Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Her finner du de mest aktuelle rundskrivene.

   
 KS — rundskriv
Vedrørende revisjon av særavtale for barnehager, skolefritidsordninger og skole
Musikk- og kulturskoler. Endringer pr. 01.05.2004
Undervisningspersonalet
Oversikt over stillingskoder/ rapporteringsbenevnelser med endringer pr. 1. mai 2004. Tariffrevisjonen per 01.05.2004.
Sikringsregel for avlønning av ledere i musikk- og kulturskoler.
Arbeidstidsordninger for lærere i musikk- og kulturskoler.
Pensjonistavlønning i skoleverket
Tariffrevisjonen pr. 1. Mai 2005 – regulering 2. Avtaleår
Nemndskjennelser - sentrale særavtaler
Stillinger med særaldersgrense i kommunene
Revisjon av sentral generell særavtale 1010 følge av pasient/klient/elev
Praktisering av SGS 1010 følge av pasient/klient/elev
Riksmeklingsmannens forslag til løsning
Drift av privat praksis for fysioterapeuter - revisjon av ASA 4303 og ASA 4313
Avtaler om legetjenesten i kommunene, herunder fastlegeordningen – revisjon per 1. juli 2006
Tariffrevisjonen pr 01.05.2006
Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213
Undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring
Ny hovedavtale 1.1.2006 - 31.12.2009

Beregning av lønnsmasse, pott og disponering av potten i forbindelse med lokale forhandlinger pr. 01.05.2006

SGS 1020 OU-midler. Nye satser fra 2007.
Revisjon av sentrale generelle og forbundsvise særavtaler for perioden 1.1.07-31.12.08
Undervisningspersonalet - noen endringer og presiseringer etter HTA-revisjonen 1. mai 2006
SFS 2201: barnehage, SFO, skole og familiebarnehage - sentral nemnd
Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2007 – iverksetting og kommentarer
Revisjon av sentrale avtaler for privatpraktiserende leger og fysioterapeuter for perioden 01.07.07 - 30.06.08 (ASA 4301 og ASA 4303)
Seniortiltak for undervisningspersonale
Diverse spørsmål vedrørende undervisningspersonalet
Korrigering av minstelønn for høyskolegruppen (HTA kap 4B) pr. 1. januar 2008
 Protokoller:
HA - Tilpasninger for undervisningspersonalet vedrørende diverse forhold
Godtgjøring for administrasjon av voksenopplæringstiltak
Reglene for arbeidstid på reiser for undervisningspersonale
Revisjon av SGS 1010 - Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold
  
UDir
Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler
Elevvurdering i Kunnskapsløftet
Om ”gratisprinsippet” i grunnskolen
Gratis videregående opplæring – særlig om skoleturer
Hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp – presisering av enkelte bestemmelser i Opplæringsloven
Forsøk etter Opplæringsloven § 1-4 - delegasjon
Informasjon om endringer i forskrift til Opplæringsloven og forskrift til Privatskoleloven per 1. august 2007
Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet
Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering
Hjelpemidler til eksamen i Kunnskapsløftet
Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen
                  
BLD-Rundskriv
Q 24-05
(PDF)
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Q 25-05
(PDF)

Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier

Q 16-07
(PDF)

Forebyggende innsats for barn og unge
                  
AID-Rundskriv
Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
KD-Rundskriv
Vedr. Hovedavtalens permisjonsregler – Skoleverket
Rektorer i skoleverket - Åremålstilsetting
Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen
Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren
Saksbehandlingen i saker om kretsgrenser, nærmiljøskoler og skolenedleggelser
Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å få karakter
Fritak for foreldrebetaling for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage
Forskriftsvedtak om timetallsøkning i norsk på grunnskolens småskoletrinn
IKT i grunnskolen – oppheving av forbehold om gradvis innføring av IKT–læreplan L98
Rundskriv om Seniorberegninger – tilsagn for våren 2002
Hovedavtalens § 2 pkt.1 - Tilpasning av del 1 til skoleverket
Ny forskrift om lærerkompetanse
Ny lovbestemmelse om rett til gratis grunnskoleopplæring
Informasjon i tilknytning til lovendringene som følge av Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) - Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa
Kontaktlærertjeneste - Forhandlinger om godtgjøring
Praktisering av forskriftsbestemmelsene om lærerkompetanse i skoleverket
Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste
Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn
Dette er Kunnskapsløftet
Om adgang for kommunene til å søke om å kunne ta i bruk nye læreplaner og ny fag- og timefordeling for grunnskolen fra og med opplæringsåret 2005-2006
Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.–4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen ”Kunnskapsløftet”
Informasjon om endringer i Opplæringsloven og Friskoleloven
Informasjon om endringer i Opplæringsloven og Friskoleloven o.a.: Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrenset fritak
Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler
Innføring av Kunnskapsløftet – om ”Fremmedspråk”
Innføring av Kunnskapsløftet
Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Valg av fag i Vg1 i Kunnskapsløftet og opptak til høyere utdanning
Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler
Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010
Endring i forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler - krav om politiattest for helsefagutdanninger
Informasjon om endringer i Opplæringsloven og Privatskoleloven
Informasjon om endringer i Friskoleloven (ny Privatskolelov) mv.
Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008
Styrking av rådgivning videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet høsten 2007
Forskrift om opptak til høyere utdannning fra opptak til studieåret 2009-2010 - endring i § 9-2 overgangsregler om rangering
Sammenslåing av programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi
Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2008 mv.
Statstilskudd til drift av barnehager
Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler
Investeringstilskudd til nye barnehageplasser
Informasjon om endring i Opplæringslov §a 13-2 og ny § 19-7 i forskrift til Opplæringslova
Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager
Utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (2008)
Skjønnsmidler til drift av barnehager 2008
Innføring av Kunnskapsløftet. Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.