhetsstillelse
§ 13—13 Fullbyrdelsesmåte
V. Andre handleplikter
§ 13—14 Fullbyrdelsesmåte
§ 13—15 Varsel om forretning
VI. Unnlatelses- og tåleplikter
§ 13—16 Fullbyrdelsesmåte
Tredje del. Sluttbestemmelser
Kapittel 14. Sluttbestemmelser
§ 14—1 Ikrafttredelse
§ 14—2 Overgangsbestemmelser
§ 14—3 Endringer i annen lovgivning
                                     
  Innhold
Første del.
Innledning
Kapittel 1. Område, definisjoner m.m.
Kapittel 2. Namsmyndighetene
Kapittel 3. Sakskostnader, erstatning og sikkerhetsstillelse
Annen del.
Tvangsfullbyrdelse
Kapittel 4. Tvangsgrunnlagene og deres tvangskraft
I. Tvangsgrunnlagene
II. Innvendinger mot tvangsgrunnlaget m.m.
III. Materielle vilkår for tvangskraft
IV. Personlige vilkår for tvangskraft
V. Formelle vilkår for tvangskraft
Kapittel 5. Alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen
Kapittel 6. Saksbehandlingen i saker for tingretten
Kapittel 7. Utlegg
I. Begjæring om utlegg
II. Gjennomføring av utleggsforretning
III. Klage, bortfall og opphevelse av utlegg
Kapittel 8. Tvangsdekning i løsøre
I. Begjæring om tvangssalg
II. Gjennomføring av tvangssalget
III. Særregler for auksjoner holdt av namsmannen
Kapittel 9. Tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver
I. Begjæring om tilbakelevering
II. Gjennomføring av tilbakeleveringen
Kapittel 10. Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m.
I. Begjæring om tvangsdekning
II. Tvangsdekning i finansielle instrumenter
III. Tvangsdekning i pengekrav
IV. Tvangsdekning i penger
V. Tvangsdekning i andre formuesgoder
Kapittel 11. Tvangsdekning i realregistrerte formuesgoder
I. Begjæring om tvangsdekning
II. Gjennomføring av tvangssalg
III. Auksjonssalg
IV. Gjennomføring av tvangsbruk
Kapittel 12. Tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
I. Begjæring om tvangssalg
II. Gjennomføring av tvangssalget
Kapittel 13. Tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger
I. Begjæring om tvangsfullbyrdelse
II. Utlevering av løsøre og verdipapirer
III. Fravikelse av fast eiendom
IV. Sikkerhetsstillelse
V. Andre handleplikter
VI. Unnlatelses- og tåleplikter
Tredje del.
Sluttbestemmelser
Kapittel 14. Sluttbestemmelser