Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV-2005-04-01 nr. 15
Lov om universiteter og høyskoler
(Universitet og høyskoleloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Del I. Fellesbestemmelser
Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde
§ 1—1 Lovens formål
§ 1—2 Lovens virkeområde - universiteter og høyskoler
§ 1—3 Institusjonenes virksomhet
§ 1—4 Særlig ansvar for enkelte institusjoner
§ 1—5 Faglig frihet og ansvar
§ 1—6 Kvalitetssikring
Kapittel 2: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
§ 2—1 NOKUTs oppgaver og myndighet
§ 2—2 NOKUTs styre
Kapittel 3: Faglige bestemmelser - akkreditering
§ 3—1 Akkreditering av studietilbud og institusjoner
§ 3—2 Grader, yrkesutdanninger og titler
§ 3—3 Faglige fullmakter
§ 3—4 Godskriving og godkjenning av annen utdanning
§ 3—5 Fritak for eksamen eller prøve
§ 3—6 Krav for opptak til høyere utdanning
§ 3—7 Studentopptak
§ 3—8 Undervisning
§ 3—9 Eksamen og sensur
§ 3—10 Rett til å gå opp til eksamen
§ 3—11 Vitnemål
Kapittel 4: Studentenes rettigheter og plikter
§ 4—1 Studentorgan
§ 4—2 Utdanningsplan
§ 4—3 Læringsmiljø
§ 4—4 Studentenes representasjon i institusjonens organer
§ 4—5 Rett til fødselspermisjon
§ 4—6 Studentenes taushetsplikt
§ 4—7 Annullering av eksamen eller prøve
§ 4—8 Utestenging og bortvisning
§ 4—9 Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
§ 4—10 Utestenging etter skikkethetsvurdering
§ 4—11 Domstolsprøving av vedtak om bortvisning eller utestenging
Kapittel 5: Klage
§ 5—1 Klagenemnd og særskilte nasjonale klageorgan
§ 5—2 Klage over formelle feil ved eksamen
§ 5—3 Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse
Kapittel 6: Ansettelse
§ 6—1 Generelt
§ 6—2 Likestilling
§ 6—3 Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
§ 6—4 Ansettelse på åremål
§ 6—5 Midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
§ 6—6 Særregler for visse typer bistillinger
§ 6—7 Enerett til bruk av visse stillingstitler
Kapittel 7: Diverse bestemmelser
§ 7—1 Egenbetaling
§ 7—2 Beskyttelse av universiteters og høyskolers egennavn
§ 7—3 Bevilling som statsautorisert translatør
§ 7—4 Ansatte i vitenskapelig samling
§ 7—5 Grunnlagsmateriale for almanakker
§ 7—6 Forholdet til annen lovgivning
Del II. Private universiteter og høyskoler
Kapittel 8: Diverse bestemmelser - private institusjoner
§ 8—1 Institusjonens ledelse - styret
§ 8—2 Delegasjon
§ 8—3 Statstilskudd
Del III. Statlige universiteter og høyskoler
Kapittel 9: Styret
§ 9—1 Ansvar for institusjonens virksomhet
§ 9—2 Styrets oppgaver
§ 9—3 Styrets sammensetning
§ 9—4 Valg og oppnevning av styret
§ 9—5 Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv
§ 9—6 Styremøter
§ 9—7 Vedtaksførhet og flertallskrav
§ 9—8 Adgang til å avsette styret
Kapittel 10: Rektor. Administrerende direktør
§ 10—1 Rektor
§ 10—2 Valg av rektor
§ 10—3 Institusjonens administrerende direktør
§ 10—4 Ansettelse av rektor
§ 10—5 Rektors fratreden
Kapittel 11: Ansettelsesforhold
§ 11—1 Særskilte ansettelsesbestemmelser for statlige universiteter og høyskoler
§ 11—2 Saksbehandlingsregler ved ansettelse
§ 11—3 Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff
Kapittel 12: Forskjellige bestemmelser
§ 12—1 Forhold utad
§ 12—2 Partsforholdet
§ 12—3 Eiendomsforvaltning
§ 12—4 Samarbeid og deltakelse i andre tiltak
Del IV. Diverse bestemmelser
Kapittel 13: Sluttbestemmelser
§ 13—1 Ikrafttredelse
§ 13—2 Overgangsbestemmelser
§ 13—3 Endringer i andre lover
§ 13—4 Opphevelse av eldre lover
                                     
INNHOLD
Del I. Fellesbestemmelser
Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde
Lovens formål
Lovens virkeområde - universiteter og høyskoler
Institusjonenes virksomhet
Særlig ansvar for enkelte institusjoner
Faglig frihet og ansvar
Kvalitetssikring
Kapittel 2: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
NOKUTs oppgaver og myndighet
NOKUTs styre
Kapittel 3: Faglige bestemmelser - akkreditering
Akkreditering av studietilbud og institusjoner
Grader, yrkesutdanninger og titler
Faglige fullmakter
Godskriving og godkjenning av annen utdanning
Fritak for eksamen eller prøve
Krav for opptak til høyere utdanning
Studentopptak
Undervisning
Eksamen og sensur
Rett til å gå opp til eksamen
Vitnemål
Kapittel 4: Studentenes rettigheter og plikter
Studentorgan
Utdanningsplan
Læringsmiljø
Studentenes representasjon i institusjonens organer
Rett til fødselspermisjon
Studentenes taushetsplikt
Annullering av eksamen eller prøve
Utestenging og bortvisning
Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
Utestenging etter skikkethetsvurdering
Domstolsprøving av vedtak om bortvisning eller utestenging
Kapittel 5: Klage
Klagenemnd og særskilte nasjonale klageorgan
Klage over formelle feil ved eksamen
Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse
Kapittel 6: Ansettelse
Generelt
Likestilling
Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
Ansettelse på åremål
Midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
Særregler for visse typer bistillinger
Enerett til bruk av visse stillingstitler
Kapittel 7: Diverse bestemmelser
Egenbetaling
Beskyttelse av universiteters og høyskolers egennavn
Bevilling som statsautorisert translatør
Ansatte i vitenskapelig samling
Grunnlagsmateriale for almanakker
Forholdet til annen lovgivning
Del II. Private universiteter og høyskoler
Kapittel 8: Diverse bestemmelser - private institusjoner
Institusjonens ledelse - styret
Delegasjon
Statstilskudd
Del III. Statlige universiteter og høyskoler
Kapittel 9: Styret
Ansvar for institusjonens virksomhet
Styrets oppgaver
Styrets sammensetning
Valg og oppnevning av styret
Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv
Styremøter
Vedtaksførhet og flertallskrav
Adgang til å avsette styret
Kapittel 10: Rektor. Administrerende direktør
Rektor
Valg av rektor
Institusjonens administrerende direktør
Ansettelse av rektor
Rektors fratreden
Kapittel 11: Ansettelsesforhold
Særskilte ansettelsesbestemmelser for statlige universiteter og høyskoler
Saksbehandlingsregler ved ansettelse
Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff
Kapittel 12: Forskjellige bestemmelser
Forhold utad
Partsforholdet
Eiendomsforvaltning
Samarbeid og deltakelse i andre tiltak
Del IV. Diverse bestemmelser
Kapittel 13: Sluttbestemmelser
Ikrafttredelse
Overgangsbestemmelser
Endringer i andre lover
Opphevelse av eldre lover