Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1965-06-18 nr. 04:
Vegtrafikkloven

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Innledning
§ 1 Lovens område
§ 2 Definisjoner
Kap. II. Trafikk m.m.
§ 3 Grunnregler for trafikk
§ 4 Trafikkregler
§ 5 Skiltregler m.m.
§ 6 Fartsregler
§ 7 Særlige forbud mot trafikk
§ 7a Vegprising
§ 8 Parkering
§ 9 Trafikkregulering
§ 10 Trafikkontroll m.m.
§ 11 Unntak for utrykningskjøretøy m.m.
§ 12 Plikter ved trafikkuhell
Kap. III. Kjøretøyer m.m.
§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer
§ 13a Forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn
§ 14 Godkjenning av kjøretøyer og utstyr m.m.
§ 15 Registrering av motorvogn
§ 16 Unntak fra registreringsplikten
§ 17 Bruk av motorvogn m.v.
§ 18 (Opphevet)
§ 19 Kjøretøykontroll
§ 19a Kjøretøyverksteder m.m.
§ 20 Utenlandsk motorvogn
Kap. IV. Fører av kjøretøy m.m.
§ 21 Alminnelige plikter
§ 22 Alkoholpåvirkning av motorvognfører
§ 22a Alkotest, utåndingsprøve, blodprøve
§ 23 Ansvar for kjøretøyets stand m.m.
§ 23a Personlig verneutstyr
§ 23b Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn
§ 24 Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis
§ 24a Sperrefrist for retten til å føre førerkortpliktig motorvogn på grunn av straffbart forhold m.m.
§ 25 (Opphevet)
§ 26 Øvingskjøring
§ 27 Trafikklærere og trafikkskoler
§ 28 Trafikkopplæring
§ 29 Kvalifikasjonskrav til yrkessjåfører
§ 30 Motorvognfører med utenlandsk førerkort eller kompetansebevis
Kap. V. Straff og inndragning m.m.
§ 31 Alminnelige straffebestemmelser
§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser
§ 31b Forenklet forelegg
§ 32 Overtredelse av vegtrafikkbestemmelser i utlandet
§ 33 Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn m.v.
§ 34 Tilbakekall av retten til å føre motorvogn m.v. på grunn av særlige forhold
§ 35 Forbud mot å kjøre førerkortfri motorvogn
§ 36 Forbud mot bruk av kjøretøy, inndragning av kjennemerke og vognkort
§ 36a Gebyr for overlasting
§ 36b Tilbakeholdsrett i motorvogn
§ 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.
§ 38 Panterett og inndriving m.m.
Kap. VI. Forskjellige bestemmelser
§ 39 Klage og omgjøring av politiets vedtak om tilbakekall av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn m.v., bruksnekting m.m.
§ 40 Forkorting på grunn av etterfølgende forhold
§ 40a Ansvar for trafikksikkerhetsarbeid
§ 40b Utgifter til ledsaging av spesialtransporter
§ 41 Kjøretøy kjøpt på avbetaling
§ 42 Forsvarets og Sivilforsvarets kjøretøyer
§ 43 Gjennomføring av loven
Kap. VII. Undersøkelse av trafikkulykker mv.
§ 44 Undersøkelsesmyndigheten
§ 45 Varsling av trafikkulykker mv.
§ 46 Sikring av bevis mv.
§ 47 Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.
§ 48 Taushetsplikt
§ 49 Forbud mot bruk som bevis i straffesak
§ 50 Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver
§ 51 Undersøkelsesrapporter mv.
Kap. VIII. Slutningsbestemmelser
§ 52 Ikrafttreden m.m.
INNHOLD
Kap. I. Innledning
§ 1. Lovens område
§ 2. Definisjoner
Kap. II. Trafikk m.m.
§ 3. Grunnregler for trafikk
§ 4. Trafikkregler
§ 5. Skiltregler m.m.
§ 6. Fartsregler
§ 7. Særlige forbud mot trafikk
§ 7a. Vegprising
§ 8. Parkering
§ 9. Trafikkregulering
§ 10. Trafikkontroll m.m.
§ 11. Unntak for utrykningskjøretøy m.m.
§ 12. Plikter ved trafikkuhell
Kap. III. Kjøretøyer m.m.
§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer
§ 13a. Forbud mot varslingsutstyr o.l. i motorvogn
§ 14. Godkjenning av kjøretøyer og utstyr m.m.
§ 15. Registrering av motorvogn
§ 16. Unntak fra registreringsplikten
§ 17. Bruk av motorvogn m.v.
§ 19. Kjøretøykontroll
§ 19a. Kjøretøyverksteder m.m.
§ 20. Utenlandsk motorvogn
Kap. IV. Fører av kjøretøy m.m.
§ 21. Alminnelige plikter
§ 22. Alkoholpåvirkning av motorvognfører
§ 22a. Alkotest, utåndingsprøve, blodprøve
§ 23. Ansvar for kjøretøyets stand m.m.
§ 23a. Personlig verneutstyr
§ 23b. Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn
§ 24. Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis
§ 24a. Sperrefrist for retten til å føre førerkortpliktig motorvogn på grunn av straffbart forhold m.m.
§ 26. Øvingskjøring
§ 27. Trafikklærere og trafikkskoler
§ 28. Trafikkopplæring
§ 30. Motorvognfører med utenlandsk førerkort
Kap. V. Straff og inndragning m.m.
§ 31. Alminnelige straffebestemmelser
§ 31a. Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser
§ 31b. Forenklet forelegg
§ 32. Overtredelse av vegtrafikkbestemmelser i utlandet
§ 33. Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn m.v.
§ 34. Tilbakekall av retten til å føre motorvogn m.v. på grunn av særlige forhold
§ 35. Forbud mot å kjøre førerkortfri motorvogn
§ 36. Forbud mot bruk av kjøretøy, inndragning av kjennemerke og vognkort
§ 36a. Gebyr for overlasting
§ 36b. Tilbakeholdsrett i motorvogn
§ 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.
§ 38. Panterett og inndriving m.m.
Kap. VI. Forskjellige bestemmelser
§ 39. Klage og omgjøring av politiets vedtak om tilbakekall av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn m.v., bruksnekting m.m.
§ 40. Forkorting på grunn av etterfølgende forhold
§ 40a. Ansvar for trafikksikkerhetsarbeid
§ 40b. Utgifter til ledsaging av spesialtransporter
§ 41. Kjøretøy kjøpt på avbetaling
§ 42. Forsvarets og Sivilforsvarets kjøretøyer
§ 43 Gjennomføring av loven
Kap. VII. Undersøkelse av trafikkulykker mv.
§ 44. Undersøkelsesmyndigheten
§ 45. Varsling av trafikkulykker mv.
§ 46. Sikring av bevis mv.
§ 47. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.
§ 48. Taushetsplikt
§ 49. Forbud mot bruk som bevis i straffesak
§ 50. Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver
§ 51. Undersøkelses-rapporter mv.
Kap. VII. Slutningsbestemmelser
§ 44. Ikrafttreden m.m.