Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1969-06-13 nr. 25:
Lov om trudomssamfunn og ymist anna

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Om trufridom og trudomssamfunn
§ 1 Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller...
§ 2 Ingen kan binda seg rettsleg til å høyra eller ikkje høyra...
§ 3 Den som er over 15 år, kan melda seg inn i eller ut or...
§ 4 Ein som er under 20 år, kan ikkje gjeva livsvarig lovnad om...
§ 5 Barn som vert født medan foreldra er gifte, høyrer til same...
§ 6 Foreldre som ikkje båe høyrer til Den norske kyrkja, kan...
§ 7 Den som ikkje er norsk riksborgar og heller ikkje har...
§ 8 Ingen kan etter denne lov samstundes høyra til registerført...
§ 9 Trudomssamfunnet fastset sjølv kva måte innmelding i...
§ 10 Ingen må nytta usømelege overtydingsgrunnar, lovnader...
§ 11 Føresegnene i dette kapitlet skal og gjelda om det å...
Kap. II. Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja
§ 12 Eit trudomssamfunn må ikkje nytta namn som kan valda...
§ 13 Trudomssamfunn kan lata seg registerføra når det ikkje...
§ 14 Vil eit trudomssamfunn verta registerført, må det senda...
§ 15 Når eit trudomssamfunn er registerført, gjev fylkesmannen...
§ 16 Registerført trudomssamfunn skal kvart år senda...
§ 17 Registerført trudomssamfunn skal straks melda frå til...
§ 18 Kongen eller den han gjev fullmakt, kan samtykkja i at...
§ 19 Registerført trudomssamfunn kan krevja årleg tilskot frå...
§ 19a Reglane i § 19 gjeld og for tilskot til andre...
§ 19b Departementet kan gjeva føresegner om plikt til å...
§ 20 Registerført trudomssamfunn kan krevja årleg tilskot frå...
§ 21 Er vilkåra for registerføring ikkje lenger oppfylde,...
§ 22 Vert eit registerført trudomssamfunn oppløyst eller går...
§ 23 Bøkene til eit registerført trudomssamfunn skal gjevast...
§ 24 Den som skal vera prest eller forstandar i registerført...
§ 25 Prest eller forstandar i registerført trudomssamfunn skal...
§ 26 Prest eller forstandar i registerført trudomssamfunn står...
§ 27 Forsømer ein prest eller forstandar i registerført...
Kap. II a. Rett til fri ved religiøse høgtider
§ 27a Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til...
Kap. III. Ymse føresegner
§ 28 Kongen kan gjeva nærare føresegner om gjennomføring av...
§ 29 Bryt nokon § 4 andre punktum, § 10, § 12, § 16, § 17, §...
Kap IV. Overgangsreglar, ikraftsetjing og brigde i andre lover
§ 30 - - -
§ 31 Kongen fastset kva tid lova skal taka til å gjelda.
INNHOLD
Kap. I.
Om trufridom og trudomssamfunn
Kap. II.
Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja
Kap. II a.
Rett til fri ved religiøse høgtider
Kap. III.
Ymse føresegner
Kap IV.
Overgangsreglar, ikraftsetjing og brigde i andre lover