Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1898-11-28 nr. 00:
Lov om Umyndiggjørelse
(Umyndiggjørelsesloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

 
§ 1 De som har fylt 18 år, kan settes under vergemål (umyndiggjøres):
§ 2 Hvorvidt nogen i henhold til foregaaende paragraf skal sættes under vergemaal,
§ 3 Begjæring om umyndiggjørelse kan fremsettes
§ 4 Begjæringen skal angive de Grunde og Beviser,
§ 5 Udgaar Begjæringen om Umyndiggjørelse fra Vedkommende selv,
§ 6 Forsaavidt Begjæringen ikke i Henhold til den foregaaende Paragraf
§ 7 Paa Grund af Sindssygdom eller Aandssvaghed
§ 8 Den, hvis Umyndiggjørelse er begjæret,
§ 9 Retsmøderne er offentlige, medmindre
§ 10 Om rettsmøtene skal foruten den som er begjært umyndiggjort
§ 11 De i foregående paragraf omhandlede personer har
§ 12 Den, der har fremsat begjæringen om umyndiggjørelse
§ 13 Kan der ikke uden øiensynlig Skade eller Fare for Vedkommendes Velfærd
§ 14 Rettens avgjørelse træffes ved dom.
§ 15 Rettens avgjørelse, hvorved vergemaal besluttes anordnet
§ 16 Foruten i de tilfælde, som nævnes i Tvisteloven §§ 29-12, 29-13, 30-3 og 30-4,
§ 17 (Opphevet)
§ 18 Blir anken ikke avgjort etter § 16,
§ 19 (Opphevet)
§ 20 Er ved den paaankede avgjørelse vergemaal anordnet,
§ 21 Blir en avgjørelse, hvorved vergemaal er besluttet anordnet, ophævet,
§ 22 Blir en avgjørelse, hvorved vergemaal er besluttet anordnet, ophævet av ankedomstolen,
§ 23 I de tilfelle som er nevnt i foregående paragrafer,
§ 24 For behandling av saker om umyndiggjørelse
§ 25 For Omkostninger, som nogen har forvoldt ved retsstridigt
§ 26 Rettens avgjørelser i henhold til foregaaende paragraf blir
§ 27 Anordnes vergemål, skal vergen med de nedenfor i § 28 bestemte undtagelser
§ 28 Er den umyndiggjorte gift og vergemålet overdras ektefellen,
§ 29 (Opphevet)
§ 30 (Opphevet)
§ 31 Det anordnede Værgemaal bliver paa Andragende fra den Umyndiggjorte eller hans Værge
§ 32 Andragendet skal angive de Grunde og Beviser,
§ 33 Hvor nærmere Undersøgelser bliver at anstille,
§ 34 Rettens avgjørelse, hvorved vergemaalet ophæves eller negtes ophævet,
§ 35 Med hensyn til ankesakens behandling og avgjørelse
§ 36 Naar en avgjørelse hvorved vergemaalet ophæves, er blit retskraftig,
§ 37 Forskrifterne i § 24, § 25 første Punktum og § 26 skal ogsaa gjælde
§ 38 Denne Lov træder i Kraft 1ste Januar næste Aar.
Innhold
§ 1. De som har fylt 18 år, kan settes under vergemål (umyndiggjøres):
§ 2. Hvorvidt nogen i henhold til foregaaende paragraf skal sættes under vergemaal,
§ 3. Begjæring om umyndiggjørelse kan fremsettes
§ 4. Begjæringen skal angive de Grunde og Beviser,
§ 5. Udgaar Begjæringen om Umyndiggjørelse fra Vedkommende selv,
§ 6. Forsaavidt Begjæringen ikke i Henhold til den foregaaende Paragraf
§ 7. Paa Grund af Sindssygdom eller Aandssvaghed
§ 8. Den, hvis Umyndiggjørelse er begjæret,
§ 9. Retsmøderne er offentlige, medmindre
§ 10. Om rettsmøtene skal foruten den som er begjært umyndiggjort
§ 11. De i foregående paragraf omhandlede personer har
§ 12. Den, der har fremsat begjæringen om umyndiggjørelse
§ 13. Kan der ikke uden øiensynlig Skade eller Fare for Vedkommendes Velfærd
§ 14. Rettens avgjørelse træffes ved dom.
§ 15. Rettens avgjørelse, hvorved vergemaal besluttes anordnet
§ 16. Foruten i de tilfælde, som nævnes i Tvisteloven §§ 29-12, 29-13, 30-3 og 30-4,
§ 18. Blir anken ikke avgjort etter § 16,
§ 20. Er ved den paaankede avgjørelse vergemaal anordnet,
§ 21. Blir en avgjørelse, hvorved vergemaal er besluttet anordnet, ophævet,
§ 22. Blir en avgjørelse, hvorved vergemaal er besluttet anordnet, ophævet av ankedomstolen,
§ 23. I de tilfelle som er nevnt i foregående paragrafer,
§ 24. For behandling av saker om umyndiggjørelse
§ 25. For Omkostninger, som nogen har forvoldt ved retsstridigt
§ 26. Rettens avgjørelser i henhold til foregaaende paragraf blir
§ 27. Anordnes vergemål, skal vergen med de nedenfor i § 28 bestemte undtagelser
§ 28. Er den umyndiggjorte gift og vergemålet overdras ektefellen,
§ 31. Det anordnede Værgemaal bliver paa Andragende fra den Umyndiggjorte eller hans Værge
§ 32. Andragendet skal angive de Grunde og Beviser,
§ 33. Hvor nærmere Undersøgelser bliver at anstille,
§ 34. Rettens avgjørelse, hvorved vergemaalet ophæves eller negtes ophævet,
§ 35. Med hensyn til ankesakens behandling og avgjørelse
§ 36. Naar en avgjørelse hvorved vergemaalet ophæves, er blit retskraftig,
§ 37. Forskrifterne i § 24, § 25 første Punktum og § 26 skal ogsaa gjælde
§ 38. Denne Lov træder i Kraft 1ste Januar næste Aar.