Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak

Kvalitetsikringssystem HMS

(Menyen til venstre tar deg til de ulike kapitlene.)

Kvalitetsikringssystemet er bygd opp med følgende inndelinger:
  Kapittel 1: Formål, definisjoner og oppbygning
  Kapittel 2: Krav til helse, miljø og sikkerhet
  Kapittel 3: Planlegging av internkontrollen
  Kapittel 4: Organisering av internkontrollen
  Kapittel 5: Utførelse av internkontrollen
  Kapittel 6: Evaluering av Kvalitetsikringssystemet
  Kapittel 7: Tiltak/endringer
Kvalitetsikringssystem HMS er et elektronisk dokumentasjonssystem. Kapitlene 1 – 4 er elektroniske dokumenter. Kapitlene 5 – 7 vil være en blanding av elektroniske og pairbaserte dokumenter. Gjeldende bestemmelser vil til enhver tid være den elektroniske versjonen.
Kapittel 1 beskriver den overordnede plan og oppbygging av kvalitetsikringssystemet.
Kapittel 2 og 3 inneholder kommunens vurdering av de pålegg som gjeldr for virksomheten; det være seg sentrale føringer i form av lover eller forskrifter, eller interne vedtak i kommunen. Bestemmelsene tematiseres, og kommunens holdninger gjøres tydelige.
I den daglige driftssituasjonen vil kapittel 4 bli mest brukt, da det inneholder sektorenes og driftsenhetenes rutiner og skjema etc.
Alle rapporteringer fra utførelsen av internkontrollen settes inn i kapittel 5 i sine respektive underkapitler. Dette kapitlet vil for de fleste kommuner være papirbasert.
Rapporteringene evalueres i kapittel 6.
Nye tiltak/endringer som iverksettes på grunnlag av evalueringen skal inn i kapittel 7.
Rullering av Kvalitetsikringssystemet fullføres ved at tiltak og endringer settes inn i kapitlene 1 - 4.

(Illustrasjon)
 
 
(Illustrasjon)