Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1958-12-12 nr. 10:
Lov om yrkesskadetrygd
(Yrkesskadetrygdloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel I. Trygdens omfang
§ 1 Pliktig trygd.
§ 2 Unntak fra trygden.
§ 3 Arbeidsgiver.
§ 4 Manntall over fiskere, fangstmenn m.v.
§ 5 Frivillig trygd.
§ 6 Frivillig tilleggstrygd.
Kapitel II. Administrasjon
§ 7 Sentral administrasjon.
§ 8 (Opphevet)
Kapitel III. Stønad
§ 9 Vilkår for rett til stønad.
§ 10 Yrkesskade.
§ 11 Medisinsk stønad, sykepenger m.v.
§ 12 Uførepensjon.
§ 13 Tillegg til uførepensjon.
§ 14 (Opphevet)
§ 15 Utløsning av små pensjoner.
§ 16 (Opphevet)
§ 17 Bidrag til yrkesopplæring m.v.
§ 18 Dødsfall.
§ 19 Enkepensjon.
§ 20 Enkepensjon ved gjengifte.
§ 21 (Opphevet)
§ 22 Barnepensjon.
§ 23 (Opphevet)
§ 24 Stønad ved krigsulykke.
Kapitel IV. Trygdet arbeidsinntekt
§ 25 Trygdet arbeidsinntekt kan ikke overstige
Kapitel V. Finansiering
§ 26 Dekning og utgifter.
§ 27 (Opphevet)
§ 28 (Opphevet)
§ 29 (Opphevet)
§ 30 (Opphevet)
§ 31 (Opphevet)
Kapitel VI. Meldinger
§ 32 Melding av virksomhet.
§ 33 Når trygden gjelder.
§ 34 Melding om skade.
Kapitel VII. Vedtak og utbetaling
§ 35 Rikstrygdeverkets vedtak.
§ 36 Utbetaling av pensjon.
§ 36a Er det grunn til å anta at arbeidsgiver,
Kapitel VIII. Begrensning og tap av rettigheter
§ 37 Bortfall av ytelser.
§ 38 Uriktige opplysninger og tilbakevirkning m.v.
§ 39 Foreldelse.
Kapitel IX. Tvistemål
§ 40 De vedtak som Rikstrygdeverket treffer etter denne lov,
§ 41 (Opphevet)
Kapitel X. Forskjellige bestemmelser
§ 42 (Opphevet)
§ 43 Avtale i strid med loven.
§ 44 Opplysningsplikt m.v.
§ 45 Rettslig forklaring.
§ 46 (Opphevet)
§ 47 Straffebestemmelser.
§ 48 (Opphevet)
§ 49 Kapitalverdier.
§ 50 Gjensidighetsavtaler.
§ 51 Rettigheter etter denne lov kan endres,
§ 51a Ved behandlingen av saker etter loven her
§ 52 Gjennomføring av loven.
Kapitel XI. Overgangsregler og ikrafttreden
§ 53 Stønader for skader påført før lovens ikrafttreden.
§ 54 Lovens ikrafttreden.
§ 55 Tilleggsbestemmelser.
§ 56 Denne lov omfatter også den som oppebærer stønad
§ 57 Når grunnbeløpet i folketrygden blir endret,
§ 58 Jernbanens ulykkestrygd i medhold av lovens § 54
§ 59 For beregning av ytelser for tiden før 1. januar 1980
INNHOLD
Kapitel I. Trygdens omfang.
§ 1. Pliktig trygd.
§ 2. Unntak fra trygden.
§ 3. Arbeidsgiver.
§ 4. Manntall over fiskere, fangstmenn m.v.
§ 5. Frivillig trygd.
§ 6. Frivillig tilleggstrygd.
Kapitel II. Administrasjon.
§ 7. Sentral administrasjon.
Kapitel III. Stønad.
§ 9. Vilkår for rett til stønad.
§ 10. Yrkesskade.
§ 11. Medisinsk stønad, sykepenger m.v.
§ 12. Uførepensjon.
§ 13. Tillegg til uførepensjon.
§ 15. Utløsning av små pensjoner.
§ 17. Bidrag til yrkesopplæring m.v.
§ 18. Dødsfall.
§ 19. Enkepensjon.
§ 20. Enkepensjon ved gjengifte.
§ 22. Barnepensjon.
§ 24. Stønad ved krigsulykke.
Kapitel IV. Trygdet arbeidsinntekt.
§ 25. Trygdet arbeidsinntekt kan ikke overstige
Kapitel V. Finansiering
§ 26. Dekning og utgifter.
Kapitel VI. Meldinger
§ 32. Melding av virksomhet.
§ 33. Når trygden gjelder.
§ 34. Melding om skade.
Kapitel VII. Vedtak og utbetaling
§ 35. Rikstrygdeverkets vedtak.
§ 36. Utbetaling av pensjon.
§ 36a. Er det grunn til å anta at arbeidsgiver,
Kapitel VIII. Begrensning og tap av rettigheter
§ 37. Bortfall av ytelser.
§ 38. Uriktige opplysninger og tilbakevirkning m.v.
§ 39. Foreldelse.
Kapitel IX. Tvistemål
§ 40. De vedtak som Rikstrygdeverket treffer etter denne lov,
Kapitel X. Forskjellige bestemmelser
§ 43. Avtale i strid med loven.
§ 44. Opplysningsplikt m.v.
§ 45. Rettslig forklaring.
§ 47. Straffebestemmelser.
§ 49. Kapitalverdier.
§ 50. Gjensidighetsavtaler.
§ 51. Rettigheter etter denne lov kan endres,
§ 51a. Ved behandlingen av saker etter loven her
§ 52. Gjennomføring av loven.
Kapitel XI. Overgangsregler og ikrafttreden
§ 53. Stønader for skader påført før lovens ikrafttreden.
§ 54. Lovens ikrafttreden.
§ 55. Tilleggsbestemmelser.
§ 56. Denne lov omfatter også den som oppebærer stønad
§ 57. Når grunnbeløpet i folketrygden blir endret,
§ 58. Jernbanens ulykkestrygd i medhold av lovens § 54
§ 59. For beregning av ytelser for tiden før 1. januar 1980